Portal
Uwaga przedsiębiorcy

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG.

Więcej…
 
Niezwykle piękna uroczystość 100-lecia życia

Ta uroczystość to pochwała Rodziny, to uroczystość rodzinno-kościelno- samorządowa. Dokładnie sto lat temu 15 maja urodziła się p. Krystyna Marszałek. Cała rodzina i zaproszeni goście zebrali się na uroczystej mszy świętej w intencji Jubilatki. Mszę świętą w kościele pw. Św. Stanisława Męczennika odprawił ks. proboszcz Stanisław Czernek w koncelebrze ks. dziekana Bogusława Wądrzyka. Ks. Stanisław w homilii zwrócił się bezpośrednio do Jubilatki, życząc jej, aby Boże Miłosierdzie zawsze ją otaczało, podnosiło na duchu.

Więcej…
 
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi

Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Osiek z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi. Na podstawie  art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) i art. 30 ust. 2  pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) § 1 rozporządzenia  Ministra  Edukacji Narodowej  z  dnia  11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola publicznej  szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej  lub  publicznej  placówki  oraz  trybu  pracy  komisji   konkursowej   (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) Wójt Gminy Osiek zarządza, co następuje:

Więcej…
 
Dzień Strażaka w Osieku

Po zbiórce przy remizie strażackiej strażacy przemaszerowali do kościoła parafialnego na uroczystą mszę świętą. Mszę odprawił ks. proboszcz Bogusław Wądrzyk, w homilii zwrócił się do strażaków, między innymi powiedział: „Macie patrona w niebie, który oręduje za wami. Św. Florian wasz patron okazał się żołnierzem Chrystusowym aż do śmierci. Jesteście szczególną wspólnotą, przychodzicie ludziom z pomocą w nieszczęściach, ratujecie ludzkie życie, okazujecie ludziom braterstwo. To wy pomagacie w organizacji życia dla mieszkańców, dbacie o zabytkowy cmentarz, jesteście niezbędną częścią społeczeństwa.

Więcej…
 
Nieodpłatna pomoc prawna
Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), z dniem 1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski będzie realizował  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Więcej…
 

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama