Menu Zamknij

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki gruntami

logo-grunty

Halina Pyza

Biuro nr 30, II piętro
tel. 33 84 58 261 wew. 130
email: pyza@osiek.pl

Gospodarowanie gruntami stanowiącymi własność Gminy Osiek, nabywanie gruntów do gminnego zasobu, sprzedaż nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, sprzedaż lokali na rzecz najemców, oddawanie gruntów do korzystania jednostkom pomocniczym, zatwierdzanie podziałów nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, regulacja stanów prawnych nieruchomości.

Procedury związane z planowaniem przestrzennym i gospodarką gruntami:

Numer porządkowy ustala się z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 520) mają obowiązek w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru, umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu. Stosownie do art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeksu wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 482 ze zm.), jeśli osoba będąca właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym budynku, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 2. Załączniki:
  - mapa zasadnicza
  - mapa ewidencyjna lub kopia projektu zagospodarowania terenu

Wydanie zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zmianami).

Wydanie stosownego zawiadomienia następuje zgodnie z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami).

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Podstawa prawna: Art. 47a i 47b z dnia 17 maja 1989r. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zmianami).

Rozgraniczenie nieruchomości zgodnie z art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 520) ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Wymagane dokumenty do wszczęcia postępowania rozgraniczającego:

 1. wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego,
 2. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 3. wypisy z rejestru gruntów dotyczące rozgraniczanych nieruchomości,
 4. mapa ewidencyjna,
 5. zgoda geodety uprawnionego podejmującego się wykonania rozgraniczenia, 

Wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zmianami).

Decyzja rozgraniczająca wydawana jest do 1 miesiąca od daty otrzymania operatu pomiarowego rozgraniczenia działek.

Podstawa prawna: Rozdział 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. Dz.U. poz. 1629 ze zmianami), Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz.U. nr 45, poz. 453) , art. 104 K.P.A.

Strona niezadowolona z przebiegu granicy, może żądać przekazania sprawy sądowi , w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o rozgraniczeniu. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje:

 1. Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie przysługuje zażalenie.
 2. W przypadku wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości strona niezadowolona z ustalenia przebieg u granic może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji przekazania sprawy sądowi.
 3. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji Wójt Gminy umarza postępowanie administracyjne i przekazuję sprawę do rozpatrzenia sądowi.
 4. W przypadku zawarcia ugody upoważniony geodeta sporządza akt ugody, który posiada moc ugody sądowej. 

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny (tj. na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego) oraz z urzędu, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późniejszymi zmianami) i § 2.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o podział nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 2. Załączniki:
 • wstępny projekt podziału nieruchomości,
 • postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości,
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • mapa z projektem podziału, 
 1. Wniosek o podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 2. Załączniki:
 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • z rejestru gruntów,
 • wyrys z kakastru nieruchomości,
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • mapa z projektem podziału, 

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zmianami).

Termin załatwienia sprawy - do 30 dni.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna: art. 104 K.P.A., art. 93 ust. 1, 2, 2a, 3 art. 96 ust. 1 i 4, art. 97 ust. 1, 1a, 1b, 2 art. 99 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r. Dz.U. poz. 2147 ze zmianami) w związku z § 2, 3, 5, 9, 10, 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.12.2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663).

Uwagi i dodatkowe informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany  do ich uzupełnienia.

Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych.

Jeżeli nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków, decyzję o zatwierdzeniu podziału wydaje się po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na podział tej nieruchomości

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek

Wójt Gminy Osiek zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 października 2018r. do dnia 21 listopada 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy, 32-608 Osiek, ul. Główna 125, pokój nr 30, w godzinach od 9.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 listopada 2018r. w sali Klubu „Centrum” Urzędu Gminy Osiek, o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Osiek, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej adres e-mail: gmina@osiek.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2018r.

Scroll Up Skip to content