Menu Zamknij

Stanowisko ds. wymiaru podatków
i opłat lokalnych

podatki logo

Aneta Nowakowska

Biuro nr 21, I piętro
tel. 33 84 58 261 wew. 121
email: anetanowakowska@osiek.pl

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i komunalnej

podatki logo

Renata Frączek

Biuro nr 20, I piętro
tel. 33 84 58 261 wew. 120
email: r.fraczek@osiek.pl

Przynależność do wspólnoty mieszkańców Gminy Osiek wiąże się z koniecznością ponoszenia przez nas wszystkich pewnych ciężarów, którymi są podatki i opłaty lokalne. Bez nich gmina nie byłaby w stanie realizować swoich zadań.

Niniejsza strona prezentuje informacje o poszczególnych podatkach pobieranych przez Urząd Gminy w Osieku. Tu również można znaleźć odpowiednie procedury i niezbędne formularze podatkowe.

Rodzaje podatków i opłat:

Podatek dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź  z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Od decyzji podatkowej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Deklarację należy składać do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości: 

OD GRUNTÓW:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,20 zł od 1 m2,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 6,66 zł od 1 ha,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,05 zł od 1 m2, z wyjątkiem:
  - pozostałych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolami „B”, „Ba”, „Bi”, „Bp”, „Bz” - 0,25 zł od 1m2,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 4,39 zł od 1 m2 powierzchni;

OD BUDYNKÓW:

 • mieszkalnych - 0,98 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 28,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 12,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 6,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:
  - budynków gospodarczych posiadaczy użytków rolnych poniżej 1 ha - 5,96 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  - garaży wolnostojących - 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

OD BUDOWLI:

 • 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem:
 • budowli stanowiących betonowe ciągi rowerowo-piesze ogólnodostępne dla mieszkańców i turystów rocznie 0,5% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Zwolnienia w podatku od nieruchomości:

 1. Budynki stanowiące mienie komunalne związane z działalnością socjalną, kulturalną i cmentarną oraz dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Budynki w zakresie ochrony przeciwpożarowej, sportu i rekreacji z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody oraz sieci kanalizacyjnej.
 4. Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. 

 

Uchwała Nr XLVI/393/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr III/15/2006 Rady Gminy Osiek z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku rolnym

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Podatek dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.

Od decyzji podatkowej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Deklarację należy składać do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Zwolnienia w podatku rolnym:

 1. Grunty stanowiące mienie komunalne związane z działalnością socjalną, kulturalną i cmentarną oraz dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Grunty w zakresie ochrony przeciwpożarowej, sportu i rekreacji z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody oraz sieci kanalizacyjnej.
 4. Grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 

Uchwała Nr III/15/2006 Rady Gminy Osiek z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku rolnym

Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym

Podatek dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości.

Od decyzji podatkowej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Deklarację należy składać do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych

Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - ordynacja podatkowa

Podatek od środków transportowych dotyczy osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami:

 1. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 2. ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
 3. przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
 4. autobusu. 

Deklarację należy składać do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu to w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Skorygowania deklaracji należy dokonać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w trakcie roku podatkowego.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XLVI/392/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - ordynacja podatkowa

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych jest przeznaczona dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów , użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi  lasów, użytkownikami lasów, posiadaczami lasów stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Informację należy składać do 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - ordynacja podatkowa

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym

Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym

Wydanie zaświadczenia w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych dokonywane jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych.

Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 21 zł z wyjątkiem wyłączeń oraz zwolnień z opłaty skarbowej określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r., poz. 783 z późn. zm.).

Wnioskodawcy przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - ordynacja podatkowa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1726)

Wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych dokonywane jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł z wyjątkiem wyłączeń oraz zwolnień z opłaty skarbowej określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r., poz. 783 z późn. zm.).

Wnioskodawcy przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - ordynacja podatkowa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1726)

Opłacie skarbowej podlega:

 1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

  - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  - wydanie zaświadczenia na wniosek
  - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

 2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub postępowaniu sądowym

Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, zapisu lub kopii.

 

Opłatę skarbową należy wpłacać na następujący rachunek:

GMINA OSIEK
ul. Główna 125, 32-608 Osiek
Nr 92 8110 1023 2005 0332 2968 0026
ABS Bank Spółdzielczy

OPŁATA TARGOWA

Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z samochodu, straganu, stołu, przyczep, naczep - 25 zł natomiast z wózka ręcznego, roweru, ręki, kosza - 18 zł 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata targowa płatna jest gotówką inkasentowi w dniu dokonywania sprzedaży. Inkasent pobierający opłatę targową zobowiązany jest wydać wpłacającemu i Urzędowi Gminy Osiek dowód wpłaty na pobraną kwotę.

Scroll Up Skip to content