Menu Zamknij
hydrant

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

ul. Ceglana 2
32-608 Osiek
tel. 33 84 11 008
email: gzgk@osiek.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku rozpoczął swoją działalność, w formie zakładu budżetowego, w dniu 1 stycznia 2014 roku na mocy Uchwały Nr VII/47/2003 Rady Gminy Osiek z dnia 31 października 2003 roku. Z dniem 1 kwietnia 2005 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej na mocy Uchwały Nr XVI/124/2005 Rady Gminy Osiek z dnia 11 lutego 2005 roku został przekształcony w jednostkę budżetową Urzędu Gminy.

Zakres działalności

 • Zarządzanie siecią wodociągową, zbiornikami wody oraz przepompowniami na terenie Osieka.
 • Dystrybucja wody pitnej dla odbiorców z Osieka.
 • Na zlecenie Odbiorcy - wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Zarządzanie oczyszczalnią ścieków oraz siecią kanalizacyjną na terenie Osieka.
 • Odbiór i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków.
 • Bieżące prowadzenie rozliczeń należności z odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • Opracowanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków i przedstawienie ich do zatwierdzenia przez Radę Gminy.
 • Administrowanie cmentarzem komunalnym oraz Domem Pogrzebowym, w tym usługi pogrzebowe i cmentarne.
 • Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Osiek.
 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt w zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym.
rura

Oczyszczalnia ścieków

Rozwiązanie problemu odprowadzania i oczyszczania ścieków należy do podstawowych zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych w ramach rozwoju systemów inżynieryjnych w obszarze gminy. Do tej pory ścieki komunalne powstające na terenie Osieka, nie były poddawane oczyszczaniu. Odprowadzane były do przydomowych osadników (w nie skanalizowanej części Osieka nadal tak jest).

Z rejonów gdzie nie ma kanalizacji ścieki dowożone są do oczyszczalni taborem asenizacyjnym.

Technologia oczyszczania ścieków obejmuje:

 • zlewanie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi w stacji zlewczej,
 • pompowanie ścieków doprowadzanych kanalizacją sanitarną oraz ścieków dowożonych do części mechanicznej oczyszczalni,
 • mechaniczne oczyszczanie ścieków w stacji mechanicznego oczyszczania ścieków wyposażonego w urządzenie składające się z: sita spiralnego zintegrowanego z prasą do skratek, piaskownika poziomego i układu kontrolno-sterującego,
 • biologiczne oczyszczanie ścieków wyposażone w reaktory biologiczne typu SBR z drobnopęcherzykowym systemem napowietrzania wgłębnego,
  spust ścieków oczyszczonych,
 • pompowanie osadu nadmiernego do zbiornika zagęszczania osadu,
 • unieszkodliwianie osadów w stacji przeróbki osadów z zagęszczaniem osadu na prasie filtracyjno-taśmowej oraz chemicznym strącaniem,
  składowanie osadów odwodnionych.

Technologia SBR

SBR jest to reaktor cykliczny, częściowo opróżniany i napełniany. W jednej komorze kolejno następuje cykliczny przebieg poszczególnych faz: napełniania (z mieszaniem lub bez), reakcji (z napowietrzaniem lub bez), sedymentacji, dekantacji i oczekiwania. Reaktor jest wykorzystywany jako komora osadu czynnego oraz komora sedymentacyjna. Recyrkulacja osadu jest zbędna, ponieważ osad nie odpływa z reaktora. Czas pomiędzy rozpoczęciem procesu napełniania a zakończeniem fazy dekantacji nazywany jest cyklem.

Obecnie reaktory cykliczne zyskały szeroką akceptację i są jednym z najpopularniejszych układów reaktorów dla małych oczyszczalni ścieków. Powszechna akceptacja technologii SBR i jej duża popularność w środowisku projektantów spowodowała, że stosuje się je również w dużych oczyszczalniach. Intensywne rozpowszechnienie tej technologii nastąpiło, gdy w kolejnych krajach zaczęto wprowadzać wymagania odnośnie usuwania ze ścieków substancji biogennych. Uznano wówczas zalety reaktorów SBR, w których ekspozycja mikroorganizmów na pożądane, okresowo zmienne warunki natlenienia jest niezależna od zmian natężenia dopływu ścieków. Przy odpowiednim zaplanowaniu cyklu w SBR można usuwać azot, fosfor oraz ograniczyć rozwój bakterii nitkowatych.

Scroll Up Skip to content