Menu Zamknij

Stanowisko ds. ewidencji ludności i oświaty

logo edukacja

Iwona Górowicz

Biuro nr 27, I piętro
tel. 33 84 58 261 wew. 127
email: gorowicz@osiek.pl

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:

 • zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:

 1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (dotyczy dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
 2. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dowóz dziecka,
 • kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
 • kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki,
 • w przypadku dowozu dziecka prywatnym samochodem osobowym: oświadczenie rodzica oraz kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu.

W sprawie nie pobiera się opłat.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.  

Sposób załatwienia:

 • zapewnienie przez gminę dowozu zorganizowanego wraz z opiekunem-  usługa świadczona jest przez przewoźnika wybranego w drodze przetargu/zapytania ofertowego;
 • dowóz indywidualny (własnym pojazdem rodzica) - rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do szkoły, otrzymują zwrot kosztów na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem, a Gminą Osiek;
 • dowóz środkami lokalnego transportu zbiorowego - rodzice chcący skorzystać z tej formy dowozu otrzymują zwrot kosztów na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem, a Gminą Osiek.

Podstawa prawna:

Art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn.zm.)

Scroll Up Skip to content