Menu Zamknij

Zasady gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Osiek

W ramach podjętych uchwał przez Radę Gminy Osiek dotyczących ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie ona nadal naliczana na podstawie liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wysokość ponoszonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami będzie stanowić iloczyn liczby zamieszkujących na danej nieruchomości mieszkańców i stawki opłaty uchwalonej uchwałą rady gminy.

OPŁATA MIESIĘCZNA = LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ x STAWKA OPŁATY

Opłata za gospodarowanie odpadami jest uiszczana kwartalnie.

OPŁATA KWARTALNA = OPŁATA MIESIĘCZNA x 3

Wysokość stawki na 2022 rok za odbiór odpadów (odpady zmieszane, segregowane, bioodpady) wynosi 36 zł od mieszkańca na miesiąc.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób mających kompostowniki przydomowe na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób mających kompostowniki przydomowe na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Zwolnienie od dnia 1 stycznia 2022 roku wynosić będzie: 8,00 zł od mieszkańca na miesiąc. (po pomniejszeniu, opłata miesięczna od osoby będzie wynosiła 28,00 zł od mieszkańca na miesiąc)

Uzyskanie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi następuje jedynie w przypadku, gdy właściciel nieruchomości kompostuje cały strumień bioodpadów tj. zarówno odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstwa domowego jak i odpady ulegające biodegradacji z ogrodów, w tym trawę, liście i pozostałe części roślin z pielęgnacji zieleni (bez części zdrewniałych) a także nie dostarcza ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022 r. nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości, jeżeli nie zajdą żadne inne zmiany mające wpływ na wyliczenie wysokości opłaty.

Osoby, które do tej pory oddawały bioodpady w brązowych kontenerach, a teraz zdecydują się na ich kompostowanie i będą chciały skorzystać ze zwolnienia, zobowiązane są do złożenia deklaracji.

Nową deklarację, należy złożyć w Urzędzie Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek, pokój 12, I piętro. Deklarację składa osoba, która poprzednio składała deklarację i na którą figuruje opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU

W 2022 roku zmieni się częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i bioodpadów.

Odpady zmieszane odbierane będą:

  • Przez cały rok – raz na dwa tygodnie.

Bioodpady odbierane będą:

  • styczeń, luty, marzec oraz listopad, grudzień – raz w miesiącu,
  • kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – raz na dwa tygodnie.

Częstotliwość odbioru odpadów segregowanych pozostaje bez zmian i odbywać się będzie raz w miesiącu.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon pojazdów osobowych, baterii, chemikaliów, przeprowadzona będzie jeden raz w roku w miesiącach sierpień lub wrzesień.

HARMONOGRAM

Od dnia 1 stycznia 2021 roku ulega zmianie harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Teren Osieka i Głębowic zostanie podzielony na VI rejonów, każdy z nich będzie obsługiwany w innym terminie, a także różne frakcje odpadów mogą być odbierane w różnych dniach. Ma to usprawnić i poprawić jakość wykonywanych usług. Harmonogram odbioru zostanie dostarczony do każdej posesji przed rozpoczęciem zbiórek. W przypadku nie otrzymania harmonogramu, prosimy o kontakt UG Osiek lub wykonawcami usługi.

PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z NOWYM HARMONOGRAMEM !!!

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość (zmiana miejsca zamieszkania osób, narodziny dzieci, zgony osób, itd.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Gminy w Osieku, pokój 12, I piętro poprzez złożenie nowej deklaracji.

Jednocześnie przypominamy, że deklaracja składana jest na osoby faktyczne mieszkające na danej nieruchomości a nie osoby zameldowane. Jeżeli osoba mieszka na nieruchomości a meldunek ma gdzie indziej, to właściciel tej nieruchomości powinien ująć ją do opłaty za odpady.

Odpady komunalne z terenu Gminy Osiek odbiera konsorcjum

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” 
Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 8
32-650 Kęty
tel. 33 84 53 032 lub 33 84 52 770

i

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Generała Józefa Bema 12
32-600 Oświęcim
tel. 33 842 03 99 lub 33 842 32 80

Harmonogram odbioru odpadów w Gminie Osiek w 2020 roku:

 OSIEKGŁĘBOWICE

ZMIESZANE 
(kontenery)

I piątek miesiącaI piątek miesiąca
III piątek miesiącaIII piątek miesiąca
V piątek miesiąca
(jeżeli wypada w danym miesiącu)
V piątek miesiąca
(jeżeli wypada w danym miesiącu)
SEGREGOWANE
(worki żółte, zielone i niebieskie)
III piątek miesiącaI piątek miesiąca
BIOODPADY
(kontenery brązowe)
od kwietnia do października
I piątek miesiącaI piątek miesiąca
III piątek miesiącaIII piątek miesiąca
V piątek miesiąca
(jeżeli wypada w danym miesiącu)
V piątek miesiąca
(jeżeli wypada w danym miesiącu)

W pozostałym okresie bioodpady można oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym przy Składowisku Odpadów Komunalnych w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00 za wyjątkiem świąt. Dodatkowo w każdą sobotę od 9.00 – 14.00 za wyjątkiem świąt. Transport odpadów biodegradowalnych do Punktu Selektywnego Zbierania mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Odpady biodegradowalne w Punkcie przyjmowane są bezpłatnie.

Odbiór odpadów z przed posesji następuje w godzinach od 7.00 do 22.00.

Odpady wielkogabarytowe, sprzęty elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, akumulatory samochodowe oraz chemikalia będą odbierane od mieszkańców Gminy Osiek w miesiącu sierpniu lub wrześniu (dokładny termin będzie podany do wiadomości na dwa tygodnie przed zbiórką odpadów).

Więcej informacji na temat gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Osiek można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osieku w pok. Nr 12, I piętro, lub telefonicznie pod numerem: 33 84 58 261 wew. 112

Scroll Up Skip to content