Menu Zamknij

Zasady gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Osiek

W ramach podjętych uchwał przez Radę Gminy Osiek dotyczących ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie ona nadal naliczana na podstawie liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wysokość ponoszonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami będzie stanowić iloczyn liczby zamieszkujących na danej nieruchomości mieszkańców i stawki opłaty uchwalonej uchwałą rady gminy.

OPŁATA MIESIĘCZNA = LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ x STAWKA OPŁATY

Opłata za gospodarowanie odpadami jest uiszczana kwartalnie.

OPŁATA KWARTALNA = OPŁATA MIESIĘCZNA x 3

Wysokość stawki na 2024 rok za odbiór odpadów (odpady zmieszane, segregowane, bioodpady) wynosi 41 zł od mieszkańca na miesiąc.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób mających kompostowniki przydomowe na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób mających kompostowniki przydomowe na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Zwolnienie od dnia 1 stycznia 2024 roku wynosić będzie: 9,00 zł od mieszkańca na miesiąc. (po pomniejszeniu, opłata miesięczna od osoby będzie wynosiła 32,00 zł od mieszkańca na miesiąc)

Uzyskanie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi następuje jedynie w przypadku, gdy właściciel nieruchomości kompostuje cały strumień bioodpadów tj. zarówno odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstwa domowego jak i odpady ulegające biodegradacji z ogrodów, w tym trawę, liście i pozostałe części roślin z pielęgnacji zieleni (bez części zdrewniałych) a także nie dostarcza ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Osoby, które do tej pory oddawały bioodpady w brązowych kontenerach, a teraz zdecydują się na ich kompostowanie i będą chciały skorzystać ze zwolnienia, zobowiązane są do złożenia deklaracji.

Nową deklarację, należy złożyć w Urzędzie Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek, pokój 12, I piętro. Deklarację składa osoba, która poprzednio składała deklarację i na którą figuruje opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU

Odpady zmieszane odbierane będą:

  • Przez cały rok – jeden raz na dwa tygodnie.

Bioodpady odbierane będą:

  • styczeń, luty, marzec oraz listopad, grudzień – jeden raz w miesiącu,
  • kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – jeden raz na dwa tygodnie.

Odpady segregowane (papier, szkło, plastik i metale) odbierane będą:

  • przez cały rok – jeden raz w miesiącu.

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony pojazdów osobowych, baterie, chemikalia odbierane będą:

  • jeden raz w roku w miesiącu sierpniu (dokładny termin odbioru przedstawiony jest w harmonogramie odbioru odpadów)

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość (zmiana miejsca zamieszkania osób, narodziny dzieci, zgony osób, itd.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Gminy w Osieku, pokój 12, I piętro poprzez złożenie nowej deklaracji.

Jednocześnie przypominamy, że deklaracja składana jest na osoby faktyczne mieszkające na danej nieruchomości a nie osoby zameldowane. Jeżeli osoba mieszka na nieruchomości a meldunek ma gdzie indziej, to właściciel tej nieruchomości powinien ująć ją do opłaty za odpady.

Odpady komunalne z terenu Gminy Osiek odbiera konsorcjum

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX”  Sp. z o.o.,

ul. Mickiewicza 8
32-650 Kęty
tel. 33 84 53 032 lub 33 84 52 770

i

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Generała Józefa Bema 12
32-600 Oświęcim
tel. 33 842 03 99 lub 33 842 32 80

Odpady podlegające segregacji, poza terminami odbioru wskazanymi w harmonogramie, można oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym przy Składowisku Odpadów Komunalnych w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00 za wyjątkiem świąt. Dodatkowo w każdą sobotę od 9.00 – 13.00 za wyjątkiem świąt. Transport odpadów biodegradowalnych do Punktu Selektywnego Zbierania mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Odpady biodegradowalne w Punkcie przyjmowane są bezpłatnie.

Rada Gminy Osiek uchwałą NR XLVII/403/2023 RADY GMINY OSIEK z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osiek i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami Komunalnymi, która weszła w życie 24.01.2024 r., wprowadziła LIMITY dla wybranych odpadów przekazywanych bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kętach dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Osieka.

Wprowadzone limity oddawanych odpadów komunalnych z nieruchomości (punktu adresowego) w roku 2024 r.:

- odpady zielone – 200 kg,

- odpady wielkogabarytowe – 200 kg,

- odpady remontowe i budowlane stanowiące odpady komunalne - 200 kg,

- opony z pojazdów osobowych – 4 opony. Przy czym suma opon oddanych do PSZOK i przekazanych podczas objazdowej zbiórki nie może przekroczyć łącznie 4 sztuk z nieruchomości.

W przypadku gdy mieszkaniec dostarczy do PSZOK-u odpady ponad wskazany limit będzie mógł je oddać za dodatkową opłatą uiszczaną bezpośrednio (gotówka, karta)  w PSZOK.

Ceny za odpady oddawane ponad limit wynoszą:

- odpady zielone – 777,60 zł/tona,

- odpady wielkogabarytowe – 1 782,00 zł/tona,

- odpady remontowe i budowlane stanowiące odpady komunalne – 464,40 zł/tona,

- opony z pojazdów osobowych –  17,00 zł sztuka

Odbiór odpadów z przed posesji następuje w godzinach od 7.00 do 22.00.

Więcej informacji na temat gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Osiek można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osieku w pok. Nr 12, I piętro, lub telefonicznie pod numerem: 33 84 58 261 wew. 112

Scroll Up Skip to content