Menu Zamknij

Zasady gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Osiek

W ramach podjętych uchwał przez Radę Gminy Osiek dotyczących ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie ona nadal naliczana na podstawie liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wysokość ponoszonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami będzie stanowić iloczyn liczby zamieszkujących na danej nieruchomości mieszkańców i stawki opłaty uchwalonej uchwałą rady gminy.

OPŁATA MIESIĘCZNA = LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ x STAWKA OPŁATY

Opłata za gospodarowanie odpadami jest uiszczana kwartalnie.

OPŁATA KWARTALNA = OPŁATA MIESIĘCZNA x 3

Wysokość stawki przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów (odpady selektywne i zmieszane) wynosi 10 zł od mieszkańca na miesiąc.

Wysokość stawki przy prowadzeniu nie selektywnej zbiórki odpadów (tylko odpady zmieszane) wynosi 16 zł od mieszkańca na miesiąc.

Opłata kwartalna za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wnoszona przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w nieprzekraczalnych terminach:

  1. za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,
  2. za II kwartał do 15 lipca danego roku,
  3. za III kwartał do 15 października danego roku,
  4. za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

Każdorazowo nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy w Osieku w następujących poniżej przypadkach i terminach:

  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (jeżeli nieruchomość była wcześniej niezamieszkana – nikt tam nie przebywał, a następnie ktoś na niej zamieszkał np. rodzina wprowadziła się do nowo wybudowanego domu, wtedy należy złożyć deklarację dla tej nieruchomości. Zgłoszenia należy dokonać bez względu na wymogi prawne jakie musi spełnić budynek, aby go użytkować);
  • 14 dni od zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przede wszystkim gdy zmienia się liczba zamieszkałych osób, a także gdy zaprzestano selektywnej zbiórki odpadów, a taki fakt został wcześniej zadeklarowany).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jest opłatą, którą mieszkańcy wnoszą bez wezwania. W przypadku złożenia nowej deklaracji mającej wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urząd Gminy w Osieku nie wysyła ponownie nowych informacji o wysokości opłaty z nowymi blankietami. W razie potrzeby nowe blankiety można pobrać w Urzędzie Gminy w Osieku w pok. Nr 12, I piętro.

Na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość pojemników do zbierania odpadów zmieszanych (co najmniej 1 pojemnik 110 l), w związku z tym nie ma możliwości oddawania odpadów zmieszanych w jakichkolwiek workach, odpady takie nie będą odbierane.

Odpady komunalne z terenu Gminy Osiek odbiera

Przedsiębiorstwo  Komunalne „KOMAX” 
Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 8
32-650 Kęty
tel. 33 84 53 032 lub 33 84 52 770

Harmonogram odbioru odpadów Gminie Osiek:

 OSIEKGŁĘBOWICE
ZMIESZANE 
(pojemniki)
I piątek miesiącaI piątek miesiąca
III piątek miesiącaIII piątek miesiąca
SEGREGOWANE
(worki żółte, białe i niebieskie)
III piątek miesiącaI piątek miesiąca
ODPADY ZIELONE
(worki brązowe)

LISTOPAD – raz w roku, termin zbiórki zostanie podany poprzez ogłoszenia i informacje na stronie internetowej urzędu gminy

W pozostałym okresie odpady zielone można oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym przy Składowisku Odpadów Komunalnych w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:00, środa 7:00 – 18:00, sobota 9:00 – 14:00. Transport odpadów zielonych do Punktu Selektywnego Zbierania mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Odpady zielone w Punkcie przyjmowane są bezpłatnie.

Odbiór odpadów z przed posesji następuje w godzinach od 7.00 do 22.00.

Odpady wielkogabarytowe, sprzęty elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, akumulatory samochodowe oraz chemikalia będą odbierane od mieszkańców Gminy Osiek w miesiącu sierpniu lub wrześniu (dokładny termin będzie podany do wiadomości na dwa tygodnie przed zbiórką odpadów).

Więcej informacji na temat gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Osiek można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osieku w pok. Nr 12, I piętro, lub telefonicznie pod numerem: 33 84 58 261 wew. 112

Scroll Up Skip to content