Menu Zamknij

Sołectwo Osiek

Stanisław Gąsiorek

SOŁTYS

Członkowie Rady Sołeckiej

Baron Patrycja Bielecka Józefa Boba Ireneusz Chwiej-Matlak Alicja
Jekiełek Maria Nowak Ludwik Płonka Jerzy

Sołectwo Głębowice

Edyta Matyjasik-Kulig

SOŁTYS

Dyżury sołtysa Sołectwa Osiek odbywają się we wtorek oraz piątek od 8.00 do 12.00 w pokoju Nr 9 na parterze budynku Urzędu Gminy w Osieku
ul. Główna 394
32-608 Osiek
tel. 504 125 103

Członkowie Rady Sołeckiej

Brońka Beata Cinal Józef Domasik Adrian Gąsiorek Paweł
Hrapkowicz Elżbieta Kulpińska Irena Matyjasik Helena Piątek Mariusz

Statut Sołectwa Osiek

Rozdział 1.

Zasady działania Sołectwa jako wspólnoty mieszkańców.

§ 1. 1. Ogół mieszkańców Sołectwa Osiek stanowi samorząd mieszkańców wsi.

2.  Sołectwo obejmuje swoim działaniem teren wsi Osiek.

§ 2.  Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Osiek i działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Osiek oraz niniejszego Statutu.

§ 3. 1. O utworzeniu, łączeniu, podziale i znoszeniu jednostki pomocniczej decyduje Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

2.  Tryb przeprowadzania konsultacji określa Rada Gminy w odrębnej uchwale.

Rozdział 2.

Kompetencje Sołectwa jako wspólnoty mieszkańców.

§ 4. 1. Do zadań Sołectwa należy:

1)  organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

2)  udział w rozpatrywaniu spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,

3)  kształtowanie zasad współżycia społecznego,

4)  sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi,

5)  współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,

6)  występowanie z wnioskiem do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których  załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa,

7)  współpraca z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa,

8)  ustalenie zadań dla Sołtysa do realizacji pomiędzy Zebraniami Wiejskimi,

9)  w przypadku wyodrębnienia w projekcie budżetu gminy środków na wydatki sołectwa Osiek decydowanie o ich przeznaczeniu zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim.

§ 5.  Sołectwo może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w kodeksie postępowania administracyjnego dla organizacji społecznych i w związku z tym, może występować z żądaniem dopuszczenia samorządu wsi do udziału w postępowaniu na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi samorządu i gdy przemawia za tym interes społeczny mieszkańców Sołectwa.

§ 6.  Sołectwo nie posiada odrębnej od gminy osobowości prawnej, a jego działalność społeczno-gospodarcza w granicach określonych statutem jest prowadzona w ramach osobowości prawnej gminy.

Rozdział 3.

Organy Sołectwa i zakres ich działania.

§ 7. 1. Organami Sołectwa są:

1)  Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy,

2)  Sołtys – organ wykonawczy,

3)  Rada Sołecka – organ wspomagający działalność Sołtysa.

2.  Kadencja organów wykonawczych trwa 4 lata, licząc od daty ich wyborów.

Zebranie Wiejskie

§ 8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.

2.  Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają mieszkańcy zamieszkali  na terenie Sołectwa oraz zaproszeni goście.

3.  Do głosowania są uprawnieni stali mieszkańcy Sołectwa, którzy w dniu  Zebrania Wiejskiego ukończyli co najmniej18 lat.

§ 9. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1)  z własnej inicjatywy,

2)  na wniosek Rady Gminy lub Wójta,

3)  na wniosek Rady Sołeckiej,

4)  na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu.

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa   razy w roku.

2.  Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni. Dla prawomocności uchwał Zebrania Wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/10  uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

2.  O ile w wyznaczonym terminie nie ma wyżej wymienionej liczby mieszkańców, to zebranie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom.

W uzasadnionych wypadkach Sołtysa zastępuje członek Rady Sołeckiej wskazany przez Sołtysa lub wybrany przez uczestników Zebrania.

2.  Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z Radą Sołecką, a sprawy  proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane.

3.  Sołtys może zwrócić się do Wójta lub Przewodniczącego Rady Gminy o zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu  Gminy.

§ 13. 1. Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1)  datę, miejsce, godzinę Zebrania i oznaczenie, w którym terminie zebranie się odbywa,

2)  liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, oraz stwierdzenie jego prawomocności,

3)  nazwiska osób zaproszonych na zebranie

4)  przebieg obrad, streszczenie przemówień, dyskusji oraz sformułowanie zgłoszonych i uchwalonych wniosków

5)  podjęte na zebraniu uchwały.

2.  Protokół podpisuje Sołtys lub inna osoba prowadząca zebranie oraz protokolant.

3.  Protokół z zebrania winien być przekazany Sekretarzowi Gminy w terminie 7 dni od jego odbycia.

4.  Każdy mieszkaniec Gminy ma prawo wglądu do protokołu, robienia notatek oraz kserokopii.

§ 14. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów (tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”) w głosowaniu jawnym z wyjątkiem określonym w § 23.

2.  Na wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania obecnych  na zebraniu przeprowadza się w konkretnej sprawie głosowanie tajne.

Sołtys

§ 15. 1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.

2.  Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką, której jest przewodniczącym.

§ 16. 1. Sołtys reprezentuje Sołectwo wobec władz Gminy, instytucji, organizacji,osób fizycznych i prawnych.

2.  Podejmuje działania organizatorsko – wykonawcze mające istotne znaczenie dla mieszkańców i gospodarki Sołectwa.

3.  Sołtys nie będący radnym Rady Gminy uczestniczy w pracach Rady na zasadach określonych w Statucie Gminy, bez prawa udziału w głosowaniu.

4.  Na sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo wystąpienia z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców i Rady Sołeckiej.

5.  Przewodniczący Rady Gminy jest zobowiązany do każdorazowego  zawiadomienia Sołtysa o terminie sesji.

6.  Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 17.  Rada Gminy określi w odrębnej uchwale zasady, na jakich sołtysom będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

§ 18.  Urząd Gminy wyposaża Sołtysa w niezbędne do sprawowania jego funkcji materiały i sprzęt, za który Sołtys ponosi odpowiedzialność materialną.

§ 19.  Na koniec kadencji Sołtys protokolarnie przekazuje swemu następcy posiadaną dokumentację, sprzęt oraz pieczątkę.

 Rada Sołecka

§ 20. 1. Rada Sołecka składa się z 3 do 10 członków.

2.  Do zadań Rady Sołeckiej należy:

1)  współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa,

2)  inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców,

3)  podejmowanie inicjatywy dotyczącej przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego Sołectwa.

Rozdział 4.

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 21. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt w terminie do 6 miesięcy po wyborach do Rady Gminy, określając miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego.

2.  Zarządzenie Wójta w sprawie, o której mowa w ust. 1 winno być podane do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem wyborów.

§ 22. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

2.  O ile w wyznaczonym terminie wybory nie odbyły się z powodu niedopełnienia warunku określonego w ust. 1 wybory odbywają się w tym samym dniu po upływie 15 minut, w obecności takiej liczby wyborców, który umożliwi powołanie Komisji Skrutacyjnej, wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 23. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym,bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

2.  Kandydaci na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

§ 24.  Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, powołana spośród uprawnionych uczestników Zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

§ 25. 1. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1)  przyjęcie zgłoszeń kandydatów i sporządzenie kart do głosowania z wpisaniem kandydatów,

2)  przeprowadzenie głosowania tajnego,

3)  ustalenie wyników głosowania,

4)  ogłoszenie wyników wyborów i sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

2.  Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę   głosów.

3.  Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.

§ 26. 1. Po otrzymaniu kart do głosowania na Sołtysa wyborca stawia znak „x” obok  nazwiska kandydata, na którego oddaje głos.

2.  Po otrzymaniu karty do głosowania na członków Rady Sołeckiej wyborca stawia znak „x” obok nazwisk kandydatów, na których oddaje głos, w ilości równej lub mniejszej od liczby członków Rady Sołeckiej.

§ 27. 1. Za nieważne uważa się głosy:

1)  jeżeli na karcie do głosowania na Sołtysa umieszczono znak „x’ przy więcej niż jednym nazwisku kandydata,

2)  jeżeli na karcie do głosowania na członków Rady Sołeckiej umieszczono znak „x” przy większej liczbie kandydatów niż liczba członków Rady Sołeckiej określona w Statucie Sołectwa.

2.  Jeżeli na karcie do głosowania na Sołtysa wyborca nie umieści znaku „x” przy nazwisku żadnego kandydata, jego głos uznaje się za ważny, bez dokonania  wyboru.

3.  Jeżeli na karcie do głosowania na członków Rady Sołeckiej wyborca nie umieści znaku „x” przy żadnych nazwiskach kandydatów, jego głos uznaje się za ważny, bez dokonania wyboru.

§ 28. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim.

2.  Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu lub dopuszczają się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

§ 29. 1. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może wystąpić co najmniej 10% mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.

2.  Wniosek w sprawie, o której mowa w ust.1 należy złożyć do Wójta Gminy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

§ 30. 1. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej 5 procent  uprawnionych mieszkańców zwykłą większością głosów.

2.  Nieudzielenie sołtysowi absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem sołtysa z pełnionej funkcji.

3.  Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 31. 1. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:

1)  złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,

2)  odwołania przed upływem kadencji,

3)  nieudzielenia sołtysowi absolutorium,

4)  pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu,

5)  śmierci.

2.  Wygaśnięcie mandatu wskutek śmierci następuje z mocy prawa.

3.  W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 – 4 wygaśnięcie mandatu stwierdza Zebranie Wiejskie.

4.  W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa i członka Rady Sołeckiej Wójt Gminy zarządza wybory zgodnie z zasadami określonymi w § 21 niniejszego Statutu.

Rozdział 5.

 Postanowienia końcowe.

§ 32.  W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Statutu Gminy.

§ 33.  Zmiana Statutu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy.

§ 34. 1. Statut podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.Osiek.

2.  Statut udostępnia się mieszkańcom do wglądu u Sołtysa i w Urzędzie Gminy Osiek.

Dyżury Sołtysa Sołectwa Głębowice odbywają się w Domu Kultury w Głębowicach
ul. Oświęcimska 8
tel. 665 492 295
email: edytamatyjasik@gmail.com

Członkowie Rady Sołeckiej

Zbigniew Cinal Irena Kulpińska Paweł Gąsiorek Jakub Wolas
Jadwiga Wolas Elżbieta Hrapkowicz Helena Matyjasik

Statut Sołectwa

Rozdział 1.

Zasady działania Sołectwa jako wspólnoty mieszkańców

§ 1. 1. Ogół mieszkańców Sołectwa Głębowice stanowi samorząd mieszkańców wsi.

2.  Sołectwo obejmuje swoim działaniem teren wsi Głębowice.

§ 2.  Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Osiek i działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Osiek oraz niniejszego Statutu.

§ 3. 1. O utworzeniu, łączeniu, podziale i znoszeniu jednostki pomocniczej decyduje Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

2.  Tryb przeprowadzania konsultacji określa Rada Gminy w odrębnej uchwale.

Rozdział 2.

Kompetencje Sołectwa jako wspólnoty mieszkańców

§ 4. 1. Do zadań Sołectwa należy:

1)  organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

2)  udział w rozpatrywaniu spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,

3)  kształtowanie zasad współżycia społecznego,

4)  sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi,

5)  współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,

6)  występowanie z wnioskiem do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa,

7)  współpraca z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa,

8)  ustalenie zadań dla Sołtysa do realizacji pomiędzy Zebraniami Wiejskimi.

9)  w przypadku wyodrębnienia w projekcie budżetu gminy środków na wydatki sołectwa Głębowice decydowanie o ich przeznaczeniu zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim.

§ 5.  Sołectwo może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w kodeksie postępowania administracyjnego dla organizacji społecznych i w związku z tym, może występować z żądaniem dopuszczenia samorządu wsi do udziału w postępowaniu na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi samorządu i gdy przemawia za tym interes społeczny mieszkańców Sołectwa.

§ 6.  Sołectwo nie posiada odrębnej od gminy osobowości prawnej, a jego działalność społeczno-gospodarcza w granicach określonych statutem jest prowadzona w ramach osobowości prawnej gminy.

Rozdział 3.

Organy Sołectwa i zakres ich działania

§ 7. 1. Organami Sołectwa są:

1)  Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy,

2)  Sołtys – organ wykonawczy,

3)  Rada Sołecka – organ wspomagający działalność Sołtysa.

2.  Kadencja organów wykonawczych trwa 4 lata, licząc od daty ich wyborów.

Zebranie Wiejskie

§ 8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.

2.  Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają mieszkańcy zamieszkali na terenie Sołectwa oraz zaproszeni goście.

3.  Do głosowania są uprawnieni stali mieszkańcy Sołectwa, którzy w dniu Zebrania Wiejskiego ukończyli co najmniej 18 lat.

§ 9. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1)  z własnej inicjatywy,

2)  na wniosek Rady Gminy lub Wójta,

3)  na wniosek Rady Sołeckiej,

4)  na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu.

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2.  Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni. Dla prawomocności uchwał Zebrania Wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

2.  O ile w wyznaczonym terminie nie ma wyżej wymienionej liczby mieszkańców, to zebranie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W uzasadnionych wypadkach Sołtysa zastępuje członek Rady Sołeckiej wskazany przez Sołtysa lub wybrany przez uczestników Zebrania.

2.  Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z Radą Sołecką, a sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane.

3.  Sołtys może zwrócić się do Wójta lub Przewodniczącego Rady Gminy o zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu Gminy.

§ 13. 1. Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1)  datę, miejsce, godzinę Zebrania i oznaczenie, w którym terminie zebranie się odbywa,

2)  liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, oraz stwierdzenie jego prawomocności,

3)  nazwiska osób zaproszonych na zebranie,

4)  przebieg obrad, streszczenie przemówień, dyskusji oraz sformułowanie zgłoszonych i uchwalonych wniosków,

5)  podjęte na zebraniu uchwały.

2.  Protokół podpisuje Sołtys lub inna osoba prowadząca zebranie oraz protokolant.

3.  Protokół z zebrania winien być przekazany Sekretarzowi Gminy w terminie 7 dni od jego odbycia.

4.  Każdy mieszkaniec Gminy ma prawo wglądu do protokołu, robienia notatek oraz kserokopii.

§ 14. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów (tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”) w głosowaniu jawnym z wyjątkiem określonym w § 23.

2.  Na wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu przeprowadza się w konkretnej sprawie głosowanie tajne.

 Sołtys

§ 15. 1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.

2.  Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką, której jest przewodniczącym.

§ 16. 1. Sołtys reprezentuje Sołectwo wobec władz Gminy, instytucji, organizacji,osób fizycznych i prawnych.

2.  Podejmuje działania organizatorsko – wykonawcze mające istotne znaczenie dla mieszkańców i gospodarki Sołectwa.

3.  Sołtys nie będący radnym Rady Gminy uczestniczy w pracach Rady na zasadach określonych w Statucie Gminy, bez prawa udziału w głosowaniu.

4.  Na sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo wystąpienia z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców i Rady Sołeckiej.

5.  Przewodniczący Rady Gminy jest zobowiązany do każdorazowego zawiadomienia Sołtysa o terminie sesji.

6.  Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 17.  Rada Gminy określi w odrębnej uchwale zasady, na jakich sołtysom będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

§ 18.  Urząd Gminy wyposaża Sołtysa w niezbędne do sprawowania jego funkcji materiały i sprzęt, za który Sołtys ponosi odpowiedzialność materialną.

§ 19.  Na koniec kadencji Sołtys protokolarnie przekazuje swemu następcy posiadaną dokumentację, sprzęt oraz pieczątkę.

 Rada Sołecka

§ 20. 1. Rada Sołecka składa się z 3 do 10 członków.

2.  Do zadań Rady Sołeckiej należy:

1)  współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa,

2)  inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców,

3)  podejmowanie inicjatywy dotyczącej przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego Sołectwa.

Rozdział 4.

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 21. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt w terminie do 6 miesięcy po wyborach do Rady Gminy, określając miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego.

2.  Zarządzenie Wójta w sprawie, o której mowa w ust. 1 winno być podane do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem wyborów.

§ 22. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

2.  O ile w wyznaczonym terminie wybory nie odbyły się z powodu niedopełnienia warunku określonego w ust. 1 wybory odbywają się w tym samym dniu po upływie 15 minut, w obecności takiej liczby wyborców, który umożliwi powołanie Komisji Skrutacyjnej, wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 23.  Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. Kandydaci na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

§ 24.  Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, powołana spośród uprawnionych uczestników Zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

§ 25. 1. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1)  przyjęcie zgłoszeń kandydatów i sporządzenie kart do głosowania z wpisaniem kandydatów,

2)  przeprowadzenie głosowania tajnego,

3)  ustalenie wyników głosowania,

4)  ogłoszenie wyników wyborów i sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

2.  Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

3.  Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.

§ 26. 1. Po otrzymaniu kart do głosowania na Sołtysa wyborca stawia znak „x” obok nazwiska kandydata, na którego oddaje głos.

2.  Po otrzymaniu karty do głosowania na członków Rady Sołeckiej wyborca stawia znak „x” obok nazwisk kandydatów, na których oddaje głos, w ilości równej lub mniejszej od liczby członków Rady Sołeckiej.

§ 27. 1. Za nieważne uważa się głosy:

1)  jeżeli na karcie do głosowania na Sołtysa umieszczono znak „x’ przy więcej niż jednym nazwisku kandydata,

2)  jeżeli na karcie do głosowania na członków Rady Sołeckiej umieszczono znak „x” przy większej liczbie kandydatów niż liczba członków Rady Sołeckiej określona w Statucie Sołectwa.

2.  Jeżeli na karcie do głosowania na Sołtysa wyborca nie umieści znaku „x” przy nazwisku żadnego kandydata, jego głos uznaje się za ważny, bez dokonania wyboru.

3.  Jeżeli na karcie do głosowania na członków Rady Sołeckiej wyborca nie umieści znaku „x” przy żadnych nazwiskach kandydatów, jego głos uznaje się za ważny,bez dokonania wyboru.

§ 28.  Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim.

Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu lub dopuszczają się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

§ 29. 1. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może wystąpić co najmniej 10% mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.

2.  Wniosek w sprawie, o której mowa w ust.1 należy złożyć do Wójta Gminy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

§ 30. 1. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej 5 procent  uprawnionych mieszkańców zwykłą większością głosów.

2.  Nieudzielenie sołtysowi absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem sołtysa z pełnionej funkcji.

3.  Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 31. 1. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:

1)  złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,

2)  odwołania przed upływem kadencji,

3)  nieudzielenia sołtysowi absolutorium,

4)  pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu,

5)  śmierci.

2.  Wygaśnięcie mandatu wskutek śmierci następuje z mocy prawa.

3.  W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 – 4 wygaśnięcie mandatu stwierdza Zebranie Wiejskie.

4.  W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa i członka Rady Sołeckiej Wójt Gminy zarządza wybory zgodnie z zasadami określonymi w § 21 niniejszego Statutu.

Rozdział 5.

 Postanowienia końcowe

§ 32.  W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Statutu Gminy.

§ 33.  Zmiana Statutu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy.

§ 34. 1. Statut podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

2.  Statut udostępnia się mieszkańcom do wglądu u Sołtysa i w Urzędzie Gminy Osiek.

Scroll Up Skip to content