Menu Zamknij

Stanowisko ds. drogownictwa, transportu i gospodarki komunalnej

drogi

Konrad Makuch

Biuro nr 31, II piętro
tel. 33 84 58 261 wew. 132
email: k.makuch@osiek.pl

Procedury związane z infrastrukturą:

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1440 ze zm.) jest zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r., poz. 1827).

Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

Do wniosku należy załączyć:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500 z zaznaczeniem miejsca prowadzenia robót z podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeśli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze lub powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych (projekt winien być zatwierdzony przez Starostę Powiatu Oświęcimskiego). Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • informacja o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu
 • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.

Zezwolenie na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym jest wydawane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1440 ze zm.) i jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r., poz. 1827).

Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

Do wniosku o zezwolenie na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym należy załączyć:

 • kopię decyzji
 • lub uzgodnienia z Urzędem Gminy Osiek dla planowanych robót

Zezwolenie na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1827) i wydawane na podstawie ustawy z dnia 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze zm.)

Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Zezwolenie na udostępnienie działki na cele budowlane jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1827) i wydawane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.)

Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

Do wniosku o udostępnienie działki na cele budowlane należy załączyć:

 • mapa sytuacyjno - wysokościowa (zasadnicza) działki - 1 egzemplarz
 • mapa ewidencyjna - 1 egzemplarz
 • lub projekt zagospodarowania działki (terenu) - 1 egzemplarz

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Informacja o określenie możliwości przyłączenia do kanalizacji deszczowej jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1827).

Podstawą prawną do udzielenia informacji jest § 28 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (teks jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1422 ze zm.).

Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

Do wniosku o określenie możliwości przyłączenia do kanalizacji deszczowej należy załączyć:

 • mapa sytuacyjno - wysokościowa (zasadnicza) działki - 1 egzemplarz
 • mapa ewidencyjna - 1 egzemplarz
 • lub projekt zagospodarowania działki (terenu)

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o wydanie zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (sieci i przyłącza: gazowe, wodociągowe, energetyczne, kanalizacyjne) na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r.  poz. 1257 ze. zm.) i art. 39 ust. 3, 3a, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.)

Do wniosku o zaopiniowanie lokalizacji trasy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej należy załączyć:

 • mapę sytuacyjno - wysokościową (zasadnicza) działki z naniesioną lokalizacją przebiegu trasy - 2 egzemplarze
 • mapę ewidencyjną - 1 egzemplarz
 • w przypadku pełnomocnictwa - oryginalne wraz z opłatą (17 zł) za pełnomocnictwo na niżej podane konto Urzędu Gminy Osiek
 • lub projekt zagospodarowania działki (terenu)

Opłatę skarbową na pełnomocnictwo należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Osieku

ABS Bank Spółdzielczy nr: 92 8110 1023 2005 0332 2968 0026

Wnioski zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827).

Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na lokalizację, przebudowę lub remont zjazdu na działkę (budowlaną lub do pól uprawnych), do której ma prowadzić zjazd z drogi gminnej na podstawie art. 19 ust.1 i 2 pkt. 4 oraz art. 29 ust. 1, 3, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2016 r., poz.1440 ze zmianami), § 78 i 79 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz.124) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zmianami)

Do wniosku o wyrażenie zgody na lokalizację przebudowę lub remont zjazdu należy załączyć:

 • mapę sytuacyjno - wysokościową zasadnicza działki z naniesioną lokalizacja zjazdu - 2 egzemplarze
 • mapę ewidencyjną - 1 egzemplarz
 • kopie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością
 • w przypadku pełnomocnictwa – oryginalne wraz z opłatą (17 zł) za pełnomocnictwo na niżej podane konto Urzędu Gminy Osiek
 • lub projekt zagospodarowania działki (terenu)

Zezwolenie na lokalizację zjazdu do obiektu w którym jest prowadzona działalność gospodarcza podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwila złożenia wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Osieku

ABS Bank Spółdzielczy nr: 92 8110 1023 2005 0332 2968 0026

Pozostałe wnioski są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. poz. 1827).

Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zatwierdzenie projektu budowlanego zjazdu na działce z drogi gminnej na podstawie art. 29 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2016 r. Nr 1440 ze zmianami) i jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 1827).

Do wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego zjazdu należy załączyć:

 • projekt budowlany zjazdu - 2 egzemplarze

Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na lokalizację lub remont ogrodzenia na działce, do której prowadzi zjazd z drogi gminnej na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) i jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 255, poz. 1635).

Do wniosku o wyrażenie zgody na lokalizację lub remont ogrodzenia należy załączyć:

 • mapę sytuacyjno - wysokościową działki z naniesioną lokalizacja ogrodzenia - 2 egzemplarze
 • mapę ewidencyjną - 1 egzemplarz
 • aktualny skrócony wypis z rejestru gruntów dla działki Inwestora lub kopie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością

Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Scroll Up Skip to content