Menu Zamknij
ksiegi

Iwona Górowicz

Biuro nr 27, II piętro
tel. 33 84 58 261 wew. 127
email: gorowicz@osiek.pl

Stanowisko ds. ewidencji ludności i pomocy publicznej

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały.
 2. Dowód osobisty - do wglądu

Opłaty:

 • Opłata skarbowa za zaświadczenie - 17 zł.

Z wyjątkiem zwolnień z opłaty skarbowej, określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r, poz. 1827).

 

Podstawa prawna:

Art. 44g i 44h ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t. j. z 2006r. DzU. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

 

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia. Osoba, która ukończyła 13 rok życia ma prawo otrzymać dowód osobisty. Na uzasadniony wniosek rodzica lub opiekuna dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

 

 1. Złożenie wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy
 2. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:
  - osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
  - osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
  - osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny
 3. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
 4. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Dowód osobisty wydawany osobie małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia, lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie odbiera rodzic albo opiekun prawny.

  Dowód osobisty wydawany osobie małoletniej, która ukończyła 13 rok życia, lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

  Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie małoletniej lub ubezwłasnowolnionej wymaga obecności tej osoby, chyba że była ona obecna przy składaniu wniosku.

 5. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 6. Ubiegający się o dowód osobisty musi posiadać numer ewidencyjny PESEL.
 7. W razie odnalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu, a jeśli został już wydany nowy dowód osobisty - niezwłocznie złożyć odnaleziony dokument najbliższemu organowi gminy.
 8. Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:

  a) co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;
  b) niezwłocznie – w przypadku:

  - zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego
  - zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza
  - utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza

 9. Dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od zmiany danych w nim zawartych.

Wymagane dokumenty:

I. Dokumenty od wnioskodawcy (klienta) - wersja papierowa

1) Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL.

2) Jedna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami. Dopuszcza się złożenie fotografii:
w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku, potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności
z nakryciem głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii, potwierdzone zaświadczeniem ze wspólnoty wyznaniowej.
uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

3) Dowód osobisty lub ważny polski paszport

4) W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński) albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa (w przypadku osób, które zawarły związek małżeński) lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

II. Dokumenty od wnioskodawcy (klienta) - wersja elektroniczna

1. Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy.

2. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których mowa w ust 5 pkt 2.

3. W przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego, na podstawie dotychczasowego dowodu osobistego, lub w przypadku utraty dowodu osobistego, ważnego polskiego paszportu.

4. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński) albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa (w przypadku osób, które zawarły związek małżeński) lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

 

Za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się opłaty.

 

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, o ile zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty oraz urząd posiada wszystkie informacje niezbędne do jej załatwienia.

 

W przypadku spraw wymagających wyjaśnień, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016r. poz. 391)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015r. poz. 212)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2017 r. poz. 1257 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego lub decyzji o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

 

Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję administracyjną w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

 

Sprawa dotyczy osób, które nie dopełniły obowiązku meldunkowego. Sprawę załatwić może osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu lub budynku.

 

Z wnioskiem o wymeldowanie decyzją administracyjną  w Urzędzie Gminy w Osieku może wystąpić właściciel lub inna osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu położonego na terenie gminy Osiek, z którego ma nastąpić wymeldowanie.

 

Wójt Gminy na wniosek zainteresowanej osoby wydaje decyzję administracyjną w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

 

W trakcie przeprowadzania postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o wymeldowanie lub odmowie wymeldowania mogą być przeprowadzone następujące czynności:

 • Kontrola dyscypliny meldunkowej.
 • Wizja lokalna przy udziale stron.
 • Przesłuchania stron i świadków.
 • Rozprawa administracyjna z udziałem stron i świadków.

Wymagane dokumenty:

 1. Pisemny wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/budynku wnioskodawcy (kserokopia – oryginał do wglądu) np: (np. wypis z księgi wieczystej, umowa najmu, przydział). lokalu/budynku.
 3. Inne dokumenty potwierdzające fakty opisane we wniosku i mogące mieć wpływ na wyjaśnienie sprawy (kserokopia – oryginał do wglądu) np:, wyrok orzekający eksmisję, wyrok sądu orzekający rozwiązanie małżeństwa lub podział majątku dorobkowego, wyroki dotyczące sposobu korzystania z lokalu, protokół z wykonania eksmisji, protokół zdawczo-odbiorczy lokalu.
 4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

 • Wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.
 • 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Uwaga!
Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji. Opłatę o wymeldowanie decyzją administracyjną wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Osieku

 

ABS Bank Spółdzielczy
Nr konta: 92 8110 1023 2005 0332 2968 0026

 

* z dopiskiem „wymeldowanie decyzją administracyjną oraz dane osoby ubiegającej się o wydanie decyzji”.

 

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, o ile zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty oraz urząd posiada wszystkie informacje niezbędne do jej załatwienia.

 

W przypadku spraw wymagających wyjaśnień, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2017 r. poz. 1257 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017r. poz. 657).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

Jak załatwić sprawę krok po kroku:

Krok 1: 
Przygotować pisemny wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym.

Krok 2: 
Skompletować wymagane załączniki do wniosku o wymeldowanie decyzją administracyjną. Opis załączników w punkcie 4.

Krok 3: 
Dokonać opłaty skarbowej w Kasie Banku Spółdzielczego  lub wykonać opłatę przez bankowość internetową, a następnie zrobić wydruk z dokonanej transakcji.

Krok 4: 
Złożyć dokumenty na dzienniku podawczym, pokój 7, parter budynku Urzędu.

Uwaga
Opłata skarbowa w wyżej wymienionej wysokości jest również pobierana od zażalenia na postanowienie i odwołania od decyzji.

 

 

Udostępnienie danych  z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wskazaniu interesu faktycznego.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL
 • Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.

Opłata skarbowa:

 • 17 zł od zaświadczenia (w formie zaświadczenia udostępnia się dane osobowe dotyczące wnioskodawcy)
 • 31 zł za udostępnienie jednostkowych danych

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej i za udostępnienie danych można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Osiek

ABS Bank Spółdzielczy
Nr konta: 92 8110 1023 2005 0332 2968 0026 

Dowód zapłaty należnej opłaty należy załączyć do wniosku.

 

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, o ile zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty oraz urząd posiada wszystkie informacje niezbędne do jej załatwienia.

 

W przypadku spraw wymagających wyjaśnień, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2016r.  poz. 922 z zm.);
 2. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (j.t. Dz.U.2017r. poz.657 z .zm.);
 3. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2016 r. 391 z. zm);
 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U.2016r. poz .1827 z zm.);
 5. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z. zm.);
 6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 1338 z zm.);
 7. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 836 z zm.);
 8. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 319 z zm.);
 9. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1604 z zm.);
 10. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1200 z zm.);
 11. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych (Dz. U. z 2015, poz. 1004 z zm.)

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści przysługuje prawo wniesienia zażalenia, a w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia danych ze zbioru danych osobowych przysługuje prawo wniesienia odwołania.

Zażalenie i odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W terminie 7 dni od otrzymania postanowienia.

Uwagi:

 

Udostępnianie danych osobowych:
- dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry. Wnioski o dane jednostkowe należy kierować do organu gminy właściwego ze względu na ostatni znany adres zameldowania osoby poszukiwanej.
- dane z rejestru PESEL udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych:
• zapytania o dane jednostkowe w trybie wnioskowym należy kierować do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, na adres: ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa; dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem internetowym: www.cpd.msw.gov.pl/udostępnianie; 
• wnioski o udostępnienie danych w trybie pełnej teletransmisji danych, w trybie weryfikacji oraz w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, należy kierować do Departamentu Spraw Obywatelskich MSW, na adres: ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa.

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych:
• w trybie wnioskowym - organy gmin. Udostępnianie danych z RDO jest odmiejscowione, a zatem wniosek w tej sprawie można złożyć w dowolnym organie gminy; 
• w trybie pełnej i ograniczonej teletransmisji - minister właściwy do spraw wewnętrznych. Wnioski w tej sprawie należy kierować do Departamentu Spraw Obywatelskich MSW, na adres: ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa.

W Urzędzie Gminy w Osieku udostępniane są dane osobowe wyłącznie mieszkańców zameldowanych na terenie  Gminy Osiek.
Dysponując ostatnim adresem osoby poszukiwanej, wniosek o udostępnienie danych tej osoby należy skierować do właściwego organu gminy. Gmina jest podstawowym źródłem informacji o osobie, uprawnionym do potwierdzania miejsca zameldowania, dysponuje także wiedzą o nowym adresie osoby wymeldowanej. 
W Urzędzie Gminy Osiek udostępnienie danych załatwia się w Osiek, ul. Główna 125, pok. nr 26, tel. 33/84-58-261, fax 33/84-58-124, mail: gmina@osiek.pl 
Wynikiem załatwienia sprawy jest odpowiednio:
a) udostępnienie danych w formie pisemnej informacji lub zaświadczenie,
b) postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści,
c) decyzja administracyjna w przypadku odmowy udostępnienia danych osobowych.

Dane ze zbioru danych osobowych ewidencji ludności mogą być udostępnione osobie fizycznej jeżeli wykaże w tym interes prawny (kserokopię dokumentu potwierdzającego interes prawny w uzyskaniu przez wnioskodawcę danych ze zbiorów meldunkowych - należy dołączyć do wniosku) lub uwiarygodni interes faktyczny w otrzymaniu danych, a osoba, której dane dotyczą wyraża na to zgodę

 

Sprawa dotyczy cudzoziemców, którzy chcą się zameldować na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany formularz (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) - zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 2. Cudzoziemiec przedstawia wizę, a w przypadku, gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1pkt 2 lub art.206 ust.1 pkt 2  ustawy  z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650)  lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
 3. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Członek rodziny obywatela będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej niebędący obywatelem w/w. państw przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
 5. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być  umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu - do wglądu  (w oryginale).
 6. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo: – pisemne pełnomocnictwo do zameldowania, – dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport.

Opłaty:

 • Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
 • Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.
 • Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł

Opłatę należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Osieku

ABS Bank Spółdzielczy
Nr konta: 92 8110 1023 2005 0332 2968 0026

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

 

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, o ile zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty oraz urząd posiada wszystkie informacje niezbędne do jej załatwienia.

 

W przypadku spraw wymagających wyjaśnień, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017, poz. 657).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015r., poz.1852).

Uwagi:

 1. W przypadku zmiany miejsca pobytu czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu czasowego. Czynności tej można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu czasowego.
 2. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 3. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 4. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państw wymienionych w pkt 3 ani członkiem rodziny obywatela tych państw, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
 5. Deklarowany przez cudzoziemca wymienionego w pkt 4 pobyt czasowy pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec może legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.
 6. Zameldowania na pobyt czasowy można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

 

 

Sprawa dotyczy wszystkich osób, które chcą się wymeldować z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące oraz osób, które wyjeżdżają za granicę na okres ponad 6 miesięcy.

 

 1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
 2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza „Zgłoszenie pobytu stałego” lub formularza „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”.
 3. Osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót organowi gminy, właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego.

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie wymeldowania na formularzu wydawanym w biurze ewidencji ludności.
 2. Dowód osobisty.
 3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo: 
 • pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
 • dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

Opłaty:

 • Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
 • Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.
 • Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł

Opłatę należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Osieku

ABS Bank Spółdzielczy
Nr konta: 
92 8110 1023 2005 0332 2968 0026

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

 

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, o ile zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty oraz urząd posiada wszystkie informacje niezbędne do jej załatwienia.

 

W przypadku spraw wymagających wyjaśnień, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017r, poz. 657 ).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015r., poz.1852 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Na pisemną decyzję rozstrzygającą sprawę o zameldowanie, służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Osieku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Uwagi:

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego nie powoduje konieczność wymiany dowodu osobistego

 

 

Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod  tym samym adresem jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy  najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Pobyt czasowy należy zgłosić w sytuacji gdy, zamierzamy w danym miejscu przebywać dłużej niż 90 dni.

 

Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego i tylko jedno miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. W zastępstwie osoby niepełnoletniej obowiązanej do zameldowania się, czynności zgłoszenia zameldowania może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie zameldowania - powinno zawierać potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
  Potwierdzenia pobytu dokonuje się na zgłoszeniu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
  Właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt.
 2. Dowód osobisty.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Opłaty:

 1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
 2. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.
 3. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł

Opłatę należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Osieku

ABS Bank Spółdzielczy
Nr konta: 92 8110 1023 2005 0332 2968 0026

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

 

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, o ile zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty oraz urząd posiada wszystkie informacje niezbędne do jej załatwienia.

 

W przypadku spraw wymagających wyjaśnień, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017r., poz. 657).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015r, poz.1852 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Na pisemną decyzję rozstrzygającą sprawę o zameldowanie, służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Osieku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Uwagi:

Na pisemną decyzję rozstrzygającą sprawę o zameldowanie, służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Osieku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Wymagane dokumenty:

Wymeldowanie z pobytu stałego:

 • „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego” – wypełniony druk
 • Karta pobytu

Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące :

 • „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego” – wypełniony druk
 • Paszport,
 • Karta pobytu

Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego do 2 miesięcy

 • zgłoszenie ustne

Wymeldowanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Podstawa prawna:

Art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t. j. z 2006r. DzU. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)  oraz § 21, § 22 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.).

 

Wymeldowanie  dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo udzielone na piśmie. 

 

Wymagane dokumenty:

 1. „Zgłoszenie pobytu stałego”. - wypełniony druk
 2. Zezwolenie Wojewody Małopolskiego na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Paszport

Zameldowanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Podstawa prawna:

Art. 23 i art. 26 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t. j. z 2006r. DzU. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)  oraz § 16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.).

 

Uwagi:

Zezwolenie na osiedlenie się oraz kartę stałego pobytu wydaje  Wojewoda Małopolski. Wniosek składa się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Św. Sebastiana 9-11, tel. 12 392 18 43

 

Scroll Up Skip to content