Menu Zamknij
ksiegi

Joanna Luranc

Biuro nr 28, II piętro
tel. 33 84 58 261 wew. 128
email: j.luranc@osiek.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu. Odpis skrócony aktu zgonu jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej zgon.

Osoba zgłaszająca zgon będąca najbliższą rodziną osoby zmarłej (osoba ta jest równocześnie uprawniona do pochówku) tj.:

 • małżonek
 • krewni zstępni (np. dziecko)
 • krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie)
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat)
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa)

Osoby te mogą dokonać zgłoszenia zgonu również przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną, zgodnie z regułami określonymi w art. 33 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgonu.
 2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).
 3. Do wglądu: dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

Akt zgonu sporządza się w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 709 ze zm.).

Uwagi:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie może sporządzić z przyczyn technicznych aktu zgonu, wystarczy jak potwierdzi na karcie zgonu sam fakt zgłoszenia zgonu. Umożliwi to pochówek osoby zmarłej.

Po sporządzeniu aktu zgonu w takiej sytuacji kierownik urzędu stanu cywilnego wyda z urzędu dwa odpisy skrócone  aktu zgonu: jeden  z nich należy przedłożyć  administracji cmentarza.

Zgłoszenie zgonu w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego

Zarejestrowanie zgonu przez kierownika urzędu stanu cywilnego w rejestrach państwowych spowoduje unieważnienie dowodu osobistego osoby zmarłej.

Z rejestru stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego.

Odpis aktu stanu cywilnego wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, w tym podmiotom, o których mowa w art. 5a ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, Służbie Ochrony Państwa, Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej, a także Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej (jeśli akt podlega opłacie).
 3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa za odpis skrócony wynosi 22 zł 
 • Opłata skarbowa za odpis zupełny wynosi 33 zł.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Osiek.

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki zgonie z art. 125 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego:

 • Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, odpis wydawany jest w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 • Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgi stanu cywilnego, odpis wydawany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.  Dz. U. z 2021r., poz. 709 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 ze zm).

Transkrypcja polega na przeniesieniu zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji, lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.
 2. Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
 3. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o transkrypcję do innych urzędów stanu cywilnego na terenie Polski.
 2. Dokument tożsamości.
 3. Dokument podlegający transkrypcji tzn. dokument , który w państwie  wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc  dokument urzędowego , jest wydany przez właściwy organ  oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.
 4. Pełnomocnictwo - w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
 5. Dowód osobisty i książeczkę wojskową osoby zmarłej (jeśli posiadała) w przypadku transkrypcji zagranicznego aktu zgonu.

Wniosek jest dostępny w Urzędzie Stanu Cywilnego

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego przeniesionego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego - 50,00 zł.
 2. Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Osiek.

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, o ile zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty oraz urząd posiada wszystkie informacje niezbędne do jej załatwienia, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.  Dz. U. z 2021r., poz. 709 ze zm.). 
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 ze zm).

Od wydanej odmownej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Sprawa dotyczy osób, które chcą wstąpić w związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Osieku.

1. Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

2. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed wybranym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego  w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem. Konsul może przyjąć również zapewnienie w przypadku, gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

4. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:

1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
3) konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

1) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
2) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.

5. Odpis skrócony aktu małżeństwa jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji aktu małżeństwa.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów):
  - dowód osobisty lub paszport
 2. Pisemne zapewnienie nupturienta, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
 3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 4. Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.
 5. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
 6. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:
  - odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;
  - odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
  - odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;
  - odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.
 7. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
  - zapewnienie;
  - odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
  - dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

Przed wezwaniem do  złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sprawdza tożsamość osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz wskazanych przez nich świadków.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Osiek.

Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po zawarciu małżeństwa (najpóźniej w następnym dniu roboczym).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020r.,  poz. 1359 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.  Dz. U. z 2021r., poz. 709 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 ze zm).

Tryb odwoławczy:

Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku  miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej  formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Jeżeli przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nastąpiło  poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu  zapewniającym uroczystą formę zawarcia małżeństwa i bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu  w związek małżeński, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 1 000 zł.

Sprawa dotyczy osób, które chcą zawrzeć małżeństwo wyznaniowe wywołujące skutki cywilnoprawne.

1. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania.

2. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed każdym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego  w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem. Konsul może przyjąć również zapewnienie w przypadku gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

4. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:

1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
3) konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
1) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
2) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski. W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.

5. Rejestracji małżeństwa dokonuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  według miejsca zawarcia małżeństwa na podstawie zaświadczenia przekazanego przez duchownego.

6. Odpis skrócony aktu małżeństwa jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji aktu małżeństwa.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów).
  - dowód osobisty lub paszport
 2. Pisemne zapewnienie nupturienta, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego .
 3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 4. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
 5. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:
  - odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;
  - odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
  - odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;
  - odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.
 6. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
  - zapewnienie;
  - odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo  odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
  - dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu

Wniosek dostępny w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Osiek.

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, o ile zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty oraz urząd posiada wszystkie informacje niezbędne do jej załatwienia. W przypadku spraw wymagających wyjaśnień, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020r.,  poz. 1359 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.  Dz. U. z 2021r., poz. 709 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 ze zm).

Tryb odwoławczy:

 • Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zaświadczenia lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.

Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca.

 1. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego, mogą oni otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo.
 2. Zaświadczenie zachowuje ważność przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.
 3. Zaświadczenie wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wybrany przez wnioskodawcę.
 4. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.
 5. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:
 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 • konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 roku.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 2. Dokument tożsamości:
  - dowód osobisty lub paszport
 3. Pisemne zapewnienie, że wnioskodawca nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństw złożone przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
 4. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
 5. Jeżeli wnioskodawca nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Wniosek jest dostępny w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Osiek.

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, o ile zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty oraz urząd posiada wszystkie informacje niezbędne do jej załatwienia, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020r.,  poz. 1359 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.  Dz. U. z 2021r., poz. 709 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 ze zm).

Tryb odwoławczy:

Do Sądu Rejonowego, właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Sprawa dotyczy osób, których akt stanu cywilnego zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego.

 1. Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.
 2. Sprostowanie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.
 3. Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno technicznej.
 4. Jeżeli sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze sprostowania lub o złożeniu wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego.
 5. Jeżeli sprostowania aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.
 6. Istnieje możliwość działania strony przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 7. Zgodnie z art. 31 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 • konsula

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek 
 2. Dokument tożsamości strony, dowód osobisty lub paszport
 3. Pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości pełnomocnika - jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik.
 4. Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, albo uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.
 5. Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy przedłożyć stosowny dokument jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawiera on dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej samej osoby lub jej wstępnych.

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego jest dostępny w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania na wniosek  wynosi 39,00 zł.
 • Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Osiek.

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, o ile zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty oraz urząd posiada wszystkie informacje niezbędne do jej załatwienia, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.  Dz. U. z 2021r., poz. 709 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 ze zm).

Tryb odwoławczy:

Od wydanej odmownej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Sprawa dotyczy osób, których według Ustawy prawo o aktach stanu cywilnego ich akty są niekompletne i wymagają uzupełnienia.

 1. Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.
 2. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej osoby lub jej wstępnych.
 3. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno technicznej.
 4. Jeżeli uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze uzupełnienia lub złożeniu wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
 5. Jeżeli uzupełnienia aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.
 6. Istnieje możliwość działania strony przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 7.  Zgodnie z art. 31 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 • konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek 
 2. Dokument tożsamości strony; dowód osobisty lub paszport
 3. Pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości pełnomocnika - jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik.
 4. Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną reprodukcję z tych materiałów.
 5. Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy przedłożyć stosowny dokument, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej samej osoby lub jej wstępnych.

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego jest dostępny w Urzędzie Stanu Cywilnego

Opłaty:

 • Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku uzupełnienia na wniosek wynosi 39,00 zł.
 • Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Osiek.

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, o ile zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty oraz urząd posiada wszystkie informacje niezbędne do jej załatwienia, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.  Dz. U. z 2021r., poz. 709 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 ze zm).

Tryb odwoławczy:

Od wydanej odmownej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Scroll Up Skip to content