Menu Zamknij

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Osieku

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Osieku zwany dalej Regulaminem, określa organizację i zasady jego funkcjonowania, a w szczególności strukturę organizacyjną i zakresy działania kierownictwa urzędu, referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy.

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Osiek.
 2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy w Osieku.
 3. Wójcie, Zastępcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku USC – należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy Osiek, Zastępcę Wójta Gminy Osiek, Sekretarza Gminy Osiek, Skarbnika Gminy Osiek, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Osieku.
 4. Jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Gminy Osiek.
 5. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Osieku.
 6. Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć wydziały, referaty i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Osieku.

§ 3

 1. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Osiek w powiecie oświęcimskim województwo małopolskie.
 2. Adres Urzędu: 32-608 Osiek, ul. Główna 125.

§ 4.

Urząd jest jednostką organizacyjną, przy pomocy, której Wójt wykonuje swoje zadania z zakresu administracji publicznej wynikające z zadań własnych gminy, zadań zleconych z mocy ustaw lub przejętych przez Gminę w wyniku porozumień z organami administracji rządowej lub samorządowej.

§ 5.

1. Urząd jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa.
2. Urząd prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa związana z budżetem Gminy.

§ 6.

 1. Urząd działa w oparciu o zasady:
 2. praworządności.
 3. służebności wobec społeczności lokalnej.
 4. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym.
 5. jednoosobowego kierownictwa.

Rozdział II
Struktura Organizacyjna Urzędu

§ 7.

Kierownictwo Urzędu:

 1. wójt,
 2. zastępca Wójta,
 3. sekretarz Gminy,
 4. skarbnik Gminy,

§ 8.

 1. Obsługę prawną Urzędu sprawuje radca prawny.
 2. Sposób wykonywania obsługi prawnej określa Wójt w umowie cywilnoprawnej z podmiotem realizującym obsługę.

§ 9.

W ramach struktury organizacyjnej Urzędu tworzy się następujące referaty, komórki organizacyjne, zespoły i stanowiska pracy:

Lp.NazwaSymbol
1.

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
Kierownik – Sekretarz Gminy

SOR.
a)   Stanowisko ds. ogólno-administracyjnych i obsługi Rady GminySOA.; RG
b)   Stanowisko ds. ewidencji ludności i oświatyEW.,OŚ.
c)   Stanowisko ds. obsługi przedsiębiorcy i pomocy publicznejOP.
d)   Stanowisko ds. obsługi dziennika podawczegoDP.
2.Wydział Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rozwoju Gminy
Kierownik – Zastępca Wójta
ZW.
 a)   Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obronnychZKO.
 b)   Stanowisko ds. transportu, drogownictwa i gospodarki komunalnejDR., GK.
 c)   Stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki gruntamiGP.,GG
 d)   Stanowisko ds. ochrony środowiskaOŚR.
 e)   Stanowisko ds. nadzoru budowlanegoNB.
 f)    Stanowisko ds. zamówień publicznych, inwestycji i promocji gminyZP.
3.

Wydział Finansowy
Kierownik – Skarbnik

 
 Referat budżetowo – podatkowySFN.
 a)   Stanowisko ds. księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej i płacFN-P.
 b)   Stanowisko ds. księgowości budżetowej wydatkówFN-W.
 c)   Stanowisko ds. księgowości budżetowej dochodówFN-D.
 d)   Stanowisko ds. księgowości podatkowej i księgowości komunalnejKP.,KK.
 e)  Stanowisko ds. wymiaru podatkówWP.
  Referat ds. rozliczeń jednostek oświatowych 
 a)  Stanowisko ds. księgowości oświatyKOŚ.
 b) Stanowisko ds. płac jednostek oświatowychPOŚ.
4.Urząd Stanu Cywilnego – Kierownik – Wójt
Zastępca Kierownika
USC.; KA
5.Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Strukturalnych i Innych
Kierownik – Sekretarz Gminy
FS.
 

a) W skład zespołu każdorazowo wchodzą:

 • Skarbnik Gminy,
 • Pracownik ds. zamówień publicznych
 • Pracownik ds. księgowości budżetowej wydatków
 • Inni pracownicy merytoryczni według potrzeb
 
 b) W razie potrzeby Wójt Gminy powołuje zarządzeniem tzw. Jednostkę Realizującą Projekt, w którym określa skład osobowy oraz kompetencje osób wchodzących w skład jednostki. 
6.Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych OsobowychPBI.

Rozdział III
Podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwo Urzędu

§ 10.

 1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
 2. Wójt kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą przed Wójtem odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań.
 3. W celu zapewnienia realizacji zadań o istotnym znaczeniu i wykonywania okresowych zadań Wójt może powoływać zespoły robocze lub zespoły opiniodawczo-doradcze.

§ 11.

Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi gminy został uregulowany w zadaniach pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy.

§ 12.

Do zadań Wójta (WG.) w szczególności należy:

 1. Wykonywanie uchwał Rady i zadań gminy określonych przepisami prawa.
 2. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy.
 3. Reprezentowanie Gminy na zewnątrz.
 4. Przygotowywanie projektów uchwał Rady.
 5. Określenie sposobu wykonywania uchwał.
 6. Gospodarowanie mieniem komunalnym.
 7. Wykonywanie budżetu.
 8. Wydawanie zarządzeń.
 9. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej jako organ pierwszej instancji.
 10. Wydawanie decyzji podatkowych – jako organ pierwszej instancji.
 11. Wydawanie w przypadkach niecierpiących zwłoki, przepisów porządkowych.
 12. Wykonywanie uprawnień pracodawcy w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu Pracy i innych ustaw wobec pracowników urzędu.
 13. Prowadzenie właściwej polityki płacowej i zatrudniania wysokokwalifikowanej kadry w Urzędzie.
 14. Planowanie realizacji zadań ujętych w Strategii Rozwoju Gminy, Planie Rozwoju Lokalnego Gminy i Planach Odnowy Miejscowości, a także w innych dokumentach strategiczno-planistycznych.

§ 13.

Do zadań Zastępcy Wójta (ZW.) należy w szczególności:

1. Pełnienie obowiązków Wójta w czasie nieobecności Wójta lub niemożliwości pełnienia przez niego obowiązków.

2. Wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami.

3. Pełnienie obowiązków pełnomocnika informacji niejawnych, a w szczególności:

 1. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 2. kierowanie sprawami dotyczącymi informacji niejawnych,
 3. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 4. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
 5. zapewnienie ochrony jednostki organizacyjnej,
 6. kontrola ochrony informacji niejawnych, obiegu dokumentów, ewidencji materiałów i przestrzegania przepisów w tym zakresie,
 7. opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
 8. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
 9. współpraca z właściwymi służbami państwowymi i informowanie Kierownika jednostki organizacyjnej o jej przebiegu,
 10. opracowanie planu postępowania z materiałami zawierającymi wiadomości niejawne stanowiące tajemnicę państwową – w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
 11. wyjaśnianie okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych – zawiadamiając Kierownika jednostki organizacyjnej i właściwą służbę ochrony państwa,
 12. opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową – oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – uzyskując ich zatwierdzenie przez Kierownika jednostki organizacyjnej,
 13. przeprowadzanie postępowań sprawdzających – zwykłych, w celu ustalenia czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy – w odniesieniu do pracowników Urzędu zatrudnionych na stanowiskach i przy pracach związanych z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oraz ewidencjonowanie, przetwarzanie i udostępnianie danych uzyskiwanych w związku z prowadzonymi postępowaniami sprawdzającymi,
 14. wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa – upoważniających do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową – przekazanie ich osobie sprawdzanej i zawiadomienie o tym Kierownika jednostki organizacyjnej,
 15. odmawianie wydania poświadczenia bezpieczeństwa i zawiadamianie na piśmie o takim zdarzeniu Kierownika jednostki organizacyjnej,
 16. przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających,
 17. prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych wraz z dokonywaniem przeglądu tych stanowisk,
 18. prowadzenie ewidencji osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa, a także osób, które zajmują stanowiska lub wykonują prace, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub stanowiących tajemnicę państwową.

1. Nadzór nad Punktem Przetwarzania Informacji Niejawnych, który jest odpowiedzialny za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg, udostępnianie i wydawanie dokumentów niejawnych uprawnionym osobom.

2. Nadzór nad pracownikami robót publicznych i interwencyjnych i rozliczanie pracowników z wykonanej pracy robót publicznych i interwencyjnych.

3. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem nieodpłatnych kontrolowanych prac na cele społeczne.

4. W zakresie drogownictwa:

 1. wydawanie opinii w sprawie dróg,
 2. planowanie finansowania budowy, przebudowy, utrzymania i ochrony dróg gminnych i lokalnych oraz zarządzanie drogami
 3. udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 4. koordynowanie całości prac przy zimowym utrzymaniu dróg oraz utrzymaniu zieleni w pasie drogowym, zwalczaniu klęsk żywiołowych oraz zapobieganiu gołoledzi,
 5. współpraca w ramach inicjatyw samorządowych i stosownych porozumień, przy remontach i budowach chodników w ciągach dróg powiatowych i wojewódzkich,
 6. udział w komisjach odbiorowych remontów i inwestycji,
 7. nadzór nad współdziałaniem z Policją, Zarządem Dróg Powiatowych i Zarządem Dróg Wojewódzkich w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na drogach.
  1. Przewodniczenie Komisjom Przetargowym ds. zamówień publicznych.
  2. Udział w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych.
 8. Nadzorowanie spraw związanych z remontami i inwestycjami w gminie.
 9. Prowadzenie postępowań w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.
 10. Pełnienie funkcji koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.
 11. Prowadzenie Rejestru Instytucji Kultury.
 12. Terminowe i zgodne z obowiązującym trybem, zbieranie od osób pełniących funkcje określone w ustawie o samorządzie gminnym oświadczeń majątkowych, przekazywanie ich do właściwych organów oraz współdziałanie przy opracowaniu analiz i sprawozdań.
 13. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w kierowanym przez siebie referacie.
 14. Przeprowadzanie niefinansowej kontroli zarządczej na stanowisku Sekretarza Gminy.

§ 14.

Skarbnik Gminy (Główny Księgowy Budżetu – SFN.) prowadzi sprawy powierzone przez Wójta dotyczące obowiązków i odpowiedzialności Głównego Księgowego Budżetu Gminy z zachowaniem wymogów określonych w ustawach o finansach publicznych i o rachunkowości, a w szczególności:

 1. Prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy.
 2. Nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy.
 3. Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań oraz nadzorowanie spraw gminnej gospodarki finansowej.
 4. Współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunków podstawowych i pomocniczych, lokat i kredytów.
 5. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
 6. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych) zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 7. Wykonywanie zadań głównego księgowego budżetu Gminy, organizowanie gospodarki finansowej Gminy, realizacja zadań rachunkowo księgowych związanych  z planowaniem i wykonywaniem budżetu oraz nadzorowanie i koordynowanie pracy służb finansowo – księgowych Urzędu.
 8. Opracowanie projektu budżetu Gminy oraz jego zmiany i współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi i Regionalną Izbą Obrachunkową.
 9. Opracowywanie zarządzeń Wójta w zakresie zmian w budżecie i planach wykonawczych budżetu.
 10. Przekazywanie pracownikom samorządowym i kierownikom jednostek organizacyjnych wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planów finansowych.
 11. Opracowanie okresowych ocen, analiz, sprawozdań z wykonania budżetu.
 12. Bieżąca analiza realizacji budżetu celem zapobiegania przekroczenia limitów wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.
 13. Nadzór nad zachowaniem okresowej równowagi budżetowej oraz zapewnienie odpowiedniej relacji dochodów i wydatków.
 14. Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej z zachowaniem jej zgodności z budżetem.
 15. Opracowywanie analiz zdolności kredytowej.
 16. Skarbnik Gminy w szczególności:

  1)   nadzoruje realizację budżetu poprzez dokonywanie bieżącej analizyi informowanie Wójta o stopniu jego realizacji,

  2)   dokonuje kontroli finansowej i w tym celu organizuje obieg dokumentów finansowych w Urzędzie,

  3)   zapewnia przestrzeganie ustawy o rachunkowości i finansach publicznych w działalności Urzędu i jednostkach organizacyjnych Gminy,

  4)   prowadzi wymaganą przepisami prawa ewidencję rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,

  5)   informuje Radę i Regionalną Izbę Obrachunkową o odmowie kontrasygnaty dokumentów finansowych,

  6)   nadzoruje zadania inwentaryzacyjne:

  a)   ustala odpowiedzialność za powierzone mienie,

  b)   ustala zasady za prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych,

  c)   ustala zasady i terminy rozliczenia inwentaryzacji.

 17. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących wykonywanych operacji finansowych.
 18. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w kierowanym przez siebie referacie.
 19. Koordynowanie finansowej kontroli zarządczej.

§ 15.

Do zadań Sekretarza Gminy (SOR.) należy:

 1. Prowadzenie powierzonych przez Wójta spraw Gminy.
 2. Organizowanie pracy Urzędu i sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań, prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw.
 3. Organizacja szkoleń.
 4. Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej.
 5. Zastępowanie Wójta w razie jego nieobecności przy jednoczesnej nieobecności Zastępcy Wójta, w sprawach zastrzeżonych do kompetencji kierownika Urzędu.
 6. Nadzorowanie czynności związanych z:

  1)   wyborami samorządowymi,

  2)   wyborami do Sejmu i Senatu RP,

  3)   wyborami na Prezydenta RP,

  4)   wyborami do Euro parlamentu,

  5)   wyborami sołtysów i rad sołeckich,

  6)   przeprowadzaniem referendów oraz innych wyborów i konsultacji społecznych.

 7. Przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska pracy, w urzędzie gminy, oraz na stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych za wyjątkiem konkursów na stanowiska dyrektorów szkół.
 8. Przeprowadzanie, organizowanie i nadzorowanie służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy.
 9. Nadzorowanie dokonywania okresowych ocen pracowników.
 10. Prowadzenie dokumentacji osób skierowanych do nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.
 11. Prowadzenie spraw z zakresu podnoszenia kwalifikacji pracowników urzędu.
 12. Opracowywanie, aktualizowanie i kontrola funkcjonowania:

  1)   Regulaminu organizacyjnego,

  2)   Regulaminu pracy,

  3)   Regulaminu wynagradzania,

  4)   Regulaminu służby przygotowawczej,

  5)   Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze,

  6)   Regulaminu ocen okresowych,

  7)   Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych.

 13. Organizowanie prac związanych z aktualizacją statutu gminy, statutów jednostek organizacyjnych gminy.
 14. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy.
 15. Prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz wszystkich czynności związanych z:

  1)   czynnościami z zakresu prawa pracy wraz z wymaganymi rejestrami, analizami i sprawozdawczością, a w szczególności:

  a)   przygotowywanie pism dotyczących przeszeregowania, awansowania, nagradzania i karania pracowników,

  b)   wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych i służbowych.

  2)   ewidencją urlopów, rozliczaniem czasu pracy,

  3)   naliczaniem ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, odzież ochronną i roboczą,

  4)   zapytaniami kierowanymi do Krajowego Rejestru Karnego.

 16. Wykonywanie zadań z zakresu BHP:

  1)   przestrzeganie i egzekwowanie obowiązujących przepisów w zakresie bhp,

  2)   organizowanie szkoleń okresowych,

  3)   nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP w Urzędzie,

  4)   prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami w drodze do i z pracy oraz w pracy,

  5)   prowadzenie rejestrów: wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy, chorób zawodowych,

  6)   prowadzenie rejestrów: badań okresowych, szkoleń BHP.

 17. Sporządzanie umów na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych z pracownikami Urzędu – wskazanymi przez Wójta Gminy.
 18. Prowadzenie rejestru umów-zleceń i umów o dzieło spisywanych z osobami fizycznymi oraz spisywanie umów-zleceń i umów o dzieło z osobami fizycznymi w zakresie prowadzonych spraw.
 19. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia:

  1)   współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej, w tym w zakresie funkcjonowania szkolnej służby zdrowia,

  2)   nadzór nad funkcjonowaniem struktur służby zdrowia w Gminie i współdziałanie w podejmowaniu działań dla poprawy dostępności do świadczeń medycznych dla mieszkańców,

  3)   sporządzanie sprawozdań z zakresu:

  a)   planowania i realizacji programów zdrowotnych na terenie Gminy,

  b)   planowania i realizacji Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia,

  c)   planowania i realizacji Narodowego Programu Zdrowia.

 20. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.
 21. Nadzór nad realizacją zadań ujętych w Strategii Rozwoju Gminy, Planie Rozwoju Lokalnego Gminy i Planach Odnowy Miejscowości i innych dokumentach strategicznych.
 22. Koordynacja i nadzorowanie sprawozdawczości statystycznej GUS.
 23. Nadzór, opieka i kształcenie praktykantów, stażystów oraz wolontariuszy skierowanych do urzędu gminy.
 24. Sporządzanie dokumentów związanych z prowadzeniem Zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych.
 25. Przewodniczenie Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy.
 26. Sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi gminy w ramach ogólnego nadzoru, zasad ich funkcjonowania oraz sprawnej i rzetelnej obsługi petentów.
 27. Koordynowanie zasad wprowadzania kontroli zarządczej w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych gminy.
 28. Koordynowanie niefinansowej kontroli zarządczej i jej wykonywanie w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy.
 29. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w kierowanym przez siebie referacie oraz na stanowiskach podległych bezpośrednio wójtowi.

§ 16.

Do zadań kierowników referatów należy w szczególności:

 1. Kierowanie pracą referatu, nadzór i kontrola realizacji zadań przez pracowników referatu.
 2. Opracowywanie, w uzgodnieniu z Sekretarzem, projektu zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla pracowników referatu.
 3. Zapewnienie zastępstw pracowników czasowo nieobecnych w referacie.
 4. Wykonywanie kontroli wewnętrznej w referacie.
 5. Zapewnienie dyscypliny pracy w referacie.
 6. Nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów dotyczących ochrony tajemnic ustawowo chronionych oraz dostępu do informacji publicznej.
 7. Dokonywanie okresowych ocen pracowników referatu, w porozumieniu z Sekretarzem Gminy.
 8. Wnioskowanie w sprawach przyjęć i zwolnień, wynagradzania, awansowania, nagradzania i karania pracowników referatu.
 9. Nadzorowanie postępowań administracyjnych prowadzonych w zakresie działalności referatu.
 10. Niezwłoczne informowanie Wójta o rozstrzygnięciach organów odwoławczych dotyczących zaskarżanych spraw toczących się w referacie.
 11. Przygotowywanie i przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej oraz aktualizacja informacji w nim zawartych, zgodnie z zarządzeniem Wójta.
 12. Efektywne, oszczędne i celowe gospodarowanie powierzonymi środkami budżetu gminy, składnikami mienia komunalnego oraz wyposażenia podległego referatu.
 13. Stosowanie zarządzeń Wójta w sprawie instrukcji obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie.
 14. Współdziałanie ze Skarbnikiem w sprawach planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy w zakresie właściwości rzeczowej referatu.
 15. Wykonywanie innych prac doraźnie zleconych przez Wójta.
 16. Kierowanie całokształtem pracy stanowisk, nad którymi sprawują nadzór, zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań tych stanowisk lub wynikających z niniejszego regulaminu oraz przestrzegania dyscypliny pracy.
 17. Nadzorowanie przygotowania przez pracowników materiałów podlegających ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu.
 18. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników postanowień regulaminów obowiązujących w Urzędzie oraz tajemnicy służbowej i skarbowej.
 19. Usprawnianie organizacji, metod i form pracy własnej i podlegających pracowników.
 20. Przygotowywanie w porozumieniu z Sekretarzem projektów zakresów czynności dla podległych pracowników i przedstawianie do akceptacji Wójtowi.
 21. Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.

Rozdział IV
Zakres działań Komórek organizacyjnych Urzędu i samodzielnych stanowisk

§ 17.

Do wspólnych zadań pracowników Urzędu Gminy w Osieku należy:

 1. Organizowanie i wykonywanie (właściwie i terminowo) zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał i zarządzeń oraz strategii rozwoju Gminy.
 2. Współdziałanie z Sekretarzem Gminy przy sporządzaniu sprawozdań.
 3. Wykonywanie budżetu Gminy zgodnie z zasadami gospodarki finansowej i ustawy o zamówieniach publicznych, a także wskazywanie możliwości pozyskiwania pozabudżetowych źródeł finansowania zadań.
 4. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 5. Systematyczne aktualizowanie znajomości przepisów prawa i wnioskowanie o bieżącą aktualizację uchwał Rady i zarządzeń Wójta.
 6. Samokształcenie i szkolenie w celu aktualizacji podnoszenia kwalifikacji pracowniczych zgodnie z potrzebami Urzędu.
 7. Ochrona informacji niejawnych.
 8. Ochrona danych osobowych.
 9. Dbałość o wyposażenie znajdujące się w budynku Urzędu.
 10. Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.
 11. Informowanie kierownictwa Urzędu o swojej pracy i podejmowanych działaniach, a także o zagrożeniach i przeszkodach w realizacji zadań.
 12. Zapewnienie bezpieczeństwa danych zawartych w komputerowych zbiorach danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi, przyjętymi w Urzędzie, w uzgodnieniu z wyznaczonym przez Wójta pracownikiem pełniącym funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 13. Załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień.
 14. Opracowywanie wniosków do projektów programów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy oraz realizacja zadań wynikających z przyjętych programów.
 15. Opracowywanie stosownych dokumentów do projektu budżetu gminy, do wieloletniej prognozy finansowej oraz projektów planów finansowych dla zadań zleconych w części dotyczącej działu.
 16. Nadzór nad ustalaniem cen i opłat stanowiących przychody podległych jednostek organizacyjnych Gminy.
 17. Opracowywanie projektów aktów prawnych organów gminy oraz ich realizacja.
 18. Sporządzanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia Komisji Rady, przygotowywanie materiałów niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 19. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, instytucjami i innymi stanowiskami w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień, a w szczególności z zakresu funduszy pomocowych.
 20. Opracowywanie sprawozdań, analiz i informacji wynikających z odrębnych przepisów, zarządzeń, pism okólnych i poleceń Wójta.
 21. Współdziałanie z radnymi, Komisjami Rady Gminy oraz uczestnictwo w sesjach Rady i posiedzeniach komisji zgodnie z dyspozycją Wójta.
 22. Współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi.
 23. Realizacja zadań własnych i zadań zleconych gminie.
 24. Udzielanie wyjaśnień w sprawach petycji, skarg i wniosków.
 25. Dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę interesantów.
 26. Efektywne i oszczędne gospodarowanie składnikami majątkowymi wyposażenia stanowisk.
 27. Wykonywanie, zgodnie z zakresem odpowiedzialności merytorycznej komórek organizacyjnych, zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz zadań Wójta wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Osiek w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz „Planu Obrony Cywilnej”, we współdziałaniu z Referatem właściwym ds. Zarządzania Kryzysowego i Obronnych.
 28. Stwierdzanie na dokumentach księgowych czy dany wydatek jest wydatkiem strukturalnym czy też nie jest takim wydatkiem oraz opisywanie dokumentów finansowych pod względem merytorycznym.
 29. Dokonywanie rozliczeń dotacji przyznanych Gminie w zakresie powierzonych zadań.

§ 18.

 1. Zadania Urzędu, realizowane przez poszczególnych pracowników określane są w imiennych zakresach czynności, z wyjątkiem zadań realizowanych przez Wójta.
 2. Zakresy czynności dla pracowników ustala Wójt – w uzgodnieniu z Sekretarzem i kierownikami referatów.
 3. W celu pełnego wykonania zadań Urzędu, Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz lub Skarbnik mogą polecać pracownikowi realizację pilnego zadania, nie objętego zakresem czynności.

§ 19.

Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego należą w szczególności sprawy:

I.  Z zakresu prowadzenia dziennika podawczego (DP)

 1. Udzielanie informacji o zakresie kompetencji organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych Gminy oraz trybie załatwiania spraw w Urzędzie.
 2. Organizowanie prowadzenia spedycji poczty, przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu.
 3. Prowadzenie ewidencji korespondencji.
 4. Obsługa łączności telefonicznej.
 5. Wykonywanie czynności związanych z ogłaszaniem pism i obwieszczeń na tablicach ogłoszeń Urzędu.
 6. Obsługa interesantów zgłaszających się do kierownictwa Urzędu, w tym sporządzanie protokołów z ustnie zgłoszonych wniosków, interwencji i skarg.
 7. Obsługa gminnej poczty elektronicznej,
 8. Nadzór nad archiwizowaniem danych w zapisie elektronicznym.
 9. Planowanie i organizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego w materiały biurowe i kancelaryjne oraz środki czystości.
 10. Prowadzenie magazynu podręcznego materiałów biurowych.
 11. Gospodarowanie pieczęciami urzędowymi i pieczątkami, zamawianie, zabezpieczanie oraz prowadzenie ewidencji zakupu i kasacji.
 12. Prenumerata wydawnictw, czasopism i dzienników, zaopatrywanie stanowisk w literaturę fachową zgodnie z zapotrzebowaniem potwierdzonym przez Wójta

II. Z zakresu spraw ogólno-administracyjnych i obsługi Rady Gminy (SOA.;RG,)

 1. Prowadzenie sekretariatu (zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Wójta oraz kancelaryjno – biurowej).
 2. Udzielanie informacji o zakresie kompetencji organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych Gminy oraz trybie załatwiania spraw w Urzędzie.
 3. Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków.
 4. Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z  Wójtem bądź kierowanie interesantów do właściwych stanowisk.
 5. Przygotowywanie pomieszczeń i obsługa kancelaryjna spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta (z wyłączeniem organizowanych przez inne stanowiska pracy).
 6. Prowadzenie rejestrów zarządzeń Wójta
 7. Organizacja pracy kierownictwa Urzędu, w tym prowadzenie terminarza spotkań.
 8. Prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień Wójta
 9. Prowadzenie ewidencji delegacji pracowników.
 10. Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców Gminy w sprawie awarii elektrycznych i nieprawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego oraz przekazywanie ich do Zakładu Elektrycznego.

III. Z zakresu obsługi Rady Gminy:

 1. Kompletowanie i przechowywanie aktów normatywnych oraz zbiorów przepisów prawa miejscowego.
 2. Sporządzania okresowych sprawozdań Wójta z realizacji uchwał Rady i wykonywanych zadań oraz podejmowanych działań.
 3. Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i jej Komisji oraz zebrań wiejskich.
 4. Obsługa kancelaryjna działalności Przewodniczącego Rady i Jego Zastępcy.
 5. Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji.
 6. Protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań.
 7. Sprawowanie nadzoru nad właściwym obiegiem dokumentów, przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych.
 8. Prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady oraz ich udostępnianie mieszkańcom.
 9. Prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych.
 10. Organizowanie i obsługa narad, konferencji i spotkań z mieszkańcami zwoływanych przez Przewodniczącego Rady i przewodniczących komisji Rady.
 11. Organizowanie i przeprowadzanie wyborów sołtysów i rad sołeckich.
 12. Organizowanie i przeprowadzanie wyborów ławników do sądów powszechnych.
 13. Przechowywanie protokołów i uchwał zebrań wiejskich oraz przekazywanie zawartych w nich wniosków Wójtowi.
 14. Wprowadzanie uchwał do programu XML wraz z ich wysyłką.

IV. Z zakresu spraw ewidencji ludności i oświaty (EW., OŚ):

Prowadzenie ewidencji ludności, a w szczególności:

 1. prowadzenie dokumentacji ewidencji mieszkańców,
 2. prowadzenie ewidencji pobytu czasowego obywateli polskich i cudzoziemców,
 3. prowadzenie i aktualizowanie komputerowej bazy danych w zakresie ewidencji ludności na podstawie aktów stanu cywilnego,
 4. prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym w sprawach meldunkowych,
 5. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu zameldowań i wymeldowań,
 6. wydawanie poświadczeń zamieszkania, zaświadczeń i poświadczeń w sprawach emerytalno – rentowych i związanych z zatrudnieniem poza granicami Polski,
 7. współdziałanie z „PESEL”, TBD, USC, urzędami gmin, organami policji i wojskowymi w sprawach wynikających z ruchu ludności oraz w zakresie przestrzegania dyscypliny meldunkowej, a także w związku z wystawianiem dokumentu tożsamości,
 8. sporządzanie wymaganych ustawowo wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu),
 9. nadawanie numerów ewidencyjnych w dokumentacji ewidencyjnej,
 10. załatwianie wszelkich pozostałych spraw obywateli wynikających z ustawy o ewidencji ludności,
 11. prowadzenie postępowań wyjaśniających i orzekanie w sprawach meldunkowych.

1. Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbiorów PESEL:

 1. podmiotom uprawnionym,
 2. pobieranie opłat za udostępnianie danych jak również wydawanie odmownych decyzji dotyczących udostępniania danych.
 3. Informowanie urzędów skarbowych o zgonach mieszkańców.
 4. Sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych opracowań związanych z ruchem ludności.
 5. Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w zakresie prowadzonych zbiorów.
 6. Prowadzenie i aktualizacja rejestrów osób uprawnionych do udziału w wyborach, referendach.
 7. Prowadzenie spraw z zakresu repatriacji.
 8. W zakresie spraw społecznych załatwianie wszelkich spraw obywateli wynikających z ustawy o dowodach osobistych, a w szczególności:

  1)  sporządzanie formularzy i przesyłanie ich do centrum personalizacji dokumentów, w formie elektronicznej, pocztą specjalną lub za pośrednictwem policji,

  2)  odbieranie poczty specjalnej

  3)  prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

  4)  prowadzenie postępowania w razie:

  a)   wymiany lub utraty dowodu osobistego,

  b)   zgonu posiadacza dowodu osobistego,

  c)   utraty obywatelstwa polskiego,

  d)   nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego.

 9. Wykonywanie zadań z zakresu realizacji obowiązku szkolnego.
 10. Organizowanie i rozliczanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek dla realizacji obowiązku szkolnego i nauki.
 11. Planowanie i rozliczanie zwrotu kosztów praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych pracodawcom i rzemieślnikom realizującym kształcenie zawodowe.
 12. Prowadzenie spraw dotyczących Systemu Informacji Oświatowej a w szczególności scalanie sprawozdań SIO ze szkół i przekazywanie w formie pisemnej i elektronicznej do Kuratorium Oświaty.
 13. Prowadzenie spraw dotyczących dofinansowania podręczników w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz w oddziałach przedszkolnych, a w szczególności sporządzanie zapotrzebowań i sprawozdań oraz współpraca ze szkołami w tym zakresie.
 14. Prowadzenie postępowań w sprawie nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego.
 15. Prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem sieci szkół, przedszkoli na terenie Gminy (zakładanie, przekształcanie – likwidacja).
 16. Przygotowywanie i obsługa kancelaryjna postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół, zespołów szkolno-przedszkolnych oraz prowadzenie spraw związanych 
  z powoływaniem dyrektorów oraz powierzaniem stanowisk dyrektorów.
 17. Nadzór nad organizacją dowozów uczniów.
 18. Współpraca z komisją merytoryczną Rady, związkami zawodowymi pracowników oświaty oraz organizacjami i instytucjami działającymi w sferze oświaty.
 19. Współpraca z kuratorium oświaty.
 20. Przygotowywanie sprawozdań, analiz, ocen z zakresu oświaty.
 21. Uczestnictwo w procesie uchylania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny sprzecznych z prawem uchwał rady pedagogicznej.
 22. Analiza projektów organizacyjnych szkół i zespołów szkół.
 23. Prowadzenie spraw z zakresu spisu ludności i mieszkań.

III. Z zakresu obsługi przedsiębiorcy i pomocy publicznej:

 1. Prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną.
 2. Sporządzanie sprawozdań dotyczących korzystania z pomocy publicznej,
 3. Sporządzanie do organu nadzorującego sprawozdań o przedsiębiorcach zalegających w podatkach.
 4. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom, łącznie z rozliczeniem dotacji przekazanej na ten cel.
 5. Wykonywanie zadań związanych z zakładaniem przedsiębiorstwa polegające na zapewnieniu zainteresowanym:

  1)   wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),

  2)   urzędowych formularzy wniosków umożliwiających rejestrację osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

  3)   współudział z urzędami i instytucjami w sprawach ewidencji działalności gospodarczej,

 6. Wykonywanie określonych czynności (zadań) związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego w trybie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 7. Wspieranie działalności gospodarczej w szczególności poprzez:

  1)   promowanie przedsiębiorczości na terenie Gminy, powiatu i województwa,

  2)   prowadzenie działalności informacyjnej dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i osób prowadzących już działalność, w tym organizowanie szkoleń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,

  3)   współdziałanie z samorządami gospodarczymi, organizacjami pracodawców oraz innymi organizacjami przedsiębiorców.

 8. Przygotowywanie projektów decyzji związanych z udzielaniem, odmową udzielania, zmianą i cofaniem zezwoleń i koncesji na podstawie upoważnienia odpowiednich ustaw.
 9. Wykonywanie zadań z zakresu działalności gospodarczej:

  1)   prowadzenie banku informacji i gromadzenie w nim danych dotyczących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy,

  2)   wykonywanie funkcji kontrolnych wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

  3)   wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej i prowadzenie wszelakich spraw z tym związanych.

 10. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o obowiązujące przepisy oraz ustalanie opłat za zezwolenia.
 11. Współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków w sprawach:

  1)   zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach,

  2)   zgłaszania przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru zabytków,

  3)   wnioskowania o wpis do rejestru zabytków nieruchomości dóbr kultury oraz kolekcji,

  4)   przyjmowania zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu, znalezieniu przedmiotu, użytkowania obiektu zabytkowego,

  5)   sporządzania projektów zarządzeń o zabezpieczeniu zabytku w nagłych wypadkach,

  6)   ewidencji pomników przyrody.

 12. Prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci narodowej.
 13. Nadzór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych oraz powierzonego przez Wojewodę obowiązku ich utrzymania.
 14. Obsługa systemu informatycznego obsługującego system odbioru odpadów komunalnych w zakresie wymiaru opłaty.
 15. Utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
 16. Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów  prawa lub doraźnej potrzeby  związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
 17. Zbieranie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i na ich podstawie dokonywanie przypisów i odpisów opłaty w systemie komputerowym.
 18. Księgowanie wpłat za wynajem gruntów,
 19. Egzekwowanie należności za wynajem gruntów.
 20. Księgowanie wpłat za wynajem lokali,
 21. Egzekwowanie należności za wynajem lokali,
 22. Wypisywanie faktur VAT i rachunków uproszczonych w zakresie prowadzonych spraw.
 23. W zakresie usług turystycznych i obiektów hotelarskich – prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
 24. Z zakresu właściwości Gminy, kontrola spełniania minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia w obiektach, o których mowa w ust. poprzednim oraz dokonywanie czynności zmierzających do przywrócenia wymagań do stanu zgodnego z prawem.

§ 20.

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rozwoju Gminy.
Do zakresu działania Referatu należą w szczególności sprawy:

I. Z zakresu zarządzania kryzysowego i obronnych (ZKO.):

1.   Z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa ludności:
1)   opracowywanie zarządzeń i wytycznych Wójta w zakresie zarządzania kryzysowego;

2)   opracowanie i bieżąca aktualizacja gminnego planu zarządzania kryzysowego oraz procedur postępowania na wypadek wystąpienia zdarzeń kryzysowych;

3)   organizacja prac gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, poprzez opracowanie oraz aktualizowanie regulaminu gminnego zespołu zarządzania kryzysowego 
i dokumentowanie posiedzeń zespołu;

4)   współdziałanie z organizacjami zajmującymi się organizowaniem i niesieniem pomocy 
i ratunku;

5)   planowanie i organizowanie systemów ostrzegania ludności i łączności alarmowej;

6)   organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego.

Z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej:
1)   planowanie i nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obronności;

2)   opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej;

3)   opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych;

4)   opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy, a także stosownych programów obronnych;

5)   opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia gminy na potrzeby obronne;

6)   realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Wójta Gminy zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;

7)   opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji stałego dyżuru;

8)   analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony;

9)   prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;

10) opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej;

11) realizacja zadań na rzecz wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązków państwa – gospodarza (HNS);

12) utrzymanie w ciągłej gotowości systemu wykrywania skażeń, systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz prowadzenie okresowych ćwiczeń i treningów w tym zakresie;

13) zapewnienie utrzymania w sprawności  urządzeń alarmowych do ostrzegania ludności;

14) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji ewakuacji ludności;

15) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej;

16) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny;

17) opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej;

18) organizowanie i koordynacja szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej;

19) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań OC;

20) przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania budynków, obiektów i urządzeń na potrzeby kierowania obroną cywilną, powoływanie gminnych struktur formacji obrony cywilnej;

21) nakładanie obowiązków świadczeń w ramach powszechnej samoobrony ludności;

22) prowadzenie terenowego magazynu sprzętu obrony cywilnej;

23) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie oraz zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych i umundurowania;

3.   Z zakresu spraw wojskowych :
1)   reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

2)   prowadzenie rejestracji osób które ukończyły osiemnasty rok życia, na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej;

3)   wzywanie i egzekwowanie stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji wojskowej przed powiatową komisją lekarską;

4)   współudział w organizacji i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej;

5)   ustalanie świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe;

6)   ustalanie świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie i koszty przejazdu dla osób stanowiących o kwalifikacji wojskowej;

7)   współdziałanie z organami wojskowymi w sprawach związanych z powszechnym obowiązkiem obrony RP;

4.   Z zakresuochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej:
1)   zapewnienie utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy;

2)   współudział w organizacji szkoleń i ćwiczeń jednostek OSP oraz szkoleń ludności 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

3)   programowanie i analizowanie działalności straży pożarnej;

4)   współudział w planowaniu i wyposażaniu w sprzęt ochotniczych straży pożarnych;

5)   nadzór i kontrola nad prawidłową eksploatacją sprzętu ppoż. przekazanego 
w użytkowanie jednostkom ochotniczych straży pożarnych;

6)   prowadzenie nadzoru i kontroli nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki paliwami w jednostkach OSP, wydawanie kart drogowych i kart pracy dla pojazdów  sprzętu strażackiego;

7)   prowadzenie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym;

8)   kierowanie na badania okresowe i nadzór nad ubezpieczeniem członków OSP;

9)   wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów w budynku urzędu gminy i ewakuacją pracowników w czasie zagrożenia;

10) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem jednostkom OSP zasobów wody dla celów gaśniczych;

11) planowanie zabezpieczenia gminy przed powodzią oraz analizowanie zagrożenia powodziowego;

12) udział w akcjach przeciwpowodziowych;

13) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przeciwpowodziowej;

14) prowadzenie spraw związanych z występowaniem szkód i szacowaniem strat powstałych w wyniku występowania klęsk żywiołowych;

15) opracowywanie i przekazywanie odpowiednich meldunków i komunikatów związanych z zagrożeniami na terenie gminy;

16) utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego, konserwacja, brakowanie i dokonywanie zakupu sprzętu.

5.   Z zakresu ochrony informacji niejawnych i depozytów:
1)   prowadzenie punktu przetwarzania informacji niejawnych, podlegającego bezpośrednio pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych urzędu gminy;

2)   nadzór nad przechowywaniem depozytów w Urzędzie Gminy w Osieku.

6.   Z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt :
1)   przyjmowanie informacji od posiadaczy zwierząt o wystąpieniu choroby zakaźnej i przekazywanie ich do Inspekcji Weterynaryjnej;

2)   współdziałanie z Inspekcją Weterynaryjną w zakresie aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

3)   przygotowanie wystąpień Wójta do właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej, podjęcia działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego;

 

II. Z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki gruntami (GP., GG):

Prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego, obejmujące ustalanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu, należące do zadań własnych Gminy w tym:
1)   koordynacja realizacji polityki przestrzennej gminy poprzez przeprowadzanie procedury sporządzenia i uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

2)   prowadzenie prac z zakresu sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego Gminy, w tym sporządzanie projektów stosowanych uchwał,

3)   nadzór na realizacją ustaleń obowiązkowych planów miejscowych,

4)   zawiadamianie zainteresowanych stron o przeznaczeniu terenu,

5)   okresowe oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planów miejscowych,

6)   ewidencja zatwierdzanych planów i zmian,

7)   przyjmowanie wniosków do zmian w planie i udzielanie na nie stosownych odpowiedzi,

8)   wydawanie opinii o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania,

9)   opiniowanie projektów podziałów nieruchomości, co do zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy,

10) ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji o znaczeniu krajowym i wojewódzkim oraz lokalnym, w tym inwestycji gminnych oraz osób fizycznych i prawnych,

11) prowadzenie postępowania administracyjnego związanego z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

12) wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

13) wydawanie decyzji w sprawie zmiany sposobu wykorzystania terenu bez dokonania inwestycji,

14) prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw. renta planistyczna.

Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości.
1)   prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie podziałów i scaleń nieruchomości.

Prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii:
1)   prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach rozgraniczenia nieruchomości,

2)   przygotowanie projektów decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,

3)   przesyłanie ostatecznych decyzji do wydziału ksiąg wieczystych właściwego sądu oraz do organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków.

Prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych:
1)   prowadzenie postępowania administracyjnego związanego z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na wyłączenie gruntów z rolniczego użytkowania,

2)   zawiadamianie zainteresowanych stron o obowiązku uiszczania opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego i ich naliczanie,

3)   współdziałanie w sprawie przygotowania wniosków do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

4)   przygotowanie opinii do decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej użytków rolnych nakładającej obowiązek zdjęcia oraz wykorzystania próchniczej warstwy gleby z gruntów klas I, II, III, IV oraz torfowisk,

5)   przygotowanie decyzji nakazującej właścicielom gruntów wykonanie w określonym terminie wskazanych zabiegów, w razie wystąpienia degradacji gruntów z winy właściciela.

Prowadzenie spraw z zakresu numeracji nieruchomości:
1)   nadzór nad umieszczaniem i utrzymywaniem tabliczek z nazwami ulic i placów,

2)   wydawanie zawiadomień o nadaniu numeracji budynków,

3)   prowadzenie rejestru numeracji budynków i wydawanie zaświadczeń o lokalizacji budynków dla celów prawnych,

4)   przygotowywanie uchwał w sprawie nazw ulic i zmiany numeracji.

Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania mieniem gminnym:
1)   sprzedaż nieruchomości, oddawanie w użytkowanie wieczyste,

2)   nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy w drodze umów notarialnych,

3)   zamiany nieruchomości,

4)   ustalanie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości,

5)   przekazywanie nieruchomości na cele szczególne,

6)   ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości,

7)   realizacja przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.

 

III. Z zakresu zamówień publicznych i inwestycji (ZP.):

Zapewnienie zgodności realizowanych przez Urząd zamówień z ustawą – Prawo zamówień publicznych.
Prowadzenie dla Urzędu rejestru zamówień publicznych i sporządzanie sprawozdań z tego zakresu.
Prowadzenie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi postępowań przetargowych, a w szczególności:
1)   przygotowanie zarządzeń Wójta Gminy w sprawie powołania Komisji Przetargowej i innych zarządzeń i regulaminów dotyczących zamówień publicznych,

2)   przesyłanie drogą elektroniczną ogłoszeń do biuletynu zamówień publicznych, stronę internetową, prasy i na tablicach ogłoszeń w zależności od wartości zamówienia,

3)   opracowywanie zaproszeń i wysyłanie ich do wykonawców przy zapytaniu o cenę, negocjacjach z ogłoszeniem i negocjacjach bez ogłoszenia oraz przetargach ograniczonych,

4)   opracowywanie i sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z ustawą,

5)   udzielanie wykonawcom wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia i procedury przetargowej,

6)   uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowej i jej obsługa kancelaryjno-biurowa,

7)   sprawdzanie prawidłowości złożonych dokumentów wymaganych w materiałach przetargowych i zabezpieczenia wadium,

8)   sporządzanie protokołów wraz z załącznikami z przeprowadzonych przetargów, sporządzanie ogłoszeń o wyborze oferty oraz wysyłanie ich do wszystkich wykonawców biorących udział w przetargu oraz do biuletynu zamówień publicznych jeżeli przetarg w nim ogłoszono,

9)   dopilnowanie terminów umów, zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zwrotu wadium,

10) prowadzenie korespondencji i czynności w przypadku protestów i odwołań,

11) opisywanie rachunków i faktur zakwalifikowania ich pod dany tryb zamówień publicznych,

12) przygotowywanie umów dla robót budowlanych, dostaw i usług oraz prowadzenie ich ewidencji,

13) reprezentowanie Urzędu, w ramach udzielonych upoważnień, w kontaktach z oferentami, Urzędem Zamówień Publicznych oraz innymi instytucjami związanymi z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych,

14) przygotowywanie dla potrzeb Rady Gminy i Wójta sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań prowadzonych w oparciu o ustawę – Prawo zamówień publicznych.

Prowadzenie umów w zakresie dostaw mediów.
Wypisywanie faktur VAT i rachunków uproszczonych za czynności wynikające z prowadzonych spraw.
Przygotowywanie danych do umów i aneksów do umów z wykonawcami.
Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji przeprowadzonych inwestycji.
Przygotowanie sprawozdań, analiz, ocen i informacji dotyczących realizacji inwestycji.
Nadzór nad rocznymi i wieloletnimi programami inwestycyjnymi.
10. Nadzór oraz bieżąca kontrolą rzeczowo – finansową wydatków na inwestycje.

11. Bieżąca kontrola zgodności prowadzonych inwestycji z harmonogramami oraz dokumentacją techniczną inwestycji.

12. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

13. Przygotowywanie dokumentacji związanej z rozwojem i promocją gminy:

1)   gromadzenie materiałów informacyjnych dotyczących gminy celem wykorzystania w promocji,

2)   zamawianie materiałów promocyjnych i ich dystrybucja

3)   archiwizacja publikacji (prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych) dotyczących gminy.

14. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i wydawanie tych druków.

IV. Z zakresu ochrony środowiska (OŚR.):

1. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska:

1)   udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, które znajdują się w posiadaniu Wójta, obejmujące między innymi:

a)       wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,

b)       decyzje o wymiarze kar administracyjnych pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych, wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych lub zastosowanie środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności, oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, niszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów,

c)       rejestry poważnych awarii,

2)   sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Wójta,

3)   sporządzanie gminnego programu ochrony środowiska, na zasadach określonych w ustawie – Prawo ochrony Środowiska,

4)   prowadzenie publicznie dostępnego wykazu inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska,

5)   określenie zakresu raportu oddziaływania inwestycji na środowisko,

6)   udostępnianie do publicznego wglądu dokumentów określonych w ustawie,

7)   wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

8)   wydawanie decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew z zadrzewień,

9)   sporządzanie wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,

10) wykonywanie zadań gminy związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków”.

2. Udzielanie mieszkańcom Gminy informacji o możliwościach pozyskiwania kruszywa.

3. Prowadzenie spraw z zakresu prawa górniczego i geologicznego:

1) przygotowanie projektu opinii do decyzji wydawanych przez właściwe organy w sprawach:

a)       poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin,

b)       wydobywania kopalin i eksploatacji ich złóż,

c)       zatwierdzania planu ruchu zakładu górniczego i jego zmian,

d)       nakazujących likwidację zakładu,

e)       związanych z wykonaniem prac geologicznych nie wymagających koncesji,

2) przyjmowanie informacji od wykonawcy prac geologicznych o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót, rodzaju robót, terminów ich rozpoczęcia i zakończenia oraz danych osób sprawujących nadzór i kierownictwo nad pracami.

4. Realizacja zadań objętych uchwałą Rady Gminy wprowadzającą Regulamin Utrzymania Porządku i Czystości na terenie Gminy, w tym kontrola jego przestrzegania.

5. Całokształt spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Osiek.

nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
Współudział w opracowaniu potrzebnych dokumentów, projektów, uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja.
Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o dzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.
10. Kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek.

11. Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

12. Planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska  w zakresie gospodarki odpadami.

13. Prowadzenie postępowań administracyjnych  w zakresie gospodarowania odpadami oraz przedsięwzięciami mogącymi znacznie oddziaływać na środowisko.

14. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z ustawy o odpadach łącznie z przygotowaniem wezwań, postanowień i decyzji.

15.  Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
16. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

17. Wdrożenie nowych przepisów w zakresie działalności podmiotów w zakresie odbioru i transportu odpadów.

18. Nadzór i przygotowanie projektów uchwał w zakresie znowelizowanych przepisów dotyczących gospodarki odpadami.

19. Przygotowywanie dokumentów przetargowych, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia na odbiór odpadów.

20. Nadzór nad organizacją odbioru i wywozu odpadów stałych i ciekłych na terenie Gminy.

21. Opiniowanie przedłożonych przez podmioty gospodarcze programów gospodarki odpadami.

22. Sporządzanie sprawozdań zbiorczych zestawień masy i rodzajów odpadów odebranych przez podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy.

23. Prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbiór odpadów stałych i ciekłych od właścicieli nieruchomości i podmiotów gospodarczych Gminy.

24. Nadzór nad utrzymaniem czystości na terenach komunalnych Gminy.

25. Podanie do publicznej wiadomości wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych.

26. Przygotowanie opinii do projektów wojewódzkich i powiatowych planów gospodarki odpadami.

27. Przygotowanie opinii dla Wojewody lub Starosty w sprawach:

1) programu gospodarki odpadami,

2) prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

28. Przygotowanie opinii dla Starosty dotyczących innej lokalizacji miejsca odzysku, unieszkodliwiania lub zbierania odpadów niż miejsce wytwarzania odpadów.

29. Przygotowanie projektu decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsc nie przeznaczonych do ich składania lub magazynowania.

30. Przygotowanie opinii dla Starosty w sprawie wydzielenia miejsca na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne, do składowania odpadów niebezpiecznych.

31. Sporządzanie gminnego planu gospodarki odpadami na zasadach określonych w ustawie o odpadach oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.

32. Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków.

33. W zakresie prawa wodnego:

1) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie projektu decyzji zatwierdzających ugodę właścicieli gruntów w sprawie zmiany stanu wody na gruncie,

2) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku, gdy zmiana stanu wody na gruncie szkodliwie wpływa na grunty sąsiednie,

3) opracowywanie projektów decyzji wyznaczających dostęp do wód objętych   powszechnym korzystaniem.

34. W zakresie ochrony zwierząt:

1) przygotowanie i wdrażanie Programu Ochrony Zwierząt

2) przygotowanie projektu decyzji odbierającej zwierzę właścicielowi i przekazanie go do schroniska dla zwierząt lub pod opiekę jednej osoby albo instytucji, w przypadku znęcania się właściciela nad zwierzęciem,

3) przygotowanie projektu decyzji zezwalającej na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne.

35. W zakresie rolnictwa, leśnictwa, nasiennictwa, łowiectwa i innych:

1) przyjmowanie informacji o pojawieniu się organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania i przekazywania ich wg właściwości,

2)   współpraca w zakresie zadań określonych w ustawie o ochronie roślin uprawnych (szkolenie, badanie i modernizacja opryskiwaczy),

3)   przyjmowanie informacji o działalności Inspekcji na terenie Gminy,

4)   przygotowanie projektu poleceń organowi Inspekcji podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożeń fitosanitarnych,

5)   przyjmowanie komunikatów o pojawieniu się chorób i szkodników oraz przekazywanie ich do wiadomości mieszkańcom Gminy,

6)   sporządzanie opinii dla Wojewody, w razie wprowadzania zakazu uprawniania niektórych roślin uprawnych lub ich odmian oraz zakazu stosowania materiału siewnego o nieodpowiedniej zdrowotności lub zakazu umieszczania uli na gruntach rolnych położonych w pobliżu chronionych upraw,

7)   przyjmowanie planu postępowania na wypadek awarii od użytkownika GMO (organizmy genetycznie zmodyfikowane) i podawanie go do publicznej wiadomości,

8)   przygotowywanie projektu decyzji nakazującej natychmiastowe zniszczenie upraw, w razie uprawy maku lub konopi bez wymaganego zezwolenia, kontrola upraw,

9)   sporządzanie opinii do wniosków odpowiednich organów o uznanie lub pozbawienie charakteru ochronnego lasów,

10) opiniowanie wniosków dotyczących częściowego pokrycia kosztów nasadzeń na gruntach leśnych,

11) korzystanie przez Gminę z prawa pierwokupu zbywanych gruntów leśnych,

12) uzgadnianie ze Starostą powierzchni gruntów rolnych pod zalesianie,

13) przyjmowanie informacji od Starosty dot. wniosków o zalesieniu i przeznaczeniu gruntu rolnego pod do zalesienia,

14) przygotowanie projektu uchwały akceptującej zmianę charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny,

15) przyjmowanie informacji o planach łowieckich od dzierżawców obwodów łowieckich oraz przygotowanie opinii do tych planów,

16) Koordynowanie zadań wynikających z przeprowadzenia wykazów do Izb Rolniczych.

17) Organizowanie wyborów do Izb Rolniczych.

18) Przyjmowanie oświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego (ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego).

36.  Przyjmowanie informacji o planowanych szczepieniach lisów i powiadamianie mieszkańców Gminy.

37. Wyznaczanie kandydatów na rzeczoznawców do określania wartości rynkowej zwierząt skierowanych do uboju sanitarnego nakazanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej i padłych w wyniku choroby zakaźnej.

38.W zakresie współpracy z właściwymi organami i instytucjami dotyczącymi:

a) przeprowadzania badań gleby i wapnowania,

b)       szkoleń rolników i doradztwa,

c)        wprowadzania systemu IACS i wsparcia finansowego działalności rolniczej,

d)       przekazywanie informacji do rolników w sprawach rynków rolnych i pozyskiwania kwot produkcyjnych,

e)        poprawy warunków produkcji trzody chlewnej, w tym współdziałanie z kołami hodowców i producentów.

39.W zakresie powszechności ubezpieczenia OC rolników – współdziałanie w czynnościach kontrolnych obowiązku ubezpieczenia przez rolników gospodarstw rolnych od odpowiedzialności cywilnej.

40.Prowadzenie spraw z zakresu Powszechnego Spisu Rolnego.

41.Bieżąca współpraca z jednostkami realizującymi usługi na terenie Gminy.

42.Przyjmowanie zawiadomień o odcięciu wody.

43.Realizacja zadań wynikających ze stopniowego likwidowania azbestu na terenie Gminy.

 

V. Z zakresu nadzoru budowlanego (NB.):

Pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycyjnych zadań gminnych.
Prowadzenie dokumentacji gminnych inwestycji budowlanych.
Udział w pracach Komisji Przetargowych.
Przygotowywanie przedmiotu zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie pisemnej.
Nadzór oraz bieżąca kontrolą rzeczowo – finansową wydatków na inwestycje.
Bieżąca kontrola zgodności prowadzonych inwestycji z harmonogramami oraz dokumentacją techniczną inwestycji.
Przygotowywanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych i uzupełniających.
Udział w odbiorach częściowych i końcowych oraz nadzorowanie zgodności zgłaszanych do odbioru robót z warunkami umowy.
Rozliczanie rzeczowo-finansowe zgodności wykonania inwestycji i remontów z dokumentacją budowlano-wykonawczą i ofertą.
10. Załatwianie sporów związanych z realizacją inwestycji w terenie.

11. Przeprowadzanie negocjacji w sprawach dotyczących wejścia w teren w zakresie prowadzonych inwestycji.

12. Prowadzenie remontów kapitalnych obiektów gminnych.

13. Prowadzenie książek obiektów budowlanych będących w bezpośrednim zarządzie Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy.

14. Współpraca w zakresie realizacji inwestycji i remontów gminnych ze stanowiskiem prowadzącym te sprawy.

15. Współpraca i uzgadnianie spraw dotyczących nadzoru budowlanego, budownictwa, architektury z PINB i SAB Starostwa Powiatowego.

 

VI. Z zakresu drogownictwa, transportu i gospodarki komunalnej (DR.,GK):

W zakresie drogownictwa:
1)   przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych 
z zimowego utrzymania dróg oraz z utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych,

2)   rozpatrywanie wniosków o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z dróg gminnych 
i wewnętrznych,

3)   rozpatrywanie wniosków o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od drogi gminnej,

4)   sporządzanie sprawozdań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

5)   współdziałanie z Policją, Zarządem Dróg Powiatowych i Zarządem Dróg Wojewódzkich w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na drogach

6)   sporządzanie wniosków o przyznanie środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg rolniczych,

7)   prowadzenie spraw dotyczących regulacji stanu prawnego dróg gminnych,

8)   prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i zarządzania siecią dróg,

9)   wykonywanie zadań w zakresie administrowania i utrzymania dróg gminnych, chodników, placów, parkingów i mostów, dbałość o wygląd tablic ogłoszeń,

10) prowadzenie ewidencji (wykazu) dróg gminnych, obiektów mostowych oraz ksiąg tych obiektów i metryk dróg, prowadzenie spraw z zakresu planowania i finansowania, budowy i przebudowy, utrzymania i ochrony dróg oraz sporządzanie sprawozdań z tego zakresu.

2. Z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym:

1)   prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,

2)   ustalanie cen, opłat i rozliczeń za nieruchomości,

3)   aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

4)   przygotowanie projektów decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, przekazywanie ostatecznych decyzji do wydziału ksiąg wieczystych właściwego sądu oraz do organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków,

5)   komunalizacja mienia ogólnonarodowego i gminnego,

6)   przekazywanie jednostkom organizacyjnym Gminy mienia gminnego,

7)   przygotowywanie informacji o stanie mienia do budżetu Gminy,

8)   sporządzanie umów dzierżaw gruntów należących do mienia komunalnego Gminy,

9)   sporządzanie umów na najem lokali mieszkalnych i użytkowych,

10) ustalanie stawek czynszowych za najem lokali mieszkalnych komunalnych i użytkowych,

11) ustalenie zasad i trybu korzystania z budynków komunalnych,

12) wypisywanie faktur VAT i rachunków uproszczonych w zakresie prowadzonych spraw.

Określanie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy na terenie Gminy i ich koordynacja.
Wydawanie zezwoleń na krajowe zarobkowe regularne i nieregularne przewozy osób samochodami nie będącymi taksówkami (na liniach obejmujących zasięgiem wyłącznie gminę).
Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie dróg oraz w sprawach:
1) ustalenia cen urzędowych na usługi przewozowe transportu zbiorowego osób oraz za przewozy taksówkami na terenie Gminy,

2) określania stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i  ładunków taksówkami,

3) określenia, na dany rok kalendarzowy, liczby przeznaczonych do wydania licencji na transport drogowy,

4) ustalenia, w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego oraz przewozu osób i bagażu taksówkami przepisów porządkowych oraz ewentualnego wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń i wyposażenia technicznego taksówek,

5) określania sposobu ustalania opłat dodatkowych za niedopełnienie przez przewoźnika obowiązków bez uzasadnionej przyczyny.

 

§ 21.

Wydział Finansowy

Referat budżetowo-podatkowy
Do zakresu działania Referatu należą w szczególności sprawy:

I. Z zakresu księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej i płac (FN-P):

Prowadzenie spraw płacowych pracowników w tym wydawanie zaświadczeń.
Realizowanie wydatków osobowych.
Naliczanie podatku dochodowego, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, nagród i rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych.
Rozliczanie ekwiwalentów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych i zaliczek.
Prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, PFRON oraz Urzędem Skarbowym.
Obsługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników urzędu.
Rozliczanie spraw płacowych związanych z zatrudnieniem pracowników urzędu gminy.
Sporządzanie zgłoszeń i wyrejestrowań do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
Rozliczanie rachunków z umów cywilno-prawnych.
10. Składanie wniosków, do Powiatowego Urzędu Pracy, dotyczących refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

11. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu wynagrodzeń.

12. Sporządzanie dokumentów finansowych do rent, emerytur i kapitału początkowego.

13. Prowadzenie spraw związanych z obsługą grupowego ubezpieczenia pracowniczego.

14. Sporządzanie przelewów, obsługa bankowa gminy.

15. Sprawdzanie i uzgadnianie sprawozdań jednostek budżetowych podległych gminie.

16. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z realizacji budżetu Gminy.

17. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędami Skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

II. Z zakresu księgowości budżetowej wydatków należy (FN-W):

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej oraz gminy zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i finansach publicznych.
Dekretowanie przed zatwierdzeniem do wypłaty wydatków Urzędu Gminy.
Kompletowanie dokumentów księgowych tj. wyciągów bankowych, faktur, rachunków dotyczących wydatków budżetowych Urzędu Gminy.
Prowadzenie ewidencji analitycznej oraz syntetycznej wydatków i kosztów budżetowych i pozabudżetowych.
Obsługa księgowa programów funduszy pomocowych i europejskich oraz ich rozliczanie.
Uzgadnianie i potwierdzanie sald z kontrahentami.
Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
Sporządzanie informacji i analiz dla Wójta Gminy i Rady Gminy.
Sporządzanie rocznego sprawozdania OŚ-4g + załącznik.
10. Finansowa obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

11. Ewidencja zaangażowania wydatków gminy.

12. Prowadzenie syntetycznej i analitycznej księgowości wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych i inwestycyjnych.

13. Księgowanie wydatków strukturalnych i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.

14. Przeksięgowania roczne i zamknięcie ksiąg rachunkowych w zakresie wydatków budżetu.

15. Zamknięcie kont pozabilansowych.

16. Rozliczanie i zamknięcie ksiąg wydatków niewygasających.

17. Ustalenie wyniku wykonania budżetu.

 

III. Z zakresu księgowości budżetowej dochodów (FN- D):

Prowadzenie syntetycznej i analitycznej księgowości w zakresie dochodów gminy.
Prowadzenie spraw związanych z opłatami i składkami do uiszczenia, których Gmina jest zobowiązana odrębnymi ustawami i uchwałami.
Ewidencjonowanie planu wydatków i dochodów.
Prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
Ewidencjonowanie składników majątkowych w tym: księgowanie syntetyczne i analityczne środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych.
Prowadzenie spraw związanych z podatkami od towarów i usług (VAT).
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w zakresie dochodów budżetu.
Rozliczanie dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie:
1)   zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

2)   bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,

3)   bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,

4)   kosztów realizacji inwestycji i innych.

Rozliczanie środków na realizację zadań przejętych przez j.s.t. Do realizacji w drodze umowy lub porozumienia:
1)   realizacja zadań wspólnie z innymi j.s.t.

2)   realizacja pomocy rzeczowej lub finansowej dla innych j.s.t

10. Prowadzenie ewidencji depozytów wniesionych w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek.

11. Obsługa ubezpieczenia majątkowego gminy.

12. Obsługa ubezpieczenia samochodów pożarniczych, drużyn pożarniczych.

13. Egzekwowanie zamieszczania na dowodach księgowych odpowiednich adnotacji i opisów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

IV. Z zakresu księgowości podatkowej i komunalnej (KP.,KK.):

Prowadzenie księgowości podatkowej.
Księgowanie wpłat podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych i opłat lokalnych.
Wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, wnioskowanie o wpis hipotek w zakresie podatków i opłat lokalnych.
Sporządzanie tytułów wykonawczych z zakresu podatków oraz ich ewidencja.
Egzekucja należności o charakterze pieniężnym.
Współpraca z komornikami w sprawie ściągalności.
Nadzór nad terminowością wpłat, prawidłowością rozliczania odsetek.
Kompletowanie dokumentacji przy sporządzaniu tytułów wykonawczych celem likwidacji zaległości.
Comiesięczne uzgadnianie wpływów wszystkich rodzajów i opłat lokalnych z księgowością budżetową.
10. Prowadzenie dokumentacji księgowej należności od osób prawnych podatków

Księgowanie przypisów, odpisów i wpłat.
Naliczanie odsetek, wysyłanie postanowień, decyzji i upomnień.
Wysyłanie postanowień w sprawie zaliczenia wpłat na należność główną i odsetki, jak również przy zwrotach nadpłat poszczególnych podatków.
Wyliczanie opłaty prolongacyjnej.
Sporządzanie co kwartał zestawień należności, wpłat, zaległości, nadpłat, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Comiesięczne uzgadnianie decyzji dotyczących przypisów i odpisów poszczególnych podatków.
Coroczne zamykanie poszczególnych kont oraz ustalanie sald zaległości i nadpłat.
Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.
Prowadzenie nadzoru i kontroli nad poborem przez inkasentów opłaty targowej oraz rozliczanie opłaty targowej.
Prowadzenie spraw dotyczących należności podatkowych, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody Gminy.
Prowadzenie spraw w zakresie przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Gminy w zamian za zaległości podatkowe.
Księgowanie wpłat, opłat za odpady komunalne.
Wystawianie upomnień  w zakresie odpadów komunalnych.
Sporządzanie tytułów wykonawczych oraz ich ewidencja w zakresie odpadów komunalnych.
Comiesięczne uzgadnianie wpływów z opłat za odpady komunalne.
Księgowanie przypisów, odpisów z opłat za odpady komunalne.
 

V. Z zakresu wymiaru podatków i opłat lokalnych  (WP.):

Opracowywanie propozycji polityki podatkowej Gminy oraz stawek podatków i opłat lokalnych.
Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat stanowiących dochody Gminy wraz z objaśnieniami skutków finansowych zmian.
Organizowanie i dokonywanie wymiaru, poboru podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego dla osób fizycznych i prawnych.
Sporządzanie decyzji w sprawie zwolnień, ulg dotyczących osób fizycznych, prawnych oraz przedsiębiorców.
Sporządzanie decyzji w sprawie przypisów i odpisów podatkowych.
Sporządzanie decyzji podatkowych, umorzeniowych, odroczeniowych, rozkładanie na raty zaległości oraz w sprawach przy zastosowaniu ulg podatkowych.
Odroczenia płatności, rozkładanie na raty podatków bądź zaległości podatkowych oraz umarzanie zaległości podatkowych bądź odsetek za zwłokę w ramach zadań wynikających z ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
Pomoc w przygotowaniu sprawozdań o przedsiębiorcach, którzy otrzymali pomoc, rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu uzyskanej pomocy.
Współdziałanie z właściwymi jednostkami w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników.
10. Dokonywanie zmian i uzgodnień wynikających z ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego.

11. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji podatkowej o wielkości gruntów, o dochodowości z gospodarstwa rolnego oraz o nie figurowaniu w w/w ewidencji, a także postanowień o odmowie wydania zaświadczeń.

12. Przyjmowanie deklaracji i informacji w sprawach podatkowych oraz weryfikacja i kontrola danych w nich zawartych.

13. Realizacja zadań wynikających z ustawy o opłacie skarbowej, a w szczególności nadzorowanie spraw związanych z poborem opłat skarbowych.

14. Wydawanie zaświadczeń dla celów emerytalno-rentowych.

15. Przygotowanie projektów uchwał wraz z objaśnieniami oraz wniosków o wydanie opinii do UOKiK.

16. Przekazywanie danych do sprawozdań dotyczących poszczególnych podatków, opłat skarbowych i innych.

17. Współdziałanie przy organizowaniu wyborów do Izb Rolniczych.

 

Referat ds. rozliczeń jednostek oświatowych
Do zakresu działania referatu ds. rozliczeń placówek oświatowych należą w szczególności sprawy:

I. Z zakresu księgowości jednostek oświatowych (KOŚ):

Współpraca z dyrektorami placówek oświatowych przy przygotowywaniu projektów budżetów oraz harmonogramów wydatków.
Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierowników jednostek.
Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych wykonywanie analiz, zestawień oraz wydatków w placówkach oświatowych.
Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.
Nadzorowanie nad prawidłowym przebiegiem przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia.
Nadzór nad sporządzaniem naliczeń odpisów na zakładowy ZFŚS, planów i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie
prawidłowości potrąceń i kontrola zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa.
Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych.
Nadzór nad wykonywaniem prac związanych z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych.
Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej oświatowych jednostek budżetowych.
10. Wycena aktywów, pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego.

11. Przygotowywanie danych do opracowania: jednostkowych planów finansowych jednostek oświatowych.

12. Bieżąca analiza wykonania budżetu w odniesieniu do planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych.

13. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym placówek oświatowych.

14. Prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku placówek oświatowych.

 

II. Z zakresu płac jednostek oświatowych (POŚ):

Dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym dokumentów księgowych.
Przygotowywanie danych do opracowania: jednostkowych planów dochodów i wydatków budżetowych, jednostkowych harmonogramów dochodów i wydatków budżetowych.
Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym placówek oświatowych.
Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w placówkach oświatowych.
Sporządzanie list płac.
Naliczanie pracownikom świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Realizacja rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.
Sporządzanie przelewów potrąceń dokonywanych na listach płac.
Wykonywanie prac związanych z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych.
10. Przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań płacowych i GUS.

11. Sporządzanie przelewów środków pieniężnych.

12. Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych.

§ 22.

Urząd Stanu Cywilnego 
Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należą w szczególności sprawy:

I. Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego (USC.,KA.)

Sporządzanie i rejestracja aktów stanu cywilnego:
1)      urodzeń

2)      małżeństw

3)      zgonów.

Wykonywanie czynności związanych z rejestracją w formie:
1)  aktów stanu cywilnego,

2)  decyzji i postanowień, chyba że z przepisów ustawy wynika inna forma załatwienia sprawy.

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą oraz decyzji wynikających z prawa o aktach Stanu Cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Wydawanie zaświadczeń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu.
Udzielanie ślubów.
Przyjmowanie zaświadczeń i sporządzanie aktów małżeństwa zawartego w obecności duchownego.
Sporządzanie protokołów, jeżeli zawarcie małżeństwa następuje poza lokalem USC.
10. Transkrypcja aktów zagranicznych.

11. Uzupełnianie aktów, prostowanie błędów, dokonywanie wzmianek i przypisków.

12. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk.

13. Prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego.

14. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie „prawo o aktach stanu cywilnego” oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

15. Prowadzenie spraw konsularnych.

16. Przekazywanie korespondencji konsularnej dla mieszkańców.

II. Z zakresu spraw kancelaryjno-administracyjnych

Obsługa administracyjna przyjmowania ustnych oświadczeń woli spadkodawców przez Wójta.
Wykonywanie zadań związanych z wydawaniem decyzji dotyczących organizowania imprez masowych, zbiórek, zgromadzeń:
1) przyjmowanie zawiadomień w sprawie odbycia zgromadzeń publicznych,

2) wydawanie zezwoleń i nadzór nad organizacją zbiórek publicznych.

Wykonywanie zadań wynikających z przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa, Euro parlamentu.
Zapewnienie obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy terytorialnej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych przy wyborach do Rady Gminy, Rady Powiatu, Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu RP, Sejmiku Wojewódzkiego, Euro parlamentu oraz referendum.
Zabezpieczenie dokumentacji z wyborów i referendów.
Zapewnienie obsługi przeprowadzanych referendów, konsultacji społecznych.
Prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania zlecone przez Gminę 
i rozliczanie dotacji przekazanych na realizację tych zadań.
Udzielanie odpowiedzi na informacje publiczne .
Prowadzenie archiwum zakładowego:
1)   przyjmowanie i gromadzenie akt,

2)   ewidencjonowanie akt,

3)   udostępnianie akt zgodnie z instrukcją organizacji i zakresu działania Urzędu,

4)   podział akt na kategorie,

5)   konserwacja akt,

6)   brakowanie akt oraz niszczenie akt wybrakowanych,

7)   przekazywanie akt kategorii „A” do właściwego Archiwum Państwowego.

III. Inne czynności:

1.Prowadzenie dokumentacji administracyjno – biurowej z zakresu przynależności Gminy do stowarzyszeń.
2.Prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących imprez artystycznych lub rozrywkowych organizowanych w ramach działalności kulturalnej, które odbędą się poza stałą siedzibą podmiotu gospodarczego.

§ 23.

Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych:
Do zakresu działania Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych (PBI.) należą w szczególności sprawy:

Administracja systemami informatycznymi Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych.
Pomoc użytkownikom w zakresie korzystania z systemów informatycznych.
Przygotowanie materiałów oraz aktualizacja strony internetowej Urzędu Gminy.
Przygotowanie materiałów i publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
Nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i systemów informatycznych Urzędu Gminy w Osieku.
Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy.
Zarządzanie hasłami użytkowników.
Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie Gminy.
Współpraca z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
10. Nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe.

11. Obsługa systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania informacji zawierających dane osobowe z zakresu Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

12. Przygotowanie zapotrzebowania na niezbędny sprzęt i materiały eksploatacyjne w ramach zajmowanego stanowiska.

13. Współpraca z organizatorami imprez masowych, festynów i świąt lokalnych.

14. Kreowanie wizerunku gminy w Internecie i dbanie o aktualność zamieszczanych informacji.

15. Wdrożenie systemu ochrony informacji, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, podpisu elektronicznego.

16. Zabezpieczenie łączności telefonicznej.

17. Realizacja zadań związanych z Biuletynem Informacji Publicznej.

18. Wykonywanie zadań związanych z inicjowaniem napraw i przeglądów sprzętu komputerowego i biurowego.

§ 24.

Zespół ds. Pozyskiwania Środków z Funduszy Strukturalnych i Innych
Do zadań Zespołu ds. Pozyskiwania Środków z Funduszy Strukturalnych i Innych(FS.)należą w szczególności sprawy:

W zakresie pozyskiwania funduszy:
1)   przygotowywanie wniosków pomocowych i umów związanych z ich realizacją,

2)   gromadzenie informacji oraz analiza danych dotyczących dostępnych funduszy i programów UE oraz źródeł zewnętrznych krajowych, z których można uzyskać środki na realizację zadań w Gminie,

3)   prowadzenie banku informacji o obowiązujących procedurach i warunkach ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz UE z wszystkich dostępnych funduszy i programów,

4)   koordynacja przygotowania aplikacji do projektów (inwestycyjnych i nie inwestycyjnych), które stanowią podstawę do ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz UE,

5)   współpraca i pomoc w przygotowaniu wniosków i aplikacji przez jednostki Gminy dla projektów przewidzianych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz funduszy i programów UE,

6)   przygotowanie aplikacji do wybranych projektów stymulujących rozwój Gminy,

7)   kompletowanie dokumentacji (w sposób zapewniający poprawność składanych wniosków) wymaganej przez instytucje przyznające środki ze źródeł zewnętrznychkrajowych oraz funduszy i programów UE,

8)   bieżące konsultowanie z instytucjami przyznającymi środki ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz funduszy i programów UE poprawności sporządzanych wniosków,

9)   prowadzenie i aktualizowanie bazy danych zawierającej wykaz zadań nie inwestycyjnych i inwestycyjnych, dla których prowadzone są działania zmierzające do przygotowania wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz funduszy i programów UE,

10) opracowanie koncepcji wdrażania poszczególnych projektów,

11) opracowywanie sprawozdań wymaganych przez poszczególne instytucje przyznające środki, dotyczące rozliczenia i wydatkowania otrzymanych środków z przygotowania i realizacji projektów,

12) koordynacja prac związanych z przygotowaniem programów rewitalizacji wybranych obszarów Gminy,

13) monitorowanie przygotowania oraz realizowania projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz funduszy i programów UE oraz przedstawianie sprawozdań Wójtowi,

Wykonywanie zadań z zakresu rozwoju i polityki gospodarczej:
1)   przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych programów służących rozwojowi gminy,

2)   opracowywanie aktualizowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy, Planu Rozwoju Lokalnego, Planu Odnowy Miejscowości, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,

3)   prowadzenie banku informacji o ofertach inwestycyjnych Gminy,

4)   wdrażanie i prowadzenie właściwych procedur obsługi inwestorów,

5)   wyszukiwanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków pozabudżetowych dla realizacji zadań gminy,

6)   prowadzenie doradztwa dotyczącego pozyskiwania środków pomocowych w tym dla rolników i przedsiębiorców, przygotowywanie wniosków, prowadzenie dokumentacji i współpraca z fundacjami, a także innymi instytucjami w celu pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych.

 

Rozdział V
Czas pracy Urzędu

§ 25.

1.Tryb pracy Urzędu, wewnętrzny porządek i rozkład czasu pracy określa Wójt w Regulaminie Pracy Urzędu oraz w drodze innych zarządzeń.
2. Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie udziela także ślubów w soboty w godzinach uzgodnionych z osobami wstępującymi w związek małżeński.
3. Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

Rozdział VI
Zasady i tryb przyjmowania, rejestrowania oraz załatwiania skarg i wniosków stron oraz wniosków i interwencji posłów i senatorów 


§ 26.

1.W sprawach skarg i wniosków strony przyjmowane są przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza Gminy. Wójt przyjmuje strony w siedzibie Urzędu w każdy wtorek w ostatniej godzinie pracy Urzędu. W razie nieobecności Wójta w godzinach określonych w ust.1. strony przyjmuje Zastępca Wójta lub Sekretarz.
2. Zastępca Wójta lub Sekretarz Gminy przyjmują strony w każdy dzień tygodnia w godzinach pracy Urzędu.
3. Obsługę przyjęcia stron przez kierownictwo Urzędu prowadzi sekretariat poprzez:

1)   zapewnienie pod względem organizacyjnym przyjmowania stron,

2)   sporządzanie protokołów z przyjęcia stron oraz ich rejestracja w rejestrze skarg i wniosków,

3)   prowadzenie kalendarza spotkań, jeżeli strona chce być przyjęta w określonym przez siebie czasie.

Rejestr skarg i wniosków stron prowadzi sekretariat.
Skargi, wnioski stron oraz wnioski i interwencje posłów i senatorów przekazywane są w tym
samym dniu do stanowiska pracy.
W ramach skarg i wniosków stosuje się następujące zasady:
1)   w rozpatrywaniu skarg i wniosków oraz wniosków i interwencji współdziała właściwe stanowisko pracy w Urzędzie,

2)   opracowywanie i przekładanie do osobistej aprobaty Wójta projektów odpowiedzi odbywa się przed upływem terminu ustawowego i według zasad określonych w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego, z przedstawieniem Wójtowi stosownych dokumentów wraz z opisem sprawy będącej przedmiotem skargi lub wniosku,

3)   na interwencję i wniosek posła lub senatora projekt odpowiedzi powinien być przygotowany w terminie nie dłuższym niż 14 dni i zawierać wyczerpujące uzasadnienie.

 

Rozdział VII
Organizacja działalności kontrolnej i instruktażowej

§ 27.

W Urzędzie prowadzona jest kontrola:

1)   wewnętrzna – obejmująca pełny zakres zadań realizowanych przez pracowników Urzędu,

2)   zewnętrzna – obejmująca realizację zadań przez jednostki organizacyjne gminy,

3)   zarządcza – uregulowana w odrębnych przepisach.

§ 28.

Kontrola zewnętrzna, wewnętrzna i zarządcza dokonywana jest pod względem:

1)   legalności,

2)   gospodarności,

3)   rzetelności,

4)   celowości,

5)   terminowości,

6)   skuteczności.

§ 29.

Celem kontroli jest ustalenie stanu faktycznego oraz przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości i działań zapobiegających im w przyszłości.

§ 30.

Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie wykonują:

1)   Wójt – w zakresie całokształtu zadań realizowanych przez Urząd,

2)   Zastępca Wójta – kontrola w prowadzonym przez siebie referacie, oraz kontrola wewnętrzna zadań prowadzonych przez Sekretarza Gminy,

3)   Sekretarz – kontrola w prowadzonym przez siebie referacie oraz na stanowiskach podległych bezpośrednio wójtowi oraz kontrola funkcjonowania Urzędu pod względem organizacyjnym i przestrzegania dyscypliny pracy.

4)   Skarbnik – kontrola w prowadzonym przez siebie referacie oraz kontrola gospodarki finansowej w urzędzie gminy.

§ 31.

Kontrolę zewnętrzną na podstawie imiennego upoważnienia wykonują upoważnieni pracownicy Urzędu.

§ 32.

1. Pracownicy Urzędu w ramach swej właściwości rzeczowej kontrolują realizacje przez mieszkańców gminy i inne podmioty obowiązków wynikających z ustaw i decyzji administracyjnych.
2. Zakres i tryb poszczególnych kontroli, o których mowa w ust. 1 określają ustawy.

§ 33.

1. Z przeprowadzonej kontroli zewnętrznej sporządza się protokół, który winien w szczególności zawierać:

1)   określenie jednostki kontrolowanej lub stanowiska

2)   termin przeprowadzenia kontroli,

3)   osoby dokonujące kontroli oraz posiadane przez nich upoważnienia,

4)   ustalenia z kontroli, szczególnie stwierdzenie nieprawidłowości, ich przyczyn, skutków oraz osób odpowiedzialnych.

Protokół podpisują: kontrolujący i kierownik jednostki kontrolowanej.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydawane są zalecenia pokontrolne z terminami
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
§ 34.

1. Działania kontrolne prowadzone są na podstawie rocznych planów kontroli.
2. Roczne plany kontroli opracowywane są w terminie do 31 stycznia każdego roku wspólnie przez Zastępcę Wójta, Sekretarza i Skarbnika, a zatwierdzane przez Wójta.
3. Kontrole mogą być przeprowadzane jako kontrole kompleksowe, problemowe, doraźne i sprawdzające.
4. Kontrole doraźne przeprowadza się na polecenie Wójta.
5. Kontrole sprawdzające przeprowadza się w celu ustalenia rzetelności odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.

Rozdział VIII
Zasady współpracy i współdziałania

§ 35.

1. Prowadzące sprawę samodzielne stanowisko pracy staje się komórką wiodącą, oznaczoną na pierwszym miejscu w dekretacji na piśmie inicjującym sprawę.
2. Komórka wiodąca zobowiązana jest prowadzić całokształt postępowania, uzyskać na piśmie stanowisko zainteresowanych komórek współpracujących, skompletować całość niezbędnych dokumentów oraz wyjaśnić okoliczności mające wpływ na rozstrzygnięcie.
3. Komórka wiodąca odpowiada za terminowe, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym przygotowanie odpowiedzi bądź projektu rozstrzygnięcia.
4. W przypadkach określonych w ust.3 niedopuszczalne jest zamieszczanie w udzielanych odpowiedziach stwierdzeń, że nie wyraża się stanowiska odnośnie określonego zagadnienia gdyż w jakiejś części należy ono do zakresu działania innej komórki organizacyjnej Urzędu lub też, że pozostawia się je nie załatwione ze względu na nie zajęcie stanowiska przez tę komórkę.
5. Spory kompetencyjne między stanowiskami pracy rozstrzyga Wójt po uprzedniej konsultacji z Sekretarzem Gminy.

Rozdział IX
Zasady przygotowania aktów prawnych

§ 36.

1. Przygotowanie projektów aktów prawnych należy do właściwych samodzielnych stanowisk pracy Urzędu.
2. Zarządzenie określające organizację wewnętrzną Urzędu przygotowuje Sekretarz Gminy.
3. Projekty aktów wymagają uzgodnienia z radcą prawnym.
4. Projekty aktów prawnych parafuje radca prawny.
5. Akty prawne podlegają rejestracji w stosownych rejestrach.
6. Podpisany akt prawny przekazuje się do Wojewody jako organu nadzorczego.
7. Ostatecznie zaakceptowany akt prawny przekazuje się do zbioru aktów oraz do właściwych adresatów realizujących jego postanowienia lub stosujących się do jego treści.

 

Rozdział X
Zasady podpisywania pism i decyzji

§ 37.

1.Wójt podpisuje:

1)   okólniki, decyzje, zarządzenia,

2)   projekty uchwał Rady,

3)   pisma, informacje, sprawozdania i wnioski o charakterze problemowym 
i społeczno – gospodarczym, kierowane do:

a)   organów administracji rządowej,

b)   organów samorządu terytorialnego,

c)   organów sądowych,

d)   organów egzekucyjnych,

e)   organów odwoławczych,

f)    organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych,

g)   jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy.

4)   odpowiedzi na wnioski i interpelacje posłów, senatorów, radnych, sołtysów,

5)   odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców i instytucji,

6)   wnioski o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych,

7)   odpowiedzi i wyjaśnienia dla organów nadzoru nad samorządem gminnym,

8)   pisma zastrzeżone do podpisu Wójta odrębnymi przepisami lub mające ze względu na swój charakter specjalne znaczenie,

9)   akty powołania, umowy o pracę i inne dokumenty związane ze stosunkiem pracy pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

Zastępca Wójta Gminy podpisuje pisma w zakresie wykonywanych zadań i obowiązków służbowych, a także:
1)   pisma i decyzje wymienione w ust. 1, a w przypadku nieobecności Wójta także zarządzenia i projekty uchwał Rady,

2)   pisma i decyzje w ramach oraz na podstawie upoważnienia wydanego w trybie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Sekretarz Gminy podpisuje pisma w zakresie wykonywanych zadań i obowiązków służbowych, a także:
1)   pisma i decyzje wymienione w ust. 1, a w przypadku jednoczesnej nieobecności Wójta i zastępcy Wójta także zarządzenia,

2)   pisma i decyzje w ramach upoważnienia wydanego na podstawie art. 39 ust. 2. ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym.

Zastępca kierownika USC w zakresie upoważnień.
Skarbnik Gminy i inni pracownicy podpisują pisma na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta.
§ 38.

Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych przy załatwianiu spraw określa instrukcja kancelaryjna.

Rozdział XI
Zasady zamawiania pieczęci urzędowych i pieczątek oraz rejestrowania tych pieczęci 
i pieczątek

§ 39.

1. Zamówienia na pieczęcie urzędowe i pieczątki dla poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu oraz imiennych podpisuje Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika.
2. Zamówienia na pieczęcie należy składać na stanowisku ds. obsługi dziennika podawczego.
3. Pracownik dokonuje weryfikacji treści zamówionych pieczęci pod kątem zgodności z instrukcją kancelaryjną, Regulaminem Organizacyjnym Urzędu oraz wydanymi przez Wójta upoważnieniami.
4. Wykonywane pieczęcie i pieczątki rejestrowane są przez pracownika wymienionego w ust. 2 w jednolitym rejestrze pieczęci i pieczątek urzędowych.
5. Rejestr pieczęci i pieczątek zawiera:

1)   liczbę porządkową,

2)   odcisk pieczęci lub pieczątki,

3)   datę pobrania,

4)   podpis osoby odbierającej,

5)   datę zwrotu, podpis i pieczęć osoby zwracającej,

6)   numer protokołu i datę likwidacji pieczęci.

Pracownik, z którym rozwiązano umowę o pracę obowiązany jest niezwłocznie rozliczyć się z pobranych pieczęci i pieczątek.
Rozdział XII
Postanowienia końcowe

§ 40.

Rozstrzygnięcia w Urzędzie podejmowane są w formie zarządzeń Wójta, decyzji administracyjnych, poleceń służbowych.

§ 41.

Decyzje administracyjne podejmuje Wójt lub osoba upoważniona w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

§ 42.

Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

 

SYMBOLE LITEROWE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

1) WG. – Wójt Gminy Osiek
2) ZW. – Zastępca Wójta Gminy Osiek
3) SOR. – Sekretarz Gminy Osiek
4) SFN. – Skarbnik Gminy Osiek
5) USC., KA. – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego; Sprawy kancelaryjno-administracyjne
6) FN- P. – Stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac
7) FN – W. – Stanowisko ds. księgowości budżetowej wydatków
8) FN – D. – Stanowisko ds. księgowości budżetowej dochodów
9) KP. , KK. – Stanowisko ds. księgowości podatkowej i komunalnej
10) WP.- Stanowisko ds. wymiaru podatków 
11) EW., OŚ. – Stanowisko ds. ewidencji ludności i oświaty
12) GP., GG. – Stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki gruntami
13) DR., GK. – Stanowisko ds. drogownictwa, transportu i gospodarki komunalnej
14) NB. – Stanowisko ds. nadzoru budowlanego
15) ZP. – Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
16) OŚR. – Stanowisko ds. ochrony środowiska
17) SOA.,RG. – Stanowisko ds. ogólno-administracyjnych i obsługi Rady Gminy.
18) ZKO. – Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obronnych
19) PBI. – Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
20) OP. – Stanowisko ds. obsługi przedsiębiorcy i pomocy publicznej
21) KOŚ. – Stanowisko ds. księgowości jednostek oświatowych 
22) POŚ. – Stanowisko ds. płac jednostek oświatowych
23) DP. – Stanowisko ds. obsługi dziennika podawczego
24) FS. – Zespół ds. pozyskiwania funduszy strukturalnych i innych

 

Zastępstwa w Urzędzie Gminy w Osieku

Lp.
Stanowisko
Zastępowane stanowisko
1)
Wójt
Z-cę Wójta
2)
Z-ca Wójta
W zakresie spraw prowadzonych przez Wójta Gminy Osiek w czasie nieobecności Wójta Gminy Osiek,
W zakresie spraw prowadzonych przez osobę zatrudnioną na stanowisku ds. zarządzania kryzysowego i obronnych podczas jej nieobecności,
W zakresie spraw dotyczących prowadzenia inwestycji i przetargów za osobę zatrudnioną na stanowisku ds. zamówień publicznych i inwestycji w czasie jej nieobecności.
3)
Ewidencja ludności i oświata
W zakresie nadzoru nad oświatą w czasie nieobecności Sekretarza Gminy.
Zastępcę Kierownika USC w zakresie spraw dotyczących USC nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Kierownika lub Zastępcy Kierownika USC oraz w zakresie spraw kancelaryjno- administracyjnych na tym stanowisku.
4)
Zamówienia publiczne i inwestycje
W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w tym unijnych Sekretarza Gminy.
5)
USC i sprawy kancelaryjno-administracyjne
W zakresie spraw związanych z ewidencją ludności i dowodami osobistymi w czasie nieobecności osoby zatrudnionej na stanowisku ds. ewidencji ludności i oświaty.
W zakresie spraw prowadzonych przez Sekretarza Gminy z pominięciem kadr i  oświaty w czasie jego nieobecności.
6)
Stanowisko ds. nadzoru budowlanego
W zakresie drogownictwa i transportu prowadzonych przez osobę zatrudnioną na stanowisku ds. drogownictwa, transportu i mienia komunalnego w czasie nieobecności osoby zatrudnionej na w/w stanowisku.
7)
Stanowisko ds. księgowości podatkowej i komunalnej
W zakresie spraw prowadzonych przez osobę zatrudnioną na stanowisku ds. wymiaru podatków podczas nieobecności osoby zatrudnionej na w/w stanowisku.
8)
Stanowisko ds. księgowości i płac

 
W zakresie spraw prowadzonych przez Skarbnika Gminy podczas nieobecności osoby zatrudnionej na w/w stanowisku.
W zakresie kadr podczas nieobecności Sekretarza Gminy.
9)
Stanowisko ds. księgowości budżetowej wydatków
W zakresie spraw prowadzonych przez osobę zatrudnioną na stanowisku ds. księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej i płac podczas nieobecności osoby zatrudnionej na w/w stanowisku,
W zakresie spraw prowadzonych przez osobę zatrudnioną na stanowisku ds. księgowości budżetowej dochodów podczas nieobecności osoby zatrudnionej na w/w stanowisku.
10)
Stanowisko ds. ogólno-administracyjnych i obsługi Rady Gminy
W zakresie spraw prowadzonych przez osobę zatrudnioną na stanowisku ds. obsługi dziennika podawczego.
11)
Stanowisko ds. wymiaru podatków
W zakresie spraw prowadzonych przez osobę zatrudnioną na stanowisku ds. księgowości podatkowej i komunalnej podczas nieobecności osoby zatrudnionej na w/w stanowisku.
12)
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obronnych
W zakresie spraw prowadzonych przez osobę zatrudnioną na stanowisku pełnomocnika ds. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.
13)
Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i gospodarki gruntami
W zakresie spraw prowadzonych przez osobę zatrudnioną na stanowisku ds. drogownictwa transportu i mienia komunalnego z pominięciem drogownictwa podczas nieobecności osoby zatrudnionej na w/w stanowisku.
14)
Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa
W zakresie spraw prowadzonych przez osobę zatrudnioną na stanowisku ds. obsługi przedsiębiorcy i pomocy publicznej.
15)
Sekretarz
W zakresie oświaty w czasie nieobecności osoby zatrudnionej na stanowisku ds. ewidencji ludności i oświaty,
W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w tym unijnych w czasie nieobecności osoby zatrudnionej na stanowisku ds. zamówień publicznych i inwestycji.
16)
Stanowisko ds. drogownictwa, transportu i mienia komunalnego
W zakresie spraw prowadzonych przez stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i gospodarki gruntami w czasie nieobecności osoby zatrudnionej na w/w stanowisku,
W zakresie spraw prowadzonych przez stanowisko ds. nadzoru budowlanego w czasie nieobecności osoby zatrudnionej na w/w stanowisku.
17)
Stanowisko ds. księgowości budżetowej dochodów
W zakresie spraw prowadzonych przez osobę zatrudnioną na stanowisku ds. księgowości budżetowej wydatków podczas nieobecności osoby zatrudnionej na w/w stanowisku.
18)
Stanowisko ds. obsługi przedsiębiorcy i pomocy publicznej
W zakresie spraw prowadzonych przez osoby zatrudnione na stanowisku ds. ochrony środowiska
19)
Stanowisko ds. księgowości  jednostek oświatowych
W zakresie spraw prowadzonych przez osobę zatrudnioną na stanowisku ds. płac jednostek oświatowych
20)
Stanowisko ds. płac jednostek oświatowych
Osobę zatrudnioną na stanowisku księgowego ds. oświaty
21)
Stanowisko ds. obsługi dziennika podawczego
Osobę zatrudnioną na stanowisku ds. ogólno-administracyjnych i obsługi Rady Gminy
 

Scroll Up Skip to content