Menu Zamknij

Stanowisko ds. promocji, turystyki, rolnictwa i obsługi dziennika podawczego

gospodarstwo

Dominika Zając

Biuro nr 7, parter
tel. 33 84 58 261 wew. 107
email: d.zajac@osiek.pl

Procedury związane z rolnictwem:

warzywa i owoceW dniu 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Ustawa zobligowała gminy do wyznaczenia miejsc, gdzie rolnicy i ich domownicy będą mogli sprzedawać wytworzone
w swoim gospodarstwie rolnym produkty.

Celem niniejszej ustawy jest rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej m.in. poprzez wprowadzanie przez władze gmin  w piątki i soboty jako dnia sprzedaży bezpośredniej. Na potrzeby ustawy wykorzystano istniejącą już definicję rolnika z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. I tak - rolnikiem jest pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również
w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia. Natomiast domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, która: ukończyła 15 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Główną istotą ustawy jest umożliwienie rolnikom i ich domownikom prowadzenia na określonych, preferencyjnych zasadach sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym. Ustawodawca zdecydował się także, dla jasności, zdefiniować pojęcie produktów rolnych lub spożywczych. I tak, są nimi produkty wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runo leśne i dziczyzna, a także produkty przetworzone z przeznaczeniem do spożycia
z wykorzystaniem produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runa leśnego lub dziczyzny.

Produktami wskazanymi w ww. załączniku są między innymi (pełna znajduje się poniżej):

 • mięso i podroby jadalne;
 • produkty mleczarskie, jaja ptasie, miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani nie włączone;
 • żywe drzewa i inne rośliny, bulwy, korzenie i podobne; cięte i ozdobne liście;
 • warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne;
 • owoce i orzechy jadalne;
 • zboża;
 • produkty przemysłu młynarskiego;
 • przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych;
 • przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin;

Sprzedaż może być prowadzona w wyznaczonym specjalnie miejscu, w którym rolnicy będą mogli sprzedawać swoje towary. W naszej gminie wyznaczono gminny plac przy ulicy Kościelnej (plac obok pawilonu handlowego z towarami przemysłowymi GS „SCh”).  Co przy tym istotne, miejsce to będzie działało w piątki i soboty. Nie jest przy tym zabronione, aby w wyznaczonym miejscu (po wyrażeniu zgody przez Gminę) handel prowadzony był także w inne dni tygodnia, jednakże w tych dwóch dniach (piątek, sobota) nie będzie pobierana od sprzedających rolników opłata targowa. Przed rozpoczęciem dokonywania sprzedaży należy zapoznać się z dokumentami i regulaminem dostępnym na stronie internetowej Gminy Osiek www.osiek.pl w zakładce „ZAŁATW SPRAWĘ - ROLNICTWO” lub w Urzędzie Gminy.

NALEŻY DODATKOWO PAMIĘTAĆ, ŻE NOWA USTAWA DOTYCZY JEDYNIE UŁATWIEŃ W SPRZEDAŻY DOKONYWANEJ PRZEZ ROLNIKÓW. JEŻELI CHODZI O WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO LUB SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PROWADZONEJ PRZEZ ROLNIKÓW NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE STOSOWNYMI AKTAMI PRAWNYMI REGULUJĄCYMI TEN ZAKRES.

 

kosa spalinowaUrząd Gminy przypomina właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom i posiadaczom gruntów na terenie Gminy Osiek, o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na terenie swoich nieruchomości.

Likwidacja chwastów oraz nadmiernie wyrośniętej trawy powinna być przeprowadzana systematycznie, co roku w okresie wegetacyjnym roślin. Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają zagrożenie pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych. Ponadto zaniedbane grunty wpływają negatywnie na estetyczny wygląd naszej Gminy oraz stają się sprzyjającym siedliskiem do bytowania oraz namnażania różnych szkodników i gryzoni a także stwarzają duże utrudnienie w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich zagospodarowanych działek. Ponadto zaniedbane nieruchomości często stają się sposobnością do podrzucania śmieci oraz powstawania dzikich wysypisk.

Jednocześnie informujemy, że właściciele gruntów sąsiednich mogą wystąpić w stosunku do właściciela lub posiadacza nieruchomości, który nie wykonuje obowiązków z roszczeniem na drodze cywilnej w myśl art. 144 kodeksu cywilnego, który stanowi: „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swojego prawa powstrzymać się od działań, które zakłóciłyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich, ponad przeciętna miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.”

W trosce o estetyczny wygląd naszej gminy, środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo pożarowe, apelujemy o wywiązanie się z obowiązku wykaszania zachwaszczonych gruntów, celem uniknięcia wymienionych zagrożeń.

Zgodnie z art. 56, ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 69, poz. 625)

Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Zgodnie z art. 85, ust. 1a w/w ustawy

Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie - od tego obowiązku - podlega karze grzywny.

Dowodem przeprowadzonego szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi psa i wpis do rejestru dokonany przez urzędowego lekarza weterynarii.

Pies musi zostać zaszczepiony do ukończenia czwartego miesiąca życia!
Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje grzywną w wysokości 500 zł.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że udostępniła na platformie ePUAP usługę Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

W celu skorzystania z formularza zgłoszenia, użytkownik, po zalogowaniu się do ePUAP, powinien:

 1. wpisać w wyszukiwarce słowa: zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej
 2. wybrać sprawę
 3. wypełnić formularz Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej
 4. wskazać w formularzu, do której jednostki: OR KRUS/PT KRUS zgłoszenie ma być przekazane.

Zgłaszając wypadek przy pracy rolniczej za pośrednictwem platformy ePUAP można również złożyć i wysłać Wniosek SR-23 o jednorazowe odszkodowanie.

Przed zgłoszeniem wypadku prosimy zapoznać się z informacjami - Jak zgłosić wypadek przy pracy rolniczej bez wychodzenia z domu?

Zachęcamy wszystkich rolników, szczególnie w czasie pandemii, do korzystania z tej formy zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej.

Scroll Up Skip to content