Menu Zamknij

Stanowisko ds. promocji, turystyki, rolnictwa i obsługi dziennika podawczego

gospodarstwo

Dominika Zając

Biuro nr 7, parter
tel. 33 84 58 261 wew. 107
email: d.zajac@osiek.pl

Procedury związane z rolnictwem:

kosa spalinowaUrząd Gminy przypomina właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom i posiadaczom gruntów na terenie Gminy Osiek, o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na terenie swoich nieruchomości.

Likwidacja chwastów oraz nadmiernie wyrośniętej trawy powinna być przeprowadzana systematycznie, co roku w okresie wegetacyjnym roślin. Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają zagrożenie pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych. Ponadto zaniedbane grunty wpływają negatywnie na estetyczny wygląd naszej Gminy oraz stają się sprzyjającym siedliskiem do bytowania oraz namnażania różnych szkodników i gryzoni a także stwarzają duże utrudnienie w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich zagospodarowanych działek. Ponadto zaniedbane nieruchomości często stają się sposobnością do podrzucania śmieci oraz powstawania dzikich wysypisk.

Jednocześnie informujemy, że właściciele gruntów sąsiednich mogą wystąpić w stosunku do właściciela lub posiadacza nieruchomości, który nie wykonuje obowiązków z roszczeniem na drodze cywilnej w myśl art. 144 kodeksu cywilnego, który stanowi: „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swojego prawa powstrzymać się od działań, które zakłóciłyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich, ponad przeciętna miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.”

W trosce o estetyczny wygląd naszej gminy, środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo pożarowe, apelujemy o wywiązanie się z obowiązku wykaszania zachwaszczonych gruntów, celem uniknięcia wymienionych zagrożeń.

Zgodnie z art. 56, ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 69, poz. 625)

Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Zgodnie z art. 85, ust. 1a w/w ustawy

Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie - od tego obowiązku - podlega karze grzywny.

Dowodem przeprowadzonego szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi psa i wpis do rejestru dokonany przez urzędowego lekarza weterynarii.

Pies musi zostać zaszczepiony do ukończenia czwartego miesiąca życia!
Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje grzywną w wysokości 500 zł.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że udostępniła na platformie ePUAP usługę Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

W celu skorzystania z formularza zgłoszenia, użytkownik, po zalogowaniu się do ePUAP, powinien:

  1. wpisać w wyszukiwarce słowa: zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej
  2. wybrać sprawę
  3. wypełnić formularz Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej
  4. wskazać w formularzu, do której jednostki: OR KRUS/PT KRUS zgłoszenie ma być przekazane.

Zgłaszając wypadek przy pracy rolniczej za pośrednictwem platformy ePUAP można również złożyć i wysłać Wniosek SR-23 o jednorazowe odszkodowanie.

Przed zgłoszeniem wypadku prosimy zapoznać się z informacjami - Jak zgłosić wypadek przy pracy rolniczej bez wychodzenia z domu?

Zachęcamy wszystkich rolników, szczególnie w czasie pandemii, do korzystania z tej formy zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej.

Scroll Up Skip to content