Menu Zamknij

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki gruntami

planowanie

Halina Pyza

Biuro nr 30, II piętro
tel. 33 84 58 261 wew. 130
email: pyza@osiek.pl

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje istnienie dwóch dokumentów, na podstawie których gmina prowadzi politykę i gospodarkę przestrzenną. Są to studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Podstawowym narzędziem polityki przestrzennej gminy są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które sporządza się w miarę potrzeb, za wyjątkiem kilku wymienionych w ustawie przypadków, w których sporządza się je obowiązkowo. Plan ten jest aktem prawa lokalnego. Oznacza to, że jest wiążący dla organów samorządowych gminy, instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych i wszystkich obywateli. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem, który wyznacza ramy i przesądza o gospodarce przestrzennej gminy.

Procedury związane z planowaniem przestrzennym i gospodarką gruntami:

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu
 2. Załączniki:
 • kopia mapy ewidencyjnej
 • wypis z rejestru gruntów

Opłaty:

 1. opłata skarbowa za wydanie wypisu:
  - 30 zł od wypisu do 5 stron,
  - 50 zł od wypisu powyżej 5 stron
 2. opłata skarbowa za wydanie wyrysu:
  - 20 zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadająca stronie formatu A-4,
  - nie więcej niż 200 zł

na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1827 ze zmianami).

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Osieku

ABS Bank Spółdzielczy
92 8110 1023 2005 0332 2968 0026

Termin załatwienia sprawy - do 30 dni.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami), uchwała Nr XLV/308/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 9.11.2010 r. oraz uchwała Nr XVIII/123/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 19.09.2010 r.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
 2. Załączniki:
 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z katastru nieruchomości,
 • wstępny projekt podziału nieruchomości,

Wydanie opinii nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zmianami).

Termin załatwienia sprawy - do 30 dni.

Podstawa prawna: art. 15 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i 8, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami), art. 93 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami), art. 123 K.P.A.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 2. Załączniki:
 • kopia mapy ewidencyjnej,
 • wypis z rejestru gruntów,

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1827 ze zmianami).

Opłatę skarbową  należy wpłacić  na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Osieku

ABS Bank Spółdzielczy
92 8110 1023 2005 0332 2968 0026

Termin załatwienia sprawy - do 14 dni

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz. 1074 ze zmianami).

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 2. Załączniki:
 • kopia mapy ewidencyjnej,
 • wypis z rejestru gruntów, 

Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 złotych na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U., poz. 1827 ze zmianami).

Opłatę skarbową  należy wpłacić  na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Osieku

ABS Bank Spółdzielczy
92 8110 1023 2005 0332 2968 0026

Termin załatwienia sprawy - do 14 dni

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami).

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

O wydanie zaświadczenia mogą wystąpić inwestorzy, którzy występują do Starostwa Powiatowego o zmianę sposobu użytkowania obiektu.

Wymagane dokumenty:

 1. mapa ewidencyjna lub sytuacyjno-wysokościowa z oznaczeniem obiektu lub jego części, która podlegać będzie zmianie sposobu użytkowania,
 2. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem
 3. obiektu lub jego części, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
 4. dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
 5. pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Za wydanie zaświadczenia na podstawie załącznika do w/w ustawy (część II poz. 21) pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Osieku

ABS Bank Spółdzielczy
92 8110 1023 2005 0332 2968 0026

Zgodnie z art. 2 ust. 2 cytowanej ustawy nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Zgodnie z art. 7 cytowanej ustawy zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Termin załatwienia sprawy - do 7 dni

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1257). Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1332 ze zmianami). Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1827 ze zmianami).

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnieni.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji 

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.1827 ze zmianami).

Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Osieku 

ABS Bank Spółdzielczy
92 8110 1023 2005 0332 2968 0026

Termin załatwienia sprawy - 7 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1257). Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1827 ze zmianami). Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1023 ze zmianami).

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek

Wójt Gminy Osiek zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 października 2018r. do dnia 21 listopada 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy, 32-608 Osiek, ul. Główna 125, pokój nr 30, w godzinach od 9.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 listopada 2018r. w sali Klubu „Centrum” Urzędu Gminy Osiek, o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Osiek, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej adres e-mail: gmina@osiek.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2018r.

Scroll Up Skip to content