Menu Zamknij

Stanowisko ds. ogólnoadministracyjnych

pytania

Kinga Niemiec

Biuro nr 23, II piętro
tel. 33 84 58 261 wew. 123
email: k.niemiec@osiek.pl

Udostępnianie informacji publicznej
Informacja publiczna udostępniania jest bezpłatnie. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy o dostępnie informacji publicznej Urząd zastrzega sobie prawo do pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku. W takim przypadku opłatę należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy Urzędu Gminy w Osiek.

ABS Bank Spółdzielczy
92 8110 1023 2005 0332 2968 0026

O wysokości ewentualnych opłat powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia albo wycofa wniosek.

Wnioski o udzielenie informacji publicznej można przesłać za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej na adres: gmina@osiek.pl
  • poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek
  • faksem na numer 33 845 81 24
  • złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku w godzinach pracy urzędu.
  • złożyć poprzez platformę ePUAP

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim informacja zostanie mu przekazana. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

Od decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej lub umarzających postępowanie o udostępnienie informacji publicznej przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji.

Wnioskodawca ma prawo złożyć zażalenie na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

Informacja publiczna, która nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku telefonicznie lub ustnie.

Pracownicy Urzędu zostali zobowiązani do monitorowania najczęściej wnioskowanych informacji publicznych i uzupełniania pod tym kątem BIP-u.

Korzystanie z zamieszczonego wzoru wniosku jest dobrowolne. Wnioskodawca podaje dane umożliwiające realizację wniosku. Może jednak zostać zobowiązany do uzupełnienia danych w przypadku wydawania decyzji administracyjnej.

Scroll Up Skip to content