Menu Zamknij
logo rodo

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna Urzędu Gminy w Osieku

Zgodnie z  art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Gminy w Osieku przy ul. Główniej 125, 32-608  Osiek reprezentowany przez Wójta;
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych - Martę Krajewską , z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez:
  a)  adres e-mail: iod@osiek.pl 
  b)  pisemnie na adres naszego Urzędu wskazany w pkt.1.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu  realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym prowadzenia postępowań administracyjnych, rozpoznawania wniosków, skarg, wydawania zaświadczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust.1 lit. e RODO;
 4. w związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora Danych, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt. 3, jednakże nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji i przyjętej instrukcji kancelaryjnej zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 ze zm.). ;
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:
  a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c)  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  e)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a  ich nie podanie skutkuje niemożnością realizacji zadań, o których mowa w pkt.3.
 8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.

kamera

Monitoring wizyjny

Klauzula Informacyjna

W związku z art. 13 ust 1 i 2 oraz z art. 14 ust. 5 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Urząd Gminy Osiek w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli/osób przebywających na terenie monitorowanym oraz ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
 2. Monitoring wizyjny obejmuje:
  a) na zewnątrz:
  • teren parkingu przy skrzyżowaniu ulicy Głównej i Karolina w Osieku, a także wjazd na parking i wyjazd z parkingu;
  • wjazd z ul. Głównej na parking przy budynku i teren przyległy wokół budynku, w którym znajduje się Urząd wraz z przyległym parkingiem po stronie zachodniej budynku;
  • wejścia na salę WDK wraz z przyległym placem;
  • wejście główne do urzędu wraz z chodnikiem przed urzędem;
  b) wewnątrz:
  • wejście główne i tylne urzędu wraz z korytarzami na parterze oraz I i II pietrze budynku urzędu;
  • cała sala klubowa oraz cała sala widowiskowa;
 3. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Osieku mający swoją siedzibę w Osieku przy ul. Głównej 125, 32-608 Osiek, woj. małopolskie.
 4. Z Administratorem Danych można skontaktować się:
  a) listownie: Urząd Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek, woj. małopolskie;
  b) przez e-mail: gmina@osiek.pl
  c) telefonicznie: + 48 33 84 58 261,  +48 33 84 58 223
 5. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w zakresie przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem iod@osiek.pl
 6. Urząd Gminy w Osieku dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia:
  a) na wniosek osób trzecich;
  b) na wniosek organów prowadzących postępowania;
  c) na wniosek Wójta Gminy Osiek;
 7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora danych. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
 8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 pkt c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), oraz art. 111 i art. 114 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), a także zgodnie z art. 9 a Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
 9. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do ok. 14 dni (dotyczy parkingu przy rondzie), a do ok. 6-14 dni (dotyczy Urzędu) lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 10. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
 11. Zarejestrowane dane z monitoringu nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 12. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.
 13. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 14. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 15. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Scroll Up Skip to content