Menu Zamknij

klauzule

KLAUZULE INFORMACYJNE

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu wszelkie informacje w tym zakresie w poniższych klauzulach informacyjnych, o których mówi art. 13 i 14 RODO, na temat przetwarzania danych osobowych.

Obowiązki informacyjne zostały dopasowane pod kątem grup osób, których dane osobowe przetwarzamy, tak aby mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć informacje, które są kierowane bezpośrednio do Was. Prosimy o zapoznanie się  z niniejszymi informacjami, a w przypadku  wątpliwości lub uzyskania szerszych informacji w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu z powołanym przez Administratora danych według art. 37 RODO  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@osiek.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Urząd Gminy w Osieku zostały przedstawione w niniejszej klauzuli informacyjnej.

KIM JEST ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 4 pkt. 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym Rozporządzeniem – Administrator to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Osiek z siedzibą przy ul. Głównej 125, 32-608 Osiek.

WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych Administrator Danych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres w jakim Państwa dane będą przetwarzane.

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • w celu niezbędnym do realizacji umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • ze względu na realizację zadań w interesie publicznym (art.6 ust.1 lit. e) RODO).

Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji w tym decyzji będących wynikiem  profilowania. Administrator nie będzie też przekazywał danych do państwa trzeciego lub innych organizacji międzynarodowych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy w Osieku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem  jest Wójt Gminy Osiek.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej w warunkach przetwarzania danych osobowych a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

KIM JEST INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH I JEGO FUNKCJA

W Urzędzie Gminy w Osieku Administrator Danych  powołał Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia.

Inspektor Ochrony Danych w ramach realizowanych zadań dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy w Osieku. Osoby te mogą więc zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych we wszelkich sprawach związanych z ich danymi osobowymi w zakresie w jakim dane te są przetwarzane przez Administratora.

Inspektor Ochrony Danych weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Urzędzie. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych. Do Inspektora Ochrony Danych mogą się więc Państwo zwrócić jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest również podmiotem, do którego należy adresować żądania o realizację przysługujących Państwu praw.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH:

Marta Krajewska-Inspektor Ochrony Danych
Urząd Gminy w Osieku
ul. Główna 125,
32-608 Osiek
e-mail: iod@osiek.pl

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE:

 1. dostępu do danych osobowych (art.15)
 2. do sprostowania danych (art. 16)
 3. do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17),
 4. do ograniczenia przetwarzania (art. 18)
 5. do przenoszenia danych osobowych (art. 20)
 6. do sprzeciwu (art. 21)
 7. do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22)
 8. do zgłoszenia o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych (art. 33)

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań, by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych w Rozporządzeniu w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt na wskazany adres poczty elektronicznej iod@osiek.pl

Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Osiek z siedziba w Osieku, kod pocztowy:32-608, ul. Główna 125.
  Z Administratorem można się kontaktować:
  a) listownie: na adres wskazany powyżej;
  b) e-mail: gmina@osiek.pl;  
  c) telefonicznie: +48 33 84 58 261 lub +48 33 84 58 223,
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych- funkcję tą pełni Pani Marta Krajewska,  z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: iod@osiek.pl lub pisząc na adres wskazany w punkcie 1 powyżej z dopiskiem „dla IOD”.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku, zweryfikowania tożsamości wnioskodawcy oraz możliwości spełnienia  Pani/Pana żądania na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO w  związku z art. 15-18 i 20-21 RODO. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw można skorzystać nieobligatoryjnie z gotowych wniosków dostępnych na  stronie podmiotowej Urzędu https://osiek.pl „WNIOSKI DO REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ”, które po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres e-mail: iod@osiek.pl  lub przesłać listownie na adres korespondencyjny Administratora podany powyżej w punkcie 1 lub dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres. O realizację swoich praw mogą Państwo również wnosić do Administratora w formie ustnej lub telefonicznie.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej 5 lat od dnia otrzymania Pani/Pana wniosku.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi IT oraz inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Administratora wskazany w punkcie 1 powyżej.
 10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku. Brak podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art.14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy Państwa o następujących kwestiach.

Jeżeli w ramach umowy przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna zgodnie z art. 14 ust. 1 RODO ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Osiek z siedzibą w Osieku, kod pocztowy: 32-608, ul. Główna 125.
 2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz Państwa praw wynikających z RODO, można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych- Pani Marty Krajewskiej pod adresem e-mail: iod@osiek.pllub pisząc na adres wskazany w punkcie 1 powyżej z dopiskiem „dla IOD”.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu zawarcia i wykonania umów z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celach:
 • przez okres trwania umowy i rozliczeń po jego zakończeniu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia;

 • w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową zawarcia umowy, bądź niemożnością nawiązania kontaktu.
 2. Mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.
 3. Dane osobowe, które nam Państwo powierzacie są odpowiednio zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem lub utratą. Dane osobowe w celach wymienionych w pkt 3 powyżej będziemy przetwarzać do momentu ustania celu przetwarzania, tj. do zakończenia współpracy, po czym będziemy je archiwizować przez 5 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną obowiązującą u Administratora.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych zgodnie z art. 28 RODO, a także podmioty uprawnione na mocy nadrzędnych przepisów prawa, czy podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy.
 5. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Pragniemy także poinformować, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, mają Państwo prawo skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
 7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji w tym profilowaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Osiek (32-608) z siedzibą przy ul. Głównej 125.
 2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz Państwa praw wynikających z RODO, można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych- Marty Krajewskiej  pod adresem e-mail: iod@osiek.pl lub pisząc na adres wskazany w punkcie 1 powyżej z dopiskiem „dla IOD”.
 3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych:
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
  1) Zawrzeć i realizować umowę lub porozumienie zawarte z Tobą lub innym podmiotem dotyczące odbywania przez Ciebie stażu lub praktyki w naszym podmiocie.
  2) Wypełniać nasze obowiązki prawne i uprawnienia związane z realizacją stażu lub praktyki wynikające z przepisów dotyczących prowadzenia stażu lub praktyki. Zapewniać bezpieczeństwo na terenie obiektu użytkowanego przez Urząd Gminy w Osieku poprzez nadzór nad dostępem do pomieszczeń i monitoring wizyjny.
 4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe  na podstawie:
  1) tego, że są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub porozumienia dotyczącego odbywania przez Ciebie praktyki lub stażu (art.6 ust.1 lit. b) RODO);
  2) odpowiednich przepisów prawa (art.6 ust.1 lit. c) RODO);
  3) naszych prawnie uzasadnionych interesów (art.6 ust.1 lit. f) RODO);
  4) monitoringu wizyjnego w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust.1 lit. e) RODO) oraz na podstawie art.111 i art.114 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
  5) Twojej zgody (art.6 ust.1 lit. a) RODO).
 5. Odbiorcy Twoich danych osobowych:
  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
  Podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez Urząd Gminy w Osieku w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 6. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres trwania praktyki lub stażu. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Urzędzie Gminy w Osieku.
 7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  Nie dotyczy
 8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1) prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
  2) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
  3) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  4) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych;
  5) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych - jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny;
  6) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  7) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie. Możesz przesłać te dane innemu Administratorowi Danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego Administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zawartego  z Tobą porozumienia lub umowy o prowadzenie stażu lub praktyki lub na podstawie Twojej zgody.
 9. Obowiązek podania danych:
  Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych wynika w szczególności z przepisów prawa wskazanych w pkt.4. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy i odbycie przez Ciebie stażu/praktyki.
 10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:
  Nie dotyczy.

Scroll Up Skip to content