Menu Zamknij

Stanowisko ds. ochrony środowiska

środowisko

Agnieszka Sznajder

Biuro nr 12, I piętro
tel. 33 84 58 261 wew. 112
email: a.sznajder@osiek.pl

Procedury związane z ochroną środowiska:

Osoby fizyczne (właściciele) usuwające drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej mają obowiązek dokonać zgłoszenia jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:
a) 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm w przypadku pozostałych drzew.

Osoby fizyczne (właściciele) usuwające drzewa lub krzewy na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz posiadacze nieruchomości (nie osoby fizyczne) za zgodą właściciela tej nieruchomości oraz właściciele urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny mają obowiązek uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

d) 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
e) 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
f) 50 cm w przypadku pozostałych drzew.

oraz powierzchnia krzewów przekracza 25 m2.

NIE TRZEBA UZYSKIWAĆ ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE:

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 4. krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 5. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 6. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (uzyskanie zezwolenia na pozyskanie drewna z lasu reguluje ww. ustawa odrębnymi przepisami);
 7. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 8. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot (odrębna procedura w ramach ustawy o ochronie przyrody).

Właściciele nieruchomości na których powstały złomy lub wywroty mają obowiązek zgłosić do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu informacji o powstałych złomach lub wywrotach w celu sporządzenia protokołu z oględzin potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

Wywrot - drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.

Złom - drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.

Przyjmowanie zgłoszeń od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami w przypadkach zwykłego korzystania ze środowiska o instalacjach niewymagających pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków do wód i do ziemi (w granicach własnego gruntu), których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2013, poz. 1232 z późn. zm.) instalacje niewymagające pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, a mogące negatywnie oddziaływać na środowisko podlegają zgłoszeniu właściwemu organowi.

Do takiej instalacji zalicza się:
oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację (oczyszczalnię), jego adres zamieszkania lub siedziby;
 • adres gospodarstwa domowego lub rolnego, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • czas funkcjonowania instalacji;
 • wielkość i rodzaj emisji;
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami;
 • termin rozpoczęcia eksploatacji instalacji.

Wysokość opłaty skarbowej: 120 zł

Jeżeli ścieki z oczyszczalni będą odprowadzane do śródlądowych wód powierzchniowych płynących, które są własnością Skarbu Państwa lub na grunt nie będący własnością użytkownika oczyszczalni to takie korzystanie wykracza poza korzystanie zwykłe, jest korzystaniem szczególnym. W takim przypadku pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie wylotu ścieków do wód oraz na wprowadzanie tych ścieków do wód lub do ziemi, niezależnie od ich ilości.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Osiek powinien złożyć wniosek według wzoru. Do wniosku należy załączyć:

 • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków świadczenia usług zawartych w uchwale Rady Gminy Osiek. 
 • Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzająca spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu przeznaczonego do przetrzymywania wyłapanych zwierząt bezdomnych.

Opłata skarbowa za zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej wynosi 616,00 zł

Podstawa prawna:

 1. Art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 8 ust. 1, art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz.783 ze zm)
 3. Uchwała nr XXXI/237/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Przedsiębiorcy chcącego prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osiek powinni złożyć wniosek o wydanie zezwolenia według poniższego załącznika.

Do wniosku przedsiębiorca zobowiązany jest załączyć:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 • dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

Za wydanie zezwolenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 107 zł.

Zezwolenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Lea 10, 30 - 048 Kraków) za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje, że rada gminy określi, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia. Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie zezwolenia w zakresie transportu nieczystości ciekłych zostały określone w Uchwale nr XLI/366/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osiek.

Scroll Up Skip to content