Menu Zamknij
ikona covid19

Komunikat

W związku z trwającym stanem epidemii w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu informuje, że w dalszym ciągu do odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone są w systemie zdalny, tj. poprzez udzielenie porady telefonicznej.

Osoby uprawnione do otrzymania pomocy w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub otrzymania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokonują zgłoszeń:

 • za pomocą modułu zapisów publicznych https://np.ms.gov.pl
 • pod numerem telefonu 502 691 995
 • adres e-mail: npp@powiat.oswiecim.pl

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, anonimową opinię można przekazać telefonicznie pod nr telefonu 502 691 995 lub na adres e-mail: npp@powiat.oswiecim.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nie ma obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna - przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Należy jednak podkreślić, że nieodpłatna pomoc prawna skierowania do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2020 poz. 708). Przed udzielenie porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć "Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis".

logo prawnik

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Urząd Gminy w Osieku, 
ul. Główna 125
Biuro nr 5, parter
tel. 33 845 82 61 wew. 105

zegar logo

Godziny otwarcia:

poniedziałek 8.00 - 12.00
wtorek 12.30 - 16.30
środa 8.00 - 12.00
czwartek 8.00 - 12.00
piątek 12.30 - 16.30

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, od dnia  1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski realizuje  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Osoby uprawnione do otrzymywania pomocy w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub otrzymania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokonują zgłoszeń za pomocą modułu zapisów publicznych:

Informuję, że w chwili ogłoszenia w kraju stanu epidemiologicznego nieodpłatne porady prawne odbywają się w systemie zdalnym wymagającym organizacji porad w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, tj. poprzez udzielenie porady telefonicznie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie, mailowo bądź listownie. W tym celu należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu poniższe dokumenty:

 • oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
 • dokument wskazujący okoliczność uzasadniającą, np. decyzja stwierdzająca stopień ze znaczną niepełnosprawnością ruchową.

Po otrzymaniu od osoby uprawnionej powyższych dokumentów pracownik starostwa umówi wizytę w dogodnym czasie, miejscu i terminie.

Nieodpłatna pomoc prawna.

Realizacja zadania w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w lit. a) i lit. b), z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Poradnictwo obywatelskie.

Realizacja zadania w punktach poradnictwa obywatelskiego obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje
w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod    rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Edukacja prawna.

Realizacja zadania z zakresu edukacji prawnej obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

 1. prawach i obowiązkach obywatelskich,
 2. działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,
 3. mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,
 4. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,
 5. dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Opinia o udzielonej pomocy prawnej.

Sposoby przekazywania Staroście opinii o udzielonej pomocy – część B kart pomocy, znajdującej się w poszczególnych punktach:

 • telefonicznie pod nr 502 691 995,
 • e-mail na adres npp@powiat.oswiecim.pl,
 • listownie na adres Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.

W przekazanej opinii należy wskazać Punkt w którym została uzyskana pomoc.

Więcej informacji na stronie internetowej ministerstwa sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Lista i harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku

1.  Wyznaczone dla radców prawnych i adwokatów na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

Oświęcim – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. Wyspiańskiego 10
pokój nr 133
tel. 33 84 49 717
tel. 33 84 49 601

od poniedziałku
do piątku

8.00 – 12.00

Zator – Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze
ul. J. Słowackiego 15
pokój nr 1.17
tel. 533 312 221

poniedziałek, środa,
czwartek, piątek
10.00 – 14.00
wtorek13.00 – 17.00

Kęty – Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
pokój nr6
tel. 33 844 86 70
tel. 506 742 130

poniedziałek, środa,
czwartek
8.00 – 12.00
wtorek, piątek15.00 – 19.00

2. Wyznaczone dla organizacji pozarządowej: Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA, ul. Raciborska 48/lok. 2, 40-074 Katowice, na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Oświęcim – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. Wyspiańskiego 10
pokój nr 133
tel. 33 84 49 717
tel. 33 84 49 601
punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

od poniedziałku
do piątku

12.00 – 16.00

Chełmek – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku
Pl. Kilińskiego 3
tel. 33 84 61 296
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

poniedziałek, wtorek,
środa
14.00 – 18.00
czwartek, piątek8.00 – 12.00

Osiek – Urząd Gminy w Osieku
ul. Główna 125
pokój nr 5
tel. 33 84 58 261
tel. 33 84 58 223
punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

poniedziałek, środa,8.00 – 12.00
czwartek (mediacja)8.00 – 12.00
wtorek, piątek12.30 – 16.30
Scroll Up Skip to content