Menu Zamknij
ikona covid19

Komunikat

Kierując się potrzebami społeczności lokalnej, ale przede wszystkim uwzględniając i stale monitorując sytuację epidemiologiczną w Powiecie Oświęcimskim, informuję, że od dnia 6 grudnia 2021 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w systemie hybrydowym tzn. zarówno za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość jak i stacjonarnie w punkcie.

WAŻNE!

Osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach mają obowiązek stosować się do reguł bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji głównego inspektoratu sanitarnego w szczególności:

 • osoba uprawniona do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej musi być zdrowa, a na spotkanie do punktu przychodzi bez osób postronnych,
 • w lokalu nie może przebywać osoba chora lub przebywająca z osobą odbywającą kwarantannę, izolację w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
 • do punktu zakazuje się przynoszenia zbędnych rzeczy za wyjątkiem długopisu i notatnika, konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe,
 • osoba udająca się do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zobowiązana jest do zakrycia ust oraz nosa, a także do dezynfekcji rąk bezpośrednio przed wejściem do lokalu.

Osoby uprawnione do otrzymania pomocy w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokonują zgłoszeń:

 • za pomocą modułu zapisów publicznych https://np.ms.gov.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu 502 691 995
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres e mail: npp@powiat.oswiecim.pl

Opinie KARTY POMOCY CZĘŚĆ B

Osoby uprawnione mogą przekazać opinie o udzielonej pomocy:

 • telefonicznie pod numerem 502 691 995
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres e mail: npp@powiat.oswiecim.pl
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
 • osobiście do urny znajdującej się punkcie.

Starosta
Andrzej Skrzypiński

logo prawnik

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Urząd Gminy w Osieku, 
ul. Główna 125
Biuro nr 5, parter
tel. 33 845 82 61 wew. 105

zegar logo

Godziny otwarcia:

poniedziałek 8.00 - 12.00
wtorek 12.30 - 16.30
środa 8.00 - 12.00
czwartek 8.00 - 12.00
piątek 12.30 - 16.30

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, od dnia  1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski realizuje  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Osoby uprawnione do otrzymywania pomocy w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub otrzymania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokonują zgłoszeń za pomocą modułu zapisów publicznych:

Informuję, że w chwili ogłoszenia w kraju stanu epidemiologicznego nieodpłatne porady prawne odbywają się w systemie zdalnym wymagającym organizacji porad w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, tj. poprzez udzielenie porady telefonicznie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie, mailowo bądź listownie. W tym celu należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu poniższe dokumenty:

 • oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
 • dokument wskazujący okoliczność uzasadniającą, np. decyzja stwierdzająca stopień ze znaczną niepełnosprawnością ruchową.

Po otrzymaniu od osoby uprawnionej powyższych dokumentów pracownik starostwa umówi wizytę w dogodnym czasie, miejscu i terminie.

Nieodpłatna pomoc prawna.

Realizacja zadania w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w lit. a) i lit. b), z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Poradnictwo obywatelskie.

Realizacja zadania w punktach poradnictwa obywatelskiego obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje
w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod    rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Edukacja prawna.

Realizacja zadania z zakresu edukacji prawnej obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

 1. prawach i obowiązkach obywatelskich,
 2. działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,
 3. mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,
 4. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,
 5. dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Opinia o udzielonej pomocy prawnej.

Sposoby przekazywania Staroście opinii o udzielonej pomocy – część B kart pomocy, znajdującej się w poszczególnych punktach:

 • telefonicznie pod nr 502 691 995,
 • e-mail na adres npp@powiat.oswiecim.pl,
 • listownie na adres Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.

W przekazanej opinii należy wskazać Punkt w którym została uzyskana pomoc.

Więcej informacji na stronie internetowej ministerstwa sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Lista i harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku

1.  Wyznaczone dla radców prawnych i adwokatów na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

Oświęcim – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. Wyspiańskiego 10
pokój nr 133
tel. 33 84 49 717
tel. 33 84 49 601

od poniedziałku
do piątku

8.00 – 12.00

Zator – Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze
ul. J. Słowackiego 15
pokój nr 1.17
tel. 533 312 221

poniedziałek, środa,
czwartek, piątek
10.00 – 14.00
wtorek13.00 – 17.00

Kęty – Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
pokój nr6
tel. 33 844 86 70
tel. 506 742 130

poniedziałek, środa,
czwartek
8.00 – 12.00
wtorek, piątek15.00 – 19.00

2. Wyznaczone dla organizacji pozarządowej: Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA, ul. Raciborska 48/lok. 2, 40-074 Katowice, na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Oświęcim – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. Wyspiańskiego 10
pokój nr 133
tel. 33 84 49 717
tel. 33 84 49 601
punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

od poniedziałku
do piątku

12.00 – 16.00

Chełmek – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku
Pl. Kilińskiego 3
tel. 33 84 61 296
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

poniedziałek, wtorek,
środa
14.00 – 18.00
czwartek, piątek8.00 – 12.00

Osiek – Urząd Gminy w Osieku
ul. Główna 125
pokój nr 5
tel. 33 84 58 261
tel. 33 84 58 223
punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

poniedziałek, środa,8.00 – 12.00
czwartek (mediacja)8.00 – 12.00
wtorek, piątek12.30 – 16.30
Scroll Up Skip to content