Menu Zamknij

Stanowisko ds. obsługi przedsiębiorców i pomocy publicznej

walizka

Izabela Gibas

Biuro nr 15, I piętro
tel. 33 84 58 261 wew. 115
email: i.gibas@osiek.pl

Procedury związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

CEIDG jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie dzielności gospodarczej.

 

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. 

 

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Przedsiębiorca będzie mógł podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia poprawnego wniosku o wpis do CEIDG. Dodatkowo, we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej będzie mógł określić późniejszy termin rozpoczęcia działalności niż data złożenia poprawnego wniosku.

 

Wpis do CEIDG jest dokonywany jeżeli wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny. Wniosek niepoprawny to wniosek:

 • niezawierający danych, których wpisania wymaga formularz oraz oświadczeń lub zgłoszeń odpowiednio do urzędu skarbowego, GUS, ZUS / KRUS, lub
 • dotyczący działalności nieobjętej przepisami ustawy, lub
 • złożony przez osobę, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, lub
 • dotyczący osoby już wpisanej do CEIDG, lub,
 • wraz z którym nie złożono oświadczeń dotyczących zakazów prowadzenia działalności gospodarczych, lub
 • niepodpisany.

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych oraz wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

 

W przypadku zaprzestania należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.

 

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu. Przedsiębiorca może wznowić działalność przed upływem 30 dni od jej zwieszenia. (28 lub 29 w lutym). Z punktu widzenia formalnoprawnego w takim przypadku nie nastąpią skutki prawne (podatkowe, ubezpieczeniowe) wynikające z faktu zawieszenia. Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

 

Jeżeli wniosek złożony za pośrednictwem formularza elektronicznego jest niepoprawny system teleinformatyczny CEIDG informuje niezwłocznie składającego o niepoprawności tego wniosku. Natomiast jeżeli wniosek złożony w urzędzie gminy jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

 

Wpisowi do CEiDG podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.

 

Dane podlegające wpisowi do systemu CEIDG

 1. firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
 2. data urodzenia przedsiębiorcy;
 3. numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 4. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
 5. informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
 6. oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
 7. adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG;
 8. data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
 9. określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 10. informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 11. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek;
 12. dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG;
 13. informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
 14. informacja o wykreśleniu wpisu w CEIDG.

 

Przedsiębiorca dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ma także obowiązek wypełnienia i złożenia we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych następujących druków:

 • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń lub zmiany danych osoby ubezpieczonej;
 • ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego;
 • ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej,(tylko dla wspólników spółek cywilnych rozliczających się pod danymi spółki cywilnej.
 • ZUS ZPA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki org. nieposiadającej osobowości prawnej - spółka cywilna.

 

Gdy przedsiębiorca staje się podatnikiem VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT powinien we właściwym Urzędzie Skarbowym złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R. Od 1 stycznia 2012 roku do wniosku o wpis oraz zmianę wpisu w CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o którym mowa w przepisach o podatku od towarów i usług (formularz VAT-R).

 

W związku z wydanym przez Ministra Finansów rozporządzeniem w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, formularz VAT-R mogą dołączyć jedynie przedsiębiorcy samodzielnie składający wniosek w CEIDG i dysponujący podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

 

Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

 

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

 

Sprawa jest załatwiana nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku złożonego przez osobę uprawnioną.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. 2013r., poz. 1342)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584)
 • Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 764)
 • Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2011 r. Nr 106, poz. 622)
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 Nr 18 poz. 97 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2010 Nr 47, poz. 278) transponująca przepisy dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36)
 • Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013r., poz. 983) 

 

 

 

 

O zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie organizowanych imprez mogą starać się tylko przedsiębiorcy posiadający stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza lub w miejscu sprzedaży oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Zezwolenia na jednorazową  sprzedaż napojów alkoholowych jest wydawane na 2 dni.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 2. Załączniki:
 • Stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Osiek)

 

Opłaty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie.
 2. Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (2 dni):
 • 43,75 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
 • 43,75 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 %  do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )
 • 175 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

 

Opłatę za wydanie zezwolenia wnosi się przed jego wydaniem na konto:

Urząd Gminy w Osieku
ul. Główna 125,
32-608 Osiek

Nr rachunku: 92 8110 1023 2005 0332 2968 0026

 

Sprawa jest załatwiana do dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

 

Zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, sprzedaż na terenie Gminy Osiek napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub  poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Osiek.

 

Zezwolenie wydawane jest na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 • do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo;
 • powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • powyżej 18 % zawartości alkoholu.

 

Zezwolenie, o którym mowa wydawane jest po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Osiek.
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się na okres nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - nie krótszy niz 2 lata.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 3. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 4. Decyzję właściwego państwowego inspektora samitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

 

Opłaty:

 1. Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
  * 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
  * 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  * 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 2. Opłata, o której mowa w pkt. 1, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
 3. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
  * 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
  * 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
  * 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 4. Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
 5. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt. 4, wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt. 1.
  W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnieść na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w 3 równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. 

 

Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy urzędu:

Urząd Gminy w Osieku
ul. Główna 125,
32-608 Osiek
Nr rachunku: 92 8110 1023 2005 0332 2968 0026

 

Sprawa jest załatwiana do dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Uchwała nr XXV/187/2013 Rady Gminy Osiek z 6 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Osiek
 • Uchwała Nr V/35/2003 Rady Gminy Osiek z 20 czerwca 2003r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Osiek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

 

UWAGA!

WSZYSTKIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WPISEM DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) PROWADZONEJ PRZEZ MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII SĄ BEZPŁATNE.

Scroll Up Skip to content