Menu Zamknij

kamera

MONITORING WIZYJNY

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych na podstawie monitoringu wizyjnego

W związku z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Urząd Gminy w Osieku w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli/osób przebywających na terenie monitorowanym oraz ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
 2. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Osiek z siedzibą w Osieku przy ulicy Głównej 125, 32-608 Osiek, woj. małopolskie.
 3. Z Administratorem danych można się skontaktować:
  a) listownie: Urząd Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek, woj. małopolskie,
  b) przez e-mail: gmina@osiek.pl
  c) telefonicznie: +48 33 84 58 261 lub +48 33 84 58 223
 4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnienia jego dane kontaktowe: Marta Krajewska , adres e-mail: iod@osiek.pl.
  Z Inspektorem Ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na podstawie  monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. c), e ) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), oraz art. 111 i art. 114 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).
 6. Urząd Gminy w Osieku dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia:
  a) na wniosek osób trzecich,
  b) na wniosek organów prowadzących postępowanie
  c) na wniosek Wójta Gminy Osiek.
 7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Wójta Gminy Osiek jako Administratora Danych. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
 8. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od pojemności dysków rejestratorów) maksymalnie do ok. 6-14 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisu prawa.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
 10. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.
 11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 12. Zarejestrowane dane z monitoringu nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 14. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Lokalizacja kamer:

a) na zewnątrz:

 • teren parkingu przy skrzyżowaniu przy ulicy Głównej i Karolina w Osieku, a także wjazd na parking i wyjazd z parkingu,
 • wjazd z drogi powiatowej przy ul. Głównej i teren przyległy wokół budynku, w którym znajduje się urząd wraz z przyległym parkingiem po stronie zachodniej budynku,
 • wjazd od ulicy Kościelnej i parking wraz z wejściem do Sali WDK,
 • wejście główne do urzędu wraz z chodnikiem przed urzędem,

b) wewnątrz:

 • wejście główne w urzędzie wraz z korytarzami na parterze oraz I i II piętrze budynku urzędu,
 • cała sala klubowa oraz cała sala widowiskowa.
Scroll Up Skip to content