Menu Zamknij
Icon Image

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna Urzędu Gminy w Osieku

Zgodnie z  art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Gminy w Osieku przy ul. Główniej 125, 32-608  Osiek reprezentowany przez Wójta;
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez:
  a)  adres e-mail: iod@osiek.pl 
  b)  pisemnie na adres naszego Urzędu wskazany w pkt.1.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu  realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym prowadzenia postępowań administracyjnych, rozpoznawania wniosków, skarg, wydawania zaświadczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust.1 lit. e RODO;
 4. w związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora Danych, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt. 3, jednakże nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji i przyjętej instrukcji kancelaryjnej zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 ze zm.). ;
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:
  a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c)  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  e)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a  ich nie podanie skutkuje niemożnością realizacji zadań, o których mowa w pkt.3.
 8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.

Scroll Up Skip to content