Menu Zamknij

Gminny punktu informacyjno-konsultacyjny programu priorytetowego Czyste Powietrze jest czynny w następujących dniach i godzinach:

  • Poniedziałki: 7:00-9:00 oraz 14:00-15:00
  • Wtorki: 7:00-16:00
  • Środy: 7:00-9:00 oraz 14:00-15:00
  • Czwartki: 7:00-9:00 oraz 14:00-15:00
  • Piątki: 7:00-9:00

W punkcie można uzyskać informacje o przedsięwzięciach kwalifikujących się do dofinansowania, a także pomoc w procesie składania wniosku o dofinansowanie i późniejszym rozliczeniu.

W celu uniknięcia kolejek i długiego czasu oczekiwania uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie się z pracownikiem Urzędu Gminy pod numerem telefonu 33 84 58 223, wewnętrzny 113.

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

1) aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na Portalu Beneficjenta oraz do złożenia wniosku), bądź dane do swojego profilu zaufanego,
2) założone konto na Generatorze wniosków o dofinansowanie, dokładny adres internetowy do założenia takiego konta: https://gwd.nfosigw.gov.pl/
3) PESEL wnioskodawcy oraz współmałżonka/współmałżonki,
4) elektroniczny numer księgi wieczystej,
5) numer działki,
6) rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy,
7) powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2,
8) wartość dochodu/rodzaj PIT (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A, PIT-CFC, PIT-16, PIT-28)
9) powierzchnia wykorzystana na prowadzenie działalności gospodarczej- jeśli dotyczy,
10) dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),
11) zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania),
12) załącznik zawierający oświadczenia:  współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową),
13) jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury,
14) w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba hektarów przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),

Przed wizytą w urzędzie należy zapoznać się z treścią programu.

Narzędzia pomocne przy składaniu wniosku:

Kalkulator dotacji:  http://kalkulatordotacji.czystepowietrze.gov.pl/

Kalkulator grubości izolacji:  https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronach internetowych Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie:

http://czystepowietrze.gov.pl/

https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

Program "Czyste Powietrze" w liczbach

0
Liczba złożonych wniosków
0
Liczba zawartych umów
0
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć


Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji
3.418.952,86

Scroll Up Skip to content