Menu Zamknij

Prośba o wypełnianie ankiet dotyczących zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Osiek w 2023 roku

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do mieszkańców deklarujących kompostowanie  bioodpadów w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

Ankieta posłuży do oszacowania  ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi „u źródła” (wytworzonych i poddanych kompostowaniu w kompostownikach przydomowych) na terenie Gminy Osiek w 2023 roku.

Dane zawarte w ankiecie są niezbędne do prawidłowego obliczenia przez Urząd Gminy w Osieku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, w ramach obowiązków sprawozdawczych nałożonych na gminy ustawą  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 339). 

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć  do Urzędu Gminy w Osieku (pokój nr 12, I piętro) w terminie do dnia 15 maja 2024 r. lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek.

Dodatkowe informacje i druk ankiety można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osieku (pokój nr 12, I piętro) lub telefonicznie: 33/8458261 wew. 112 lub 113.

Scroll Up Skip to content