Menu Zamknij

Sesja Rady Gminy Osiek – 26.02.2021

rada-sesjaNa postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
26 lutego 2021 roku na godzinę 9.00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Osiek z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz odroczeń i rozłożeń na raty w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Osieku za 2020 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej  w 2020 roku.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska w 2020 roku.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Spraw Społecznych w 2020 roku.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 roku.
 11. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady Gminy w 2020r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2020r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 2 stycznia 2021r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości cen i opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Osiek.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiek w 2021 r.”
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Załącznika Nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek będącego Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XX/175/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2021 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/178/2020  z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Informacje.
 25. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się na Sali WDK w Osieku, ul. Główna 125. Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713 ze zm.).

Przewodniczący Rady
Małgorzata Bańdur

Scroll Up Skip to content