Menu Zamknij

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

konsultacjeNa podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) zwanej dalej Ustawą oraz Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XIX/157/2020 z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.

Wójt Gminy Osiek

ogłasza w dniu 12 lutego 2021r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”.

 1. Rodzaj zadania:
  Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji niepełnosprawnych osób z terenu Gminy Osiek poprzez organizację warsztatów z terapii zajęciowej lub zajęć integracyjno-rehabilitacyjnych.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:
  1. Na zadanie określone w pkt. I przeznacza się kwotę 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 zł).
  2. Poprzez udzieloną dotację Gmina Osiek dofinansuje zadanie zlecone wykonawcy do realizacji.
 3. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Dotacja może być przyznana wyłącznie podmiotom określonym w w/w Ustawie.
  2. Zlecenie realizacji zadania objętego niniejszym ogłoszeniem ma formę wspierania jego wykonania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
  3. Fakt złożenia oferty na realizację zadania nie może być traktowany jako gwarancja uzyskania dotacji .
  4. W składanej ofercie należy wskazać ilość osób; mieszkańców Gminy Osiek, które zostaną objęte pomocą.
  5. W składanej ofercie należy wykazać wkład finansowy własny.
  6. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na realizację zadania dopuszcza się możliwość podziału dotacji na większą ilość zleceniobiorców jeżeli jest to uzasadnione korzyścią mieszkańców Gminy Osiek.
  7. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana należy dokonać korekty opisu poszczególnych działań, korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania do kwoty przyznanej dotacji.
 4. Terminy i warunki realizacji zadania:
  1. Warunkiem przystąpienia do  konkursu jest złożenie oferty; według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057), na realizację zadania rozpoczynającego się od 17.03.2021r. z tym że, zadanie powinno zakończyć się nie później niż 17.09.2021r.
  2. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do  składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
  3. Do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, z którego jasno wynika reprezentacja podmiotu przy podpisywaniu ofert i umów lub wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
  4. Informacje zawarte w ofercie  winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty. Wszystkie pola muszą zostać wypełnione, jeśli pytanie nie dotyczy  wnioskodawcy, czy zgłaszanego projektu należy wpisać np. „nie dotyczy” lub przekreślić pole.
  5. W przypadku braku załącznika do oferty dopuszcza się możliwość jego uzupełnienia w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania wezwania z Urzędu Gminy w Osieku.
  6. Komisja w trakcie oceny formalnej może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. Dodatkowe wyjaśnienia mogą dotyczyć wyłącznie zawartości złożonej oferty lub złożonych załączników a dodatkowe dokumenty mogą jedynie precyzować treść złożonej oferty lub złożonych do niej załączników. Dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty należy dostarczyć  w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania wezwania z Urzędu Gminy w Osieku.
  7. W przypadku wyboru oferty  i przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania Wójt Gminy Osiek zobowiązuje wnioskodawcę w terminie 1 dnia od daty otrzymania zawiadomienia do przedłożenia oświadczenia lub pisemnej  informacji o numerze rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja. Wskazane dokumenty muszą zostać przedłożone Wójtowi Gminy Osiek przed podpisaniem umowy o realizację zadania publicznego.
  8. Warunkiem realizacji zadania jest wygranie  konkursu ofert i przyjęcie zlecenia realizacji zadania poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.
  9. Dotacja nie może zostać wykorzystana na realizację zadań już zleconych danemu podmiotowi przez Wójta Gminy Osiek.
  10. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania.
  11. Dotacja nie może być wykorzystana na : budowę i zakup budynków, zakup gruntów, remont budynków, prowadzenie działalności gospodarczej, politycznej i religijnej, pokrycie deficytu działalności organizacji, na wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania oraz na wydatki, które nie są merytorycznie związane z realizacją zadania.
 5. Termin składania ofert:
  1. Oferty zgodne ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów  umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057) należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nazwy zadania, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Osieku ul. Główna 125, 32-608 Osiek  (Dziennik Podawczy pok. pok. Nr 7 parter budynku) do 08.03.2021r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Osieku).
  2. W konkursie wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Osieku w terminie wskazanym w ust. 1.
  3. Oferty złożone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie wyboru ofert:
  1. Otwarcie, rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie do 16 marca 2021r. przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy Osiek.
  2. Komisja dokonuje oceny formalnej poprzez sprawdzenie czy oferta:
  a) złożona została w terminie o którym mowa w pkt. V,
  b) spełnia warunki o których mowa pkt. IV 1-4,
  c)  została złożona przez uprawniony podmiot.
  3. Ocena ofert będzie odbywać się  z uwzględnieniem  zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwłaszcza  w art. 15 ust. 1 w/w ustawy tj.:
  a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie – ocena w skali 0-10 pkt.
  b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – ocena w skali 0-10 pkt.
  c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą realizować zadanie publiczne – ocena w skali 0-10 pkt.
  d) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – ocena w skali 0-10 pkt.
  e) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – ocena w skali 0-10 pkt.
  f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – ocena w skali 0-10 pkt.
  4. Komisja wystawi negatywną ocenę merytoryczną jeśli oferta uzyska łącznie 0 punktów w co najmniej dwóch kryteriach, o których mowa w pkt. VI. ust. 3. W pozostałym przypadku  Komisja wystawia pozytywną ocenę merytoryczną, która stanowi przesłankę do  podjęcia decyzji o wyborze danej oferty przez Wójta Gminy Osiek.
  5. W przypadku stwierdzenia błędów rachunkowych w ofercie, oferent jest zobowiązany do dokonania korekty błędów na złożonej ofercie w terminie jednego dnia od powiadomienia (nie licząc dnia otrzymania powiadomienia) , które może  być dokonane drogą telefoniczną lub elektroniczną. Niepoprawienie błędów  w terminie jednego dnia od powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez oferenta.
  6. W przypadku, gdy ilość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania  jest mniejsza od ilości  środków o które ubiegają się  uprawnione podmioty , które  uzyskały pozytywną ocenę oferty – Komisja Konkursowa  przedkłada Wójtowi propozycję podziału środków.
  7. Pomimo uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej Komisji oferta może ulec odrzuceniu z uwagi na brak wystarczającej ilości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  8. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
  9. Decyzja Wójta jest ostateczna.
  10. Decyzja Wójta nie jest decyzją w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie stosuje się do niej trybu odwołania.
  11. Ogłoszenie  o wyborze ofert do realizacji przyjmuje formę Zarządzenia Wójta Gminy Osiek, które ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.osiek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osiek.
 7. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
  Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. w 2018 roku – 4000 zł., w 2019 roku – 4000 zł., w 2020 roku – 4000 zł., w 2021 roku – 0 zł.
Scroll Up Skip to content