Menu Zamknij

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

śmieciarkaOd 1 stycznia 2021 roku nastąpi zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbioru odpadów i harmonogramu.

Stawki

Od dnia 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będzie następująca stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • za odbiór odpadów – 31,00 zł od mieszkańca na miesiąc (odpady zmieszane, segregowane, bioodpady)

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób mających kompostowniki przydomowe na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Zwolnienie od dnia 1 stycznia 2021 roku wynosić będzie 5,00 zł od osoby na miesiąc (po pomniejszeniu, opłata miesięczna od osoby będzie wynosiła 26,00 zł za osobę na miesiąc).

Uzyskanie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi następuje jedynie w przypadku, gdy właściciel nieruchomości kompostuje cały strumień bioodpadów tj. zarówno odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstwa domowego jak i odpady ulegające biodegradacji z ogrodów, w tym trawę, liście i pozostałe części roślin z pielęgnacji zieleni (bez części zdrewniałych) a także nie dostarcza ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021 nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości, jeżeli nie zajdą żadne inne zmiany mające wpływ na wyliczenie wysokości opłaty.

Osoby, które do tej pory oddawały bioodpady w brązowych kontenerach, a teraz zdecydują się na ich kompostowanie i będą chciały skorzystać ze zwolnienia od miesiąca stycznia 2021 roku (w styczniu nie będą już oddawać bioodpadów) zobowiązane są do złożenia deklaracji w terminie od 02.01.2021 r. do 10.02.2021 r. W trakcie roku, także istnieje możliwość zmiany deklaracji.

Nową deklarację, należy złożyć w Urzędzie Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek, pokój 12, I piętro. Deklarację składa osoba, która poprzednio składała deklarację i na którą figuruje opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, przed udaniem się do urzędu gminy prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 33 84 58 261 wew. 112.

Częstotliwość odbioru

W 2021 roku zmieni się częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i bioodpadów.

Odpady zmieszane odbierane będą:

  • styczeń, luty, marzec oraz listopad, grudzień – raz w miesiącu,
  • kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – raz na dwa tygodnie.

Bioodpady odbierane będą:

  • styczeń, luty, marzec oraz listopad, grudzień – raz w miesiącu,
  • kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – raz na dwa tygodnie.

Częstotliwość odbioru odpadów segregowanych pozostaje bez zmian i odbywać się będzie raz w miesiącu.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon pojazdów osobowych, baterii, chemikaliów, przeprowadzona będzie jeden raz w roku w miesiącach sierpień lub wrzesień.

Harmonogram

Od dnia 1 stycznia 2021 roku ulega zmianie harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Teren Osieka i Głębowic zostanie podzielony na sześć rejonów, każdy z nich będzie obsługiwany w innym terminie, a także różne frakcje odpadów mogą być odbierane w różnych dniach. Ma to usprawnić i poprawić jakość wykonywanych usług. Harmonogram odbioru zostanie dostarczony do każdej posesji przed rozpoczęciem zbiórek. W przypadku nie otrzymania harmonogramu, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy lub wykonawcami usługi.

Harmonogram dostępny jest poniżej jak i w zakładce „Gospodarka odpadami” na stronie internetowej Urzędu Gminy w Osieku

Indywidualne harmonogramy dla każdego rejonu można pobrać poniżej lub w zakładce „Gospodarka odpadami” na stronie internetowej Urzędu Gminy w Osieku

PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z NOWYM HARMONOGRAMEM !!!

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość (zmiana miejsca zamieszkania osób, narodziny dzieci, zgony osób, itd.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Gminy w Osieku, pokój 12, I piętro poprzez złożenie nowej deklaracji.

Jednocześnie przypominamy, że deklaracja składana jest na osoby faktyczne mieszkające na danej nieruchomości a nie osoby zameldowane. Jeżeli osoba mieszka na nieruchomości a meldunek ma gdzie indziej, to właściciel tej nieruchomości powinien ująć ją do opłaty za odpady.

Scroll Up Skip to content