Menu Zamknij

Sesja Rady Gminy Osiek – 30.12.2020

rada-sesjaNa postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
30 grudnia 2020 roku na godzinę 9.00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/156/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/109/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwała budżetowa Gminy Osiek na 2021 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Informacje.
 17. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się na Sali WDK w Osieku, ul. Główna 125. Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713 ze zm.).

Przewodniczący Rady
Małgorzata Bańdur

Scroll Up Skip to content