Menu Zamknij

Sesja Rady Gminy Osiek

rada-sesja

Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713)

Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
12 czerwca 2020 roku na godzinę 9:00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej nr działki 2980/5, położonej w Osieku do gminnego zasobu nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej nr działki  2838/40 położonej w Osieku do gminnego zasobu nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie utraty mocy uchwały nr XXIV/157/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia dopłaty do ceny ścieków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/70/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30 września 2019r. w sprawie przyjęcia zadania od Województwa Małopolskiego w zakresie drogi wojewódzkiej nr 949.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miasto Oświęcim w 2020 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/109/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Informacje.
 19. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się na Sali WDK w Osieku, ul. Główna 125. Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713).

Przewodniczący Rady
Małgorzata Bańdur

Scroll Up Skip to content