Menu Zamknij

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

konsultacjeNa podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.  Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.) zwanej dalej Ustawą  oraz  Uchwały Rady Gminy Osiek  Nr  X/77/2019 z dnia 30 października 2019r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

Wójt Gminy Osiek

ogłasza w dniu 11 lutego 2020r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” .

I. Rodzaj zadania:

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji niepełnosprawnych osób z terenu Gminy Osiek poprzez organizację warsztatów z terapii zajęciowej lub zajęć integracyjno- rehabilitacyjnych.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

 1. Na zadanie określone w pkt. I  przeznacza się kwotę  4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 zł) .
 2. Poprzez udzieloną dotację Gmina Osiek dofinansuje zadanie zlecone wykonawcy do realizacji.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacja może być przyznana wyłącznie podmiotom określonym w w/w Ustawie.
 2. Zlecenie realizacji zadania objętego niniejszym ogłoszeniem ma formę wspierania jego wykonania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 3. Fakt złożenia oferty na realizację zadania nie może być traktowany jako gwarancja uzyskania dotacji .
 4. W składanej ofercie należy wskazać ilość osób; mieszkańców Gminy Osiek, które zostaną  objęte pomocą.
 5. W składanej ofercie należy wykazać wkład finansowy własny.
 6. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na realizację zadania dopuszcza się możliwość podziału dotacji na większą ilość zleceniobiorców jeżeli jest to uzasadnione korzyścią mieszkańców Gminy Osiek.
 7. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana  należy dokonać korekty opisu poszczególnych działań, korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania do kwoty przyznanej dotacji.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Warunkiem przystąpienia do  konkursu jest złożenie oferty; według wzoru określonego w załączniku Nr 1  do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów  umów dotyczących realizacji zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057), na realizację zadania rozpoczynającego się od 16.03.2020r. z tym że, zadanie powinno zakończyć się nie później niż 14.09.2020r.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do  składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
 3. Do oferty należy dołączyć
  a) kserokopię statutu organizacji
 4. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, osoba reprezentująca podmiot , który występuje o dotację , zobowiązana jest potwierdzić je za zgodność  z oryginałem.
 5. Informacje zawarte w ofercie  winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty. Wszystkie pola muszą zostać wypełnione, jeśli pytanie nie dotyczy  wnioskodawcy, czy zgłaszanego projektu należy wpisać np. „ nie dotyczy” lub przekreślić pole.
 6. W przypadku braku załącznika do oferty dopuszcza się możliwość  jego uzupełnienia  w terminie 2 dni roboczych  od momentu otrzymania wezwania z Urzędu Gminy w Osieku.
 7. Komisja w trakcie oceny formalnej może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. Dodatkowe wyjaśnienia mogą dotyczyć wyłącznie zawartości złożonej oferty lub złożonych załączników a dodatkowe dokumenty mogą jedynie precyzować treść złożonej oferty lub złożonych do niej załączników. Dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty należy dostarczyć  w terminie 2 dni roboczych  od momentu otrzymania wezwania z Urzędu Gminy w Osieku.
 8. W przypadku wyboru oferty  i przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania Wójt Gminy Osiek zobowiązuje wnioskodawcę w terminie 1 dnia od daty otrzymania zawiadomienia do przedłożenia oświadczenia lub pisemnej  informacji o numerze rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja. Wskazane dokumenty muszą zostać przedłożone Wójtowi Gminy Osiek przed podpisaniem umowy o realizację zadania publicznego.
 9. Warunkiem realizacji zadania jest wygranie  konkursu ofert i przyjęcie zlecenia realizacji zadania poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.
 10. Dotacja nie może zostać wykorzystana na realizację zadań już zleconych danemu podmiotowi przez Wójta Gminy Osiek.
 11. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania.
 12. Dotacja nie może być wykorzystana na : budowę i zakup budynków, zakup gruntów, remont budynków, prowadzenie działalności gospodarczej, politycznej i religijnej, pokrycie deficytu działalności organizacji, na wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania oraz na wydatki, które nie są merytorycznie związane z realizacją zadania.

V. Termin składania ofert:

 1. Oferty zgodne ze wzorem określonym w załączniku Nr 1  do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów  umów dotyczących realizacji zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057) należy składać napiśmie w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nazwy zadania, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Osieku ul. Główna 125, 32-608 Osiek  (Dziennik Podawczy pok. pok. Nr 7 parter budynku) do  04.03.2020r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Osieku).
 2. W konkursie wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Osieku w terminie wskazanym w ust. 1.
 3. Oferty złożone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie wyboru ofert:

 1. Otwarcie, rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie do 13 marca 2020r. przez Komisję Konkursową,  powołaną przez Wójta Gminy Osiek.
 2. Komisja dokonuje oceny formalnej poprzez sprawdzenie czy oferta:
  a) złożona została w terminie o którym mowa w pkt. V,
  b) spełnia warunki o których mowa pkt. IV 1-4,
  c) została złożona przez uprawniony podmiot.
 3. Ocena ofert będzie odbywać się z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwłaszcza  w art. 15 ust. 1 w/w ustawy tj.:
  a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie – ocena w skali 0-10 pkt.
  b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – ocena w skali 0-10 pkt.
  c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą realizować zadanie publiczne – ocena w skali 0-10 pkt.
  d) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – ocena w skali 0-10 pkt.
  e) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – ocena w skali 0-10 pkt.
  f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – ocena w skali 0-10 pkt.
 4. Komisja wystawi negatywną ocenę merytoryczną jeśli oferta uzyska łącznie 0 punktów w co najmniej  dwóch   kryteriach, o których mowa w pkt. VI.  ust. 3. W pozostałym przypadku  Komisja wystawia pozytywną ocenę merytoryczną, która stanowi przesłankę do  podjęcia decyzji o wyborze danej oferty przez Wójta Gminy Osiek.
 5. W przypadku stwierdzenia błędów rachunkowych w ofercie, oferent jest zobowiązany do dokonania korekty błędów na złożonej ofercie w terminie jednego dnia od powiadomienia (nie licząc dnia otrzymania powiadomienia) , które może  być dokonane drogą telefoniczną lub elektroniczną. Niepoprawienie błędów  w terminie jednego dnia od powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez oferenta.
 6. W przypadku, gdy ilość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania  jest mniejsza od ilości  środków o które ubiegają się  uprawnione podmioty , które  uzyskały pozytywną ocenę oferty – Komisja Konkursowa  przedkłada Wójtowi propozycję podziału środków.
 7. Pomimo uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej Komisji oferta może ulec odrzuceniu z uwagi na brak wystarczającej  ilości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 8. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 9. Decyzja Wójta jest ostateczna .
 10. Decyzja Wójta nie jest decyzją w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie stosuje się do niej trybu odwołania.
 11. Ogłoszenie  o wyborze ofert do realizacji przyjmuje formę Zarządzenia Wójta Gminy Osiek, które ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.osiek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osiek.

VII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami , ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom , o których mowa w art. 3 ust. 3.

Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku – 4000 zł., w 2019 roku – 4000 zł., w 2020 roku – 0 zł.

Wójt Gminy Osiek
/-/ Marek Jasiński


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Osiek w sprawie: naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.  Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm. ), zwanej dalej „Ustawą” oraz Rozdziału 11 ust. 2  załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Osiek  Nr  X/77/2019 z dnia 30 października 2019r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

Wójt Gminy Osiek

ogłasza w dniu  11 lutego  2020r.  nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku.

 1. Członkiem Komisji Konkursowej mogą  zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Członkiem Komisji Konkursowej nie może zostać osoba wskazana  przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
 3. Członkiem Komisji Konkursowej nie może  zostać osoba, która podlegałaby wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)
 4. W pracach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego konkurs dotyczy.
 5. Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej musi zostać podpisane przez zainteresowaną osobę oraz podmiot zgłaszający tj. organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Zgłoszenie należy  przesłać na adres: Urząd Gminy w Osieku ul. Główna 125, 32-608 Osiek w terminie do dnia 4 marca 2020 roku (w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu do Urzędu).
 6. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i odbywa się w godzinach pracy Urzędu Gminy w Osieku.
 7. Spośród zgłoszonych kandydatów Wójt Gminy Osiek wybierze w terminie 1 dnia roboczego licząc od upływu terminu składania  zgłoszeń  maksymalnie 2  osoby do pracy w Komisji Konkursowej kierując się dotychczasową współpracą z organizacjami oraz doświadczeniem kandydata w pracy na rzecz mieszkańców Gminy Osiek.
 8. Decyzja Wójta Gminy Osiek jest ostateczna.

Wójt Gminy Osiek
/-/ Marek Jasiński

Załącznik:

Zgłoszenie Kandydata na Członka Komisji Konkursowej

Scroll Up Skip to content