Menu Zamknij

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych

rekrutacja przedszkoleZarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Osiek z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) art.131 ust.1 i 2, art. 133 ust. 1,2 i 6, art.154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1148 ze zm.)  zarządza się, co następuje:

§ 1.  Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Osiek

Lp.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

04.03.2020 – 18.03.2020
w godzinach
od 7.00 do 15.00

01.04.2020 – 06.04.2020
w godzinach
od 7.00 do 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1148 ze zm.)

19.03.2020 – 25.03.2020
do godziny 15.00

07.04.2020 – 08.04.2020
do godziny 12.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

26.03.2020
do godziny 8.00

08.04.2020
do godziny 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

26.03.2020 – 30.03.2020
w godzinach
od 7.00 do 15.00

09.04.2020 – 16.04.2020
w godzinach
od 7.00 do 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

31.03.2020
do godziny 15.00

17.04.2020
do godziny 15.00

§ 2.  Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek

Lp.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły  podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

04.03.2020 -18.03.2020
w godzinach
od 7.00 do 15.00

01.04.2020 – 06.04.2020
w godzinach
od 7.00 do 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły  podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 157 i 158 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.
z 2019r. poz.1148 ze zm.)

19.03.2020 – 25.03.2020
do godziny 15.00

07.04.2020 – 08.04.2020
do godziny 12.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

26.03.2020
do godziny 8.00

08.04.2020
do godziny 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

26.03.2020 – 30.03.2020
w godzinach
od 7.00 do 15.00

09.04.2020 – 16.04.2020
w godzinach
od 7.00 do 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

31.03.2020
do godziny 15.00

17.04.2020r.
do godziny 15.00

§ 3.  W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Gminy Osiek Nr XXVI/175/2017 z dnia  9 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz w uchwale Rady Gminy Osiek Nr XXVI/176/2017 z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 4.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Zespołów Szkolno-Przedszkolnych i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi.

§ 5.  Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie  w siedzibach Zespołów Szkolno-Przedszkolnych i Szkole Podstawowej, w siedzibie Urzędu Gminy  w Osieku oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.osiek.pl.

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Osiek
/-/ Marek Jasiński

Scroll Up Skip to content