Menu Zamknij

Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

śmieciarkaW dniu 12 grudnia 2019 roku Rada Gminy Osiek podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązuje następująca stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny – 27,00 zł od mieszkańca na miesiąc

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób mających kompostowniki przydomowe na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. W związku z powyższym, w dniu 12 grudnia 2019 r. Rada Gminy Osiek podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Zwolnienie od 1 stycznia 2020 roku wynosi: 2 zł za osobę na miesiąc (opłata miesięczna od osoby będzie wynosiła wówczas 25zł)

Uzyskanie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi następuje jedynie w przypadku, gdy właściciel nieruchomości kompostuje cały strumień bioodpadów tj. zarówno odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych jak i odpady ulegające biodegradacji z ogrodów, w tym trawę i pozostałe części roślin z pielęgnacji zieleni i także nie dostarcza ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Skorzystanie ze zwolnienia w części z opłaty następuje na podstawie nowej deklaracji, którą właściciel nieruchomości składa w Urzędzie Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32 – 608 Osiek, pokój12, I piętro.

Osoby, które chcą skorzystać ze zwolnienia od miesiąca stycznia 2020 roku (w styczniu nie będą już oddawać bioodpadów) zobowiązane są do złożenia deklaracji w terminie od 2 stycznia 2020 roku do 10 lutego 2020 roku

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości, którzy nie będą korzystać ze zwolnienia na kompostownik.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość (zmiana miejsca zamieszkania osób, narodziny dzieci, zgony osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Gminy w Osieku, pokój 12, Ip. poprzez złożenie nowej deklaracji.

Scroll Up Skip to content