Menu Zamknij

Nabór na stanowisko Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

wózek inwalidzkiGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku w związku z przystąpieniem do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 poszukuje

Asystentów Osoby Niepełnosprawnej

1. Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:
a) posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej.
b) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim, posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

2. Wymagania dodatkowe:

Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy.
Predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi.
Niekaralność

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Uczenie i rozwijanie u osoby niepełnosprawnej umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia za pośrednictwem:

 • asystowanie w codziennych czynnościach życiowych – wyjściu, powrocie oraz /lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce np.: praca , placówki oświatowe , świątynie, urzędy , gabinety lekarskie itp.)
 • asystowanie w załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów)
 • Towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie leków,
 • Wspomaganie kształtowania właściwych relacji osoby niepełnosprawnej z innymi, w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego.
 • Podtrzymywanie procesu nawiązywania i utrzymywania kontaktu przez osobę niepełnosprawną z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji osoby niepełnosprawnej,

4. Warunki pracy i płacy:

 • Umowa cywilno-prawna. Usługa realizowana w okresie od 1 stycznia 2020 r.
 • Praca w godzinach 7.00-22.00 w oparciu o kartę zlecenia usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji usługi.
 • Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów do 30.XII.2019 r. w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku ul. Główna 125. 

5. Wymagane dokumenty:

1) Informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe;

2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku); 

3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku), oraz

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w obecnym procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku;

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;

6) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

Oświadczenia, o których mowa powyżej w pozycji od 4) do 6) mogą być zawarte  w następujący sposób:

 • Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zawartych w aplikacji w celu wykorzystania ich w obecnym  procesie rekrutacyjnym.
 • Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach (wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO).
 • Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu moich danych osobowych, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, w procesie rekrutacyjnym.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru.

…………………………………………………….
czytelny podpis kandydata do pracy

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów do 30.XII.2019 r. w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku ul. Główna 125.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku, tel. 33 84 58 203 lub pod nr 33 84 58 258.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Kufel

Klauzula Informacyjna

dla osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym

na stanowisko asystent osoby niepełnosprawnej

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE. L z dnia 4 maja 2016 r. nr 119, s. 1) tzw. RODO, które dotyczy postępowania z danymi osobowymi, w tym danymi osobowymi kandydatów.

W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Osieku (32-608) przy ulicy Głównej 125; (dalej GOPS).

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych- Panią Martę Krajewską, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych pod adresem e-mail: iod@gops.osiek.pl

3. Państwa dane osobowe  w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie – Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); Art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); Art.6 ust.1 lit. a RODO oraz Państwa dane przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art.9 ust.1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po zakończonym procesie rekrutacyjnym wszystkie zebrane CV do naboru zostają zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie lub CV może zostać zwrócone na prośbę  osoby biorącej udział w rekrutacji.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), prawo do ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

8.  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi serwisowe. Państwa dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie nadrzędnych przepisów prawa, jeżeli wystąpią z żądaniem ich udostępnienia.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

Scroll Up Skip to content