Menu Zamknij

Sesja Rady Gminy Osiek

Rada Gminy OsiekNa postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)
Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
12 grudnia 2019 roku na godzinę 9.00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 2849/44, położonej w Osieku, na rzecz Gminy Osiek.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych numerami działek 1041/25, 1041/27, 1039/5, położonych w Głębowicach, na rzecz Gminy Osiek.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Osieku oznaczonych numerami działek 1484/23, 1491/6, 1479/3 do gminnego zasobu nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2019r.  w sprawie przyjęcia zadania od Województwa Małopolskiego w zakresie drogi wojewódzkiej w celu realizacji zdania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wzdłuż DW nr 949 na odc. 060 od km 1+320 do km 1+894 (od skrzyżowania ul. Głównej i ul. Bugaj do skrzyżowania z ul. Browarną) oraz odc 070 km 0+000 – odc. 080 km 2+470 (od skrzyżowania ul. Głównej i Browarnej do granicy z Polanką Wielką)”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/70/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30 września 2019r. w sprawie przyjęcia zadania od Województwa Małopolskiego w zakresie drogi wojewódzkiej nr 949.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku grupy mieszkańców Osieka  w sprawie nadania imienia Jana Sommera rondu w Osieku na skrzyżowaniu ulicy Głównej z ulicą Karolina.
 12. Podjęcie uchwały w  sprawie przystąpienia do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019/2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/177/2017 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XVII/120/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, zmienionej Uchwałą Nr XXII/166/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/288/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie emisji obligacji.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Informacje.
 25. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w Klubie „Centrum” w Osieku, ul. Główna 125. Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r,. poz. 506 ze zm.).

Scroll Up Skip to content