Menu Zamknij

Ogłoszenie o deratyzacji

DeratyzacjaUrząd Gminy w Osieku przypomina wszystkim administratorom, właścicielom i użytkownikom domów mieszkalnych i innych budynków o nakazie przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach w terminach i na zasadach określonych w Rozdziale 8 Uchwały Nr XXXIV/218/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 31 października 2017 roku w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek (Dz. U. Woj. Małop. z 2017, poz. 7119).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu przypomina, że odszczurzanie winno być przeprowadzone w następujący sposób:

  • w miejscach zagrożonych obecnością gryzoni, z zachowaniem koniecznej ostrożności należy wyłożyć trutkę, uzupełniając ją w czasie trwania akcji;
  • miejsca wyłożenia trutek należy oznakować informacją: UWAGA TRUCIZNA !;
  • miejsca wyłożenia trutek powinny być stale nadzorowane;
  • po zakończeniu akcji deratyzacji trutkę należy zabrać, natomiast w przypadku stwierdzenia obecności gryzoni trutkę należy wykładać aż do momentu kiedy przestanie być zjadana przez gryzonie.

Jednoczenie informuje się, że aby zabieg deratyzacji był skuteczny, powinien być przeprowadzony przez wyspecjalizowaną firmę DDD.”

Wójt Gminy Osiek informuje także, że Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek jest aktem prawa miejscowego i nie przestrzeganie jego zapisów zagrożone jest karą grzywny na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1454 ze zm.).

Scroll Up Skip to content