Menu Zamknij

Sesja Rady Gminy Osiek – 04.06.2019

rada-sesjaNa postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
4 czerwca 2019 roku na godzinę 10.00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Wręczenie medali „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”.
 7. Raport o stanie gminy Osiek.
 8. Debata nad raportem o stanie gminy Osiek.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osiek wotum zaufania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Osiek za 2018 rok.
 12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osiek za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia Gminy Osiek na dzień 31 grudnia 2018 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osiek za 2018 rok.
 14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Osiek za 2018 rok.
 15. Dyskusja.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osiek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających pomocy w formie schronienia osobom bezdomnym z Gminy Osiek.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Osiek do realizacji projektu pn: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS OSIEK”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku na długości 500 mb w granicy istniejącego pasa drogowego”
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Wadowicka w Głębowicach na długości 370 mb w granicy istniejącego pasa drogowego”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXXI/198/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 7 lipca 2017 r. dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia rożnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i młodszych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
 28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
 29. Interpelacje i zapytania radnych.
 30. Informacje.
 31. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w Klubie „Centrum” w Osieku, ul. Główna 125. Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

Przewodniczący Rady
Małgorzata Bańdur

Scroll Up Skip to content