Menu Zamknij

Zebranie wiejskie w Głębowicach

zebranie głębowiceSiódmego kwietnia zgodnie ze statutem, w drugiej turze odbyło się zebranie wiejskie w Głębowicach. Zebranie otworzył wójt Marek Jasiński i zapoznał zebranych z porządkiem obrad. Po wybraniu komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków przystąpiono do wyborów. Zgłoszono tylko jednego kandydata, obecną sołtys Edytę Matyjasik-Kulig.  Oddano na nią 66 głosów, głosów przeciwnych było 7. Wójt złożył nowo wybranej sołtys gratulacje, a zebrani przywitali nową sołtys brawami. W skład Rady Sołeckiej weszło siedmiu zgłoszonych kandydatów: Zbigniew Cinal 62 głosy, Irena Kulpińska 61, Paweł Gąsiorek 61, Jakub Wolas 59, Jadwiga Wolas 59, Elżbieta Hrapkowicz 59, Helena Matyjasik 58 głosów.

W trakcie zebrania głos zabrał dzielnicowy Marek Łata, poinformował mieszkańców Głębowic o prowadzonych przez Komendę Policji w Oświęcimiu trzech projektach, są to: Dzielnicowy bliżej nas, Moja komenda, i Krajowa mapa zagrożeń i bezpieczeństwa. Każdy z projektów omówił oddzielnie, w trakcie dyskusji odniósł się też do zakazu parkowanie przy ul. Plebańskiej zwłaszcza w niedzielę podczas mszy świętych. Dodał, że na razie to tylko są upomnienia, ale dalsze uporczywe parkowanie będzie karane. Głos zabrała też kierownik GOPS w Osieku Maria Kufel. Przybliżyła zebranym programy prowadzone przez opiekę społeczną między innymi: kartę dużej rodziny i małopolski tele- anioł, a także odpłatność za usługi opiekuńcze które wprowadzone zostaną przez GOPS w drugim półroczu.

Sprawozdanie z realizacji zadań za ubiegłą kadencję złożyła sołtys Edyta Matyjasik- Kulig, wykonano: remont ul. Zamkowej, Kulturowej Wiśniowej. Na cmentarzu odnowiono krzyż, zamontowano bramkę od strony zachodniej, wykonano chodniki i wycięto stare drzewa. Wykonano plac przed WDK : alejki, posadzono drzewka ozdobne i zamontowano ławki, zakupili także oświetlenia świąteczne i je zamontowali, połączyli przejście w  piwnicy WDK z częścią kuchenną, rozebrali stare przystanki. Planują w przyszłości zagospodarować teren od strony zachodniej przy WDK, zorganizowanie zabawy odpustowej 21 lipca i dożynek 11 sierpnia.

Sołtys Głębowic podziękowała mieszkańcom i Radzie Sołeckiej za pracę na rzecz wsi, za wszelką pomoc w realizacji podjętych zadań. Dziękowała wójtom Jerzemu Mieszczakowi i Markowi Jasińskiemu.

Podczas dyskusji zgłoszono wnioski do realizacji między innymi: dostosowanie warunków bezpieczeństwa, chodzi o prędkości na ul. Oświęcimskiej zwłaszcza przy zjeździe do centrum od strony Polanki Wielkiej, zgłoszono przeładowane busy w godzinach szczytu-bezpieczeństwo podróżnych, rozwiązać polubownie problem w sprawie parkowania przy ul. Plebańskiej, zgłoszono remont ul. Sportowej, usunięcia samosiejki akacji na cmentarzu, utwardzenie Browarnika, usunięcie oberwanego gruntu przy ul. Śmietanówka, nawiezienia kamienia na drogę dojazdową ul Ogrodowa, zamontowanie przy ZSP na ul. Oświęcimskiej znaczników grubowarstwowych.

Wójt Marek Jasiński zapoznał zebranych z realizacją inwestycji na ternie wsi Głębowice:

został złożony wniosek do ministra sportu o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej której budowa jest już na ukończeniu, złożono do wojewody małopolskiego wniosek o dofinansowanie odbudowy ul. Plebańskiej, w trakcie opracowywanie jest dokumentacja projektowa dla przebudowy odcinka ul. Wadowickiej wraz z budową chodnika od granicy z Osiekiem do Śmietanówki, zlecono opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Plebańskiej oraz ulicy Wadowickiej od ul. Głębowskiej w Osieku do skrzyżowania z ul. Oświęcimską, zlecono opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu za budynkiem WDK, w ramach funduszu sołeckiego, planowane jest wykonanie drenażu placu za WDK pod teren rekreacyjny, trwają prace porządkowe na Browarniku, rozpoczęto rozwożenie kamienia na drogi i uzupełnianie większych ubytków masą na zimno, rozpoczęto sprzątanie rowów, od 10 do 26 kwietnia planuje się nabór wniosków na dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych, zlecono wznowienie granic terenu przyległego do boiska LKS pod kontem jego modernizacji.

Na tym zebranie zakończono.

Rozalia Ćwiertnia

Scroll Up Skip to content