Menu Zamknij

Nieruchomość Gminy Osiek przeznaczona na sprzedaż

DziałkaWójt Gminy Osiek stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz uchwały Nr V/33/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie wyrażenie zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osiek przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Lp.1

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Nieruchomość składa się z działki nr 2836/73, położonej w obrębie ewidencyjnym Osiek, jednostka ewidencyjna Osiek, gmina Osiek, powiat oświęcimski, woj. małopolskie. Księga wieczysta Nr KR2E/00032346/1 Właściciel: Gmina Osiek

Powierzchnia nieruchomości

0,0144 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej niezabudowanej  położonej w rejonie ul. Karolina. Konfiguracja terenu- płaska, lekko pofalowana. Kształt działki – wąski, wydłużony ale regularny, zbliżony do prostokąta. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przez działkę przebiegają sieci uzbrojenia terenu: elektryczna, wodna oraz gazowa. Ze względu na wielkość  i kształt działka nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania.  Przeznaczona zostanie dla poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 2836/61.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek uchwalonym uchwałą Nr IV/21/2019 z dnia 25.01.2019 r. opublikowaną w Dz. Urz. woj. małopolskiego z dnia 05.02.2019 r. poz. 1008, przedmiotowa działka wchodzi w skład jednostki strukturalnej planu o symbolu U5 „tereny zabudowy usługowej”.

Cena nieruchomości

6.437,00 zł

Do ceny doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 2836/61.

Niniejszy wykaz zostanie wywieszony na okres od dnia 26 marca 2019 roku do dnia 16 kwietnia 2019 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osiek 32-608 Osiek ul. Główna 125 oraz opublikowany na stronie internetowej gminy a ponadto informacja o jego wywieszeniu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej jak również przez rozplakatowanie na wyznaczonych do tego celu tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższych informacji udziela Urząd Gminy w Osieku, 32-608 Osiek ul. Główna 125, pokój nr 30, w godz. od 8.00 do 14.00, tel. 33 845 82 61 w. 130.

Wójt Gminy Osiek
/-/ Marek Jasiński

Scroll Up Skip to content