Menu Zamknij

Sesja Rady Gminy Osiek – 19.03.2019

rada-sesjaNa postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
19 marca 2019 roku na godzinę 13.00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Osiek z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz odroczeń i rozłożeń na raty w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Osieku za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2019 r.”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa DW 948 odc. 020 od km 1+670 do km 1+780 oraz drogi wojewódzkiej nr 949 odc. od km 0+000 do km 0+071 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami oraz urządzeniami budowlanymi w m. Łęki, gm. Kęty; m. Osiek, gm. Osiek; m. Grojec, gm. Oświęcim; powiat oświęcimski, województwo małopolskie”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2019r.  w sprawie przyjęcia zadania od Województwa Małopolskiego w zakresie drogi wojewódzkiej w celu realizacji zdania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wzdłuż DW nr 949 na odc. 070 km 0+000 – odc. 080 km 2+470″.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oświęcimskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Informacje.
 21. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w Klubie „Centrum” w Osieku, ul. Główna 125. Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.).

Przewodniczący Rady
Małgorzata Bańdur

Scroll Up Skip to content