Menu Zamknij

Absolutorium dla Zarządu OSP Głębowice za działalność w roku 2018

osp-glebowice12 stycznia 2018 roku w świetlicy WDK w Głębowicach odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębowicach za rok 2018. W zebraniu udział wzięli członkowie czynni, honorowi, wspierający, z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz goście: st. bryg. Piotr Filipek – Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu, członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu, Marian Sobecki – Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Osieku, Marek Jasiński – Wójt Gminy Osiek, Mirosław Szczepaniak – Komendant Gminny ZOSP RP w Osieku, Młgorzta Bańdur – Przewodnicząca Rady Gminy Osiek, Julian Obstarczyk – Członek Honorowy OSP w Głębowicach, Michał Pomorzewski – Prezes OSP Osiek wraz z delegacją OSP Osiek, Marek Piechociński – Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Obronnych, Andrzej Sokalski – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głębowicach, Helena Matyjasik – Przewodnicząca KGW w Głębowicach, Anna Kowalcze, Jarosław Jakiełek, Wojciech Noster – goście honorowi. Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Marcina Holcmana, na sekretarza dh Czesława Tyrana. W Komisji Uchwał i Wniosków pracowali: Dagmara Tyran, Seweryn Krzystoń, Jerzy Matonóg.

Poszczególne sprawozdania za rok 2018 przedstawili:
– zarządu – dh Jerzy Obstarczyk,
– finansowe – dh Marcin Holcman,
– komisji rewizyjnej – dh Jerzy Matonóg.

Jak zreferował prezes OSP w roku sprawozdawczym udało się wiele dokonać, było wiele sukcesów m.in. – Stanisław Szczelina Członek Honorowy OSP Głębowice odznaczony został Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, zamieszczono historię OSP w Głębowicach w książce „Strażacy Ziemi Oświęcimskiej”, otrzymaliśmy wyróżnienie w ogólnopolskim etapie Konkursu Kronik i Monografii dla kronikarek MDP Głębowice Karoliny Obstarczyk, Martyny Mazgaj

Osiągnięcia:

  • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Eliminacje gminne

Uczniowie klas I–VI szkół podstawowych; II miejsce – Kinga Trzaska, III miejsce – Przemysław Kuwik. Uczniowie szkół podstawowych klasy VII–VIII oraz gimnazjum klasy II i III; II miejsce – Oliwia Florek, III miejsce – Beata Nowak.

Eliminacje powiatowe:

Uczniowie klas I-VI szkół podstawowych; III miejsce – Kinga Trzaska.

  • Powiatowy Turniej Strzelecki Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

II miejsce MDP OSP Głębowice, najlepszy strzelec turnieju Sebastian Tomczyk.

  • Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

I miejsce – Sebastian Tomczyk, II miejsce – Beata Nowak.

Z dotacji z udziałem gminy Osiek zakupiono poniższy sprzęt:

  • -przy udziale środków Województwa Małopolskiego – konkurs „Bezpieczna Małopolska”: gmina Osiek – kwota 6 494,75 zł, Samorząd Województwa Małopolskiego – 6 494,75 zł, całość – 12 989,50 zł,
  • 5 fabrycznie nowych zestawów odzieży ochronnej do działań bojowych: ubranie specjalne, hełm, rękawice, buty, kominiarka,
  • Dotacja MSWiA Przygotowanie Jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych – gmina Osiek – 2 245,00, MSWIA – 2 225,00 zł, (linka strażacka LSR 30 – 2 szt., wózek-dozownik sorbentów –1 szt., zbijak do szyb – 2 szt., zestaw podkładów i klinów do stabilizacji A – 1 kpl., nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa – 4 szt., szelki bezpieczeństwa P70 – 2 szt.

Ważnym tematem zebrania było podsumowanie 5-letniej polsko-niemieckiej wymiany młodzieży w latach 2015–2018.
Prezes Obstarczyk rozpoczął podsumowanie od podziękowania dla kadry: Beaty Obstarczyk – kierownika projektu, Anny Kowalcze – księgowego projektu, Jerzego Obstarczyka, Jana Obstarczyka, Jacka Górkiewicza – opiekunów młodzieży, tłumaczy: Weroniki Szulc, Olgi Konraczyk, Justyny Hrynkiewicz, Patrycjusza Piechowskiego.
Wymiany i spotkania kadry odbyły się w Poczdamie, Rzykach k. Andrychowa, Umanz na wyspie Rugia i w Niedzicy. Uczestnicy łączyli  przyjemne z pożytecznym, pozwalając stronom poznać różne zakątki Polski i Niemiec. Całkowita wartość związana z organizacją  wymian to 111 000 zł. Środki finansowe w większości pochodziły z dotacji PNWM, wpłat własnych uczestników. Do tego wspaniałego celu włączyli się również: Samorząd Powiatu Oświęcimskiego, Samorząd Gminy Osiek, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu /MSWiA/, Przedsiębiorcy, ludzie dobrego serca, strażacy z Głębowic.

Na zakończenie sprawozdania prezes zarządu Jerzy Obstarczyk w podziękowaniu za pomoc, wsparcie realizacji wymian polsko-niemieckiej młodzieży oraz bieżącej działalności wręczył zaproszonym gościom pamiątkowe książki.

Walne Zebranie zatwierdziło przedstawione sprawozdania. Na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi, przyjęło plan finansowy i plan pracy na rok 2019 r. Ustalono składkę członkowską na rok 2019 w wysokości 20,00 zł.

W czasie zebrania głos zabrali, swoje opinie wyrazili: st. bryg. Pan Piotr Filipek Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu. Podziękował za zaproszenie, podkreślił, jak ważna jest działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w strukturach ochrony bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oświęcimskiego. Dodał, że dzięki ochotnikom i ich społecznej pracy, bezpieczeństwo jest na bardzo dobrym poziomie. Odniósł się do spraw operacyjnych, szkoleniowych, przyszłej współpracy. Podziękował za prace i czas poświęcony działalności ratowniczo-gaśniczej, pogratulował osiągnięć pracy z młodzieżą z MDP ze szczególnym podkreśleniem wymiany z partnerami z JF Glienicke/Nordbahn.

Pan Marek Jasiński Wójt Gminy Osiek przedstawił analizę wydatkowania środków budżetu gminy na utrzymanie gotowości bojowej jednostki za 2018 r. oraz omówił plan finansowy na rok bieżący. Podziękował także ochotnikom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, za pracę z młodzieżą i promocję gminy oraz złożył życzenia noworoczne.

Andrzej Sokalski – Dyrektor ZSP w Głębowicach w imieniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego pogratulował wspaniałych dokonań Zarządowi i członkom OSP. Podziękował za wieloletnią współpracę, przedstawianą szczegółowo w sprawozdaniu, a także za wszystkie działania i przedsięwzięcia wspólnie realizowane.

osp

Jerzy Obstarczyk

Scroll Up Skip to content