Menu Zamknij

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”

niepełnosprawniNa podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.  Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) zwanej dalej Ustawą  oraz  Uchwały Rady Gminy Osiek  Nr  XLIII/286/2018 z dnia 18 października 2018r.  w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.

Wójt Gminy Osiek

ogłasza w dniu  4 lutego 2019r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”.

I. Rodzaj zadania:

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji niepełnosprawnych osób z terenu Gminy Osiek poprzez organizację warsztatów z terapii zajęciowej lub zajęć integracyjno- rehabilitacyjnych.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

 1. Na zadanie określone w pkt. I  przeznacza się kwotę  4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 zł) .
 2. Poprzez udzieloną dotację Gmina Osiek dofinansuje zadanie zlecone wykonawcy do realizacji.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacja może być przyznana wyłącznie podmiotom określonym w w/w ustawie.
 2. Fakt złożenia oferty na realizację zadania nie może być traktowany jako gwarancja uzyskania dotacji .
 3. W składanej ofercie należy wskazać ilość osób; mieszkańców Gminy Osiek, które zostaną  objęte pomocą.
 4. W składanej ofercie należy wykazać udział środków finansowych.
 5. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na realizację zadania dopuszcza się możliwość podziału dotacji na większą ilość zleceniobiorców jeżeli jest to uzasadnione korzyścią mieszkańców Gminy Osiek.
 6. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana  należy dokonać korekty opisu poszczególnych działań, korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania do kwoty przyznanej dotacji w taki sposób,  aby w zaktualizowanym kosztorysie udział procentowy środków stanowiących wkład podmiotu realizującego zadanie został zachowany co najmniej w wysokości oferty.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Warunkiem przystąpienia do  konkursu jest złożenie oferty; według wzoru określonego w załączniku Nr 1  do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów  umów dotyczących realizacji zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300) , na realizację zadania rozpoczynającego się od 11.03.2019r. z tym że, zadanie powinno zakończyć się nie później niż 11.09.2019r.
 2. Do oferty należy dołączyć:
  a) kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji lub pobranego samodzielnie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego,
  b) kserokopię statutu organizacji
  c) w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki.
 3. W przypadku złożenia kserokopii wymienionych dokumentów, osoba reprezentująca podmiot , który występuje o dotację , zobowiązana jest potwierdzić je za zgodność  z oryginałem.
 4. Informacje zawarte w ofercie  winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty. Wszystkie pola muszą zostać wypełnione, jeśli pytanie nie dotyczy  wnioskodawcy, czy zgłaszanego projektu należy wpisać np. „nie dotyczy” lub przekreślić pole.
 5. W przypadku braku załącznika do oferty dopuszcza się możliwość  jego uzupełnienia  w terminie 2 dni roboczych  od momentu otrzymania wezwania z Urzędu Gminy w Osieku.
 6. Komisja w trakcie oceny formalnej może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. Dodatkowe wyjaśnienia mogą dotyczyć wyłącznie zawartości złożonej oferty lub złożonych załączników a dodatkowe dokumenty mogą jedynie precyzować treść złożonej oferty lub złożonych do niej załączników. Dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty należy dostarczyć  w terminie 2 dni roboczych  od momentu otrzymania wezwania z Urzędu Gminy w Osieku.
 7. W przypadku wyboru oferty  i przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania Wójt Gminy Osiek zobowiązuje wnioskodawcę w terminie 2 dni od daty otrzymania zawiadomienia do przedłożenia oświadczenia lub pisemnej  informacji o numerze rachunku bankowego , na który  ma być przekazana dotacja. Wskazane dokumenty muszą zostać przedłożone Wójtowi Gminy Osiek przed podpisaniem umowy o realizację zadania publicznego.
 8. Warunkiem realizacji zadania jest wygranie  konkursu ofert i przyjęcie zlecenia realizacji zadania poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.
 9. Dotacja nie może zostać wykorzystana na realizację zadań już zleconych danemu podmiotowi przez Wójta Gminy Osiek.
 10. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania.
 11. Dotacja nie może być wykorzystana na : budowę i zakup budynków, zakup gruntów, remont budynków, prowadzenie działalności gospodarczej, politycznej i religijnej, pokrycie deficytu działalności organizacji, na wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania, na wydatki, które nie są merytorycznie związane z realizacją zadania.

V. Termin składania ofert:

 1. Oferty zgodne ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów  umów dotyczących realizacji zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300) należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nazwy zadania, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Osieku ul. Główna 125  (Dziennik Podawczy pok. pok. Nr 7 parter budynku)  do  27.02.2019r.  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Osieku).
 2. W konkursie wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Osieku w terminie wskazanym w ust. 1.
 3. Oferty złożone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie wyboru ofert:

 1. Otwarcie, rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie do 7 dni roboczych licząc od upływu terminu składania ofert przez Komisję Konkursową,  powołaną przez Wójta Gminy Osiek.
 2. Komisja dokonuje oceny formalnej poprzez sprawdzenie czy oferta:
  a) złożona została w terminie o którym mowa w pkt. V,
  b) spełnia warunki o którym mowa pkt. IV 1-4,
  c) została złożona przez uprawniony podmiot.
 3. Ocena ofert będzie odbywać się  z uwzględnieniem  zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwłaszcza  w art. 15 ust. 1 w/w ustawy tj.:
  a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie – ocena w skali 0-10 pkt.
  b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – ocena w skali 0-10 pkt.
  c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą realizować zadanie publiczne – ocena w skali 0-10 pkt.
  d) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – ocena w skali 0-10 pkt.
  e) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – ocena w skali 0-10 pkt.
  f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – ocena w skali 0-10 pkt.
 4. Komisja wystawi negatywną ocenę merytoryczną jeśli oferta uzyska łącznie 0 punktów w co najmniej  dwóch   kryteriach, o których mowa w pkt. VI.  ust. 3. W pozostałym przypadku  Komisja wystawia pozytywną ocenę merytoryczną, która stanowi przesłankę do  podjęcia decyzji o wyborze danej oferty przez Wójta Gminy Osiek.
 5. W przypadku stwierdzenia błędów rachunkowych w ofercie, oferent jest zobowiązany do dokonania korekty błędów na złożonej ofercie w terminie jednego dnia od powiadomienia (nie licząc dnia otrzymania powiadomienia) , które może  być dokonane drogą telefoniczną lub elektroniczną. Niepoprawienie błędów  w terminie jednego dnia od powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez oferenta.
 6. W przypadku, gdy ilość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania  jest mniejsza od ilości  środków o które ubiegają się  uprawnione podmioty , które  uzyskały pozytywną ocenę oferty – Komisja Konkursowa  przedkłada Wójtowi propozycję podziału środków.
 7. Pomimo uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej Komisji oferta może ulec odrzuceniu z uwagi na brak wystarczającej  ilości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 8. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 9. Decyzja Wójta jest ostateczna .
 10. Decyzja Wójta nie jest decyzją w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie stosuje się do niej trybu odwołania.
 11. Ogłoszenie  o wyborze ofert do realizacji przyjmuje formę Zarządzenia Wójta Gminy Osiek, które ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.osiek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osiek.

VII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami , ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom , o których mowa w art. 3 ust. 3.

Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadań  z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
w 2018 roku – 4000 zł., w 2019 roku – 0 zł.

Wzór oferty dostępny jest w Urzędzie Gminy w Osieku, ul. Główna  125, pok. 28, na stronie www.osiek.pl oraz w BIP-ie  Gminy Osiek.  Istnieje możliwość zapoznania się ze wzorem umowy w Urzędzie Gminy w Osieku pok. Nr 28.

Wójt Gminy Osiek
/-/ Marek Jasiński

Scroll Up Skip to content