Menu Zamknij

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Osiek

zebranie osp19 stycznia 2019 roku w sali weselnej obok remizy OSP odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku za 2018 rok. Otwarcia zebrania ze względu na nieobecność prezesa dokonał naczelnik (I zastępca prezesa) druh Marian Sobecki. Na wstępie naczelnik powitał zaproszonych gości w osobach: członka Głównej Komisji Rewizyjnej ZG ZOSP RP w Warszawie – dh Jerzego Obstarczyka; członków honorowych i wspierających; wójta Gminy Osiek Marka Jasińskiego, przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatę Bańdur wraz z wszystkimi radnymi, przedstawiciela Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu mł. asp. Józefa Bobę, inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego i Obronności Marka Piechocińskiego, delegację z OSP Głębowice, byłego wójta Jerzego Mieszczaka i ks. proboszcza Stanisława Bindę.

Przewodniczącym zebrania został wybrany p. Henryk Kramarczyk. Kolejno wybrano protokolanta zebrania, którym został druh Mateusz Jekiełek oraz Komisji Mandatowej a następnie Komisji Uchwał i Wniosków: druhowie (Dominik Nowak, Sabina Dusik i Paweł Kacorzyk), Skrutacyjnej: druhowie (Marcin Musiał, Mateusz Hałat i Kamila Kramarczyk). Po stwierdzeniu przez Komisję Mandatową prawomocności obrad (obecnych 42 druhów, co stanowi 68% wszystkich członków) zebranie było uprawnione do podejmowania uchwał.

Druh Mateusz Jekiełek przedstawił sprawozdanie z działalności OSP Osiek za rok sprawozdawczy. Członkowie Jednostki Operacyjno-Technicznej w 2018 roku brali udział 60 razy w działaniach ratowniczo-gaśniczych, z czego: 15 razy w gaszeniu pożarów, 42 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń oraz 3 razy w alarmach fałszywych w dobrej wierze. 5 wyjazdów dotyczyło interwencji poza terenem gminy Osiek. Na dzień 31.12.2018 Jednostka Operacyjno-Techniczna liczy 35 ratowników. W ciągu 2018 r w akcjach ratowniczych uczestniczyło 29 strażaków i strażaczek. Na uwagę zasługuje fakt, iż ratownicy z Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP w Osieku pobierają ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, który następnie w całości przekazali jednostce na zakup sprzętu niezbędnego podczas wyjazdów. W 2018 roku dodatkowo druhowie postanowili, aby z puli uzbieranej na zakup sprzętu przekazać kwotę w wysokości 2 500 zł na leczenie Kordianka. W ramach działań prewencyjnych zorganizowano gminne ćwiczenia, których celem było doskonalenie umiejętności strażaków z zakresu ewakuacji osób poszkodowanych ze strefy zagrożenia oraz gaszenia pożarów wewnętrznych. W ramach prac budowlanych z wykorzystaniem dotacji z gminy Osiek dokończono rozbudowę remizy o trzeci garaż oraz pomieszczenia szkoleniowe. Koszt inwestycji wyniósł 226 851,36 zł. Jednostka ze środków własnych przeprowadziła gruntowny remont zaplecza kuchennego, łącznie z wymianą aneksu kuchennego, a także wymieniła i zmodernizowała instalację elektryczną. Ponadto w 2018 roku udało się wykonać izolację cieplną dachu w budynku gospodarczym a także wymurować komin. W ramach prac społecznych zabezpieczali wszystkie najważniejsze imprezy gminne oraz kościelne. W maju ubiegłego roku w naszej remizie gościli młodzież szkolną z Osieka. Byli z wizytą w Domu Dziecka w Oświęcimiu, gdzie przeprowadzili krótkie szkolenie z pierwszej pomocy a następnie rozegrali wspólny mecz siatkarski. W szkołach na terenie naszej miejscowości przeprowadzono próbną ewakuację związaną z zagrożeniami chemicznymi. Ratownicy z Jednostki Operacyjno-Technicznej przeprowadzili szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów ostatnich klas gimnazjum. W 2018 roku druhowie w ramach prac społecznych zorganizowali oraz przeprowadzili zbiórkę publiczną na leczenie i rehabilitację poszkodowanego w wypadku drogowym Adriana. Zebrana podczas kwesty kwota 17 268 zł została w całości przekazana rodzicom chłopca. Sprawozdawca odczytał również list przesłany przez prezesa druha Michała Pomorzewskiego z wyrazami podziękowania dla kolegów z jednostki za pełne zapału zaangażowanie w działalność organizacji, całoroczną pracę, poświęcenie, za utrzymanie gotowości bojowej na wysokim poziomie. Następnymi etapami zebrania było przedstawienie przez poszczególnych członków zarządu oraz Komisji Rewizyjnej sprawozdań z działalności za rok 2018 oraz planów na rok 2019.

OSP w Osieku w 2019 r. planuje między innymi: jak co roku dwukrotne sprzątanie starego cmentarza, wykonanie prac porządkowych i remontowych przy remizie OSP Osiek, rekultywacje terenu wokół remizy, wykonanie napisu na elewacji budynku, zabezpieczenie imprez kościelnych oraz gminnych na terenie miejscowości, organizację Dnia Strażaka połączonego z uroczystym otwarciem rozbudowanej części remizy, pikniku rodzinnego dla członków OSP i ich rodzin, spotkania opłatkowego, ale przede wszystkim organizację kampanii prewencyjnych pt. „STOP Wypalaniu Traw”, „NIE dla Czadu”, pomoc w organizacji oraz udział w zbiórce publicznej na cele charytatywne. Planują pogadanki dla członków OSP na zbiórkach szkoleniowych także dla uczniów szkół z terenu gminy, pokazy gotowości bojowej czy organizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym wspólnie z OSP Głębowice oraz II Gminnej Spartakiady Strażaków Ochotników Gminy Osiek wspólnie z OSP Głębowice.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej walne zebranie członków OSP Osiek jednogłośnie udzieliło absolutorium zarządowi za rok 2018.

W trakcie dyskusji na początku głos zabrał wójt Marek Jasiński, dziękując strażakom za pracę na rzecz wsi i całej społeczności. Zapewnił, że gmina nadal będzie strażakom pomagać w ramach zaplanowanych przedsięwzięć w 2019 r. i w latach następnych. Podziękowania za dobrą współpracę złożył druh Jerzy Obstarczyk, dodał, że coraz trudniej jest pozyskać strażaków ochotników, bo strażacy ochotnicy muszą wybierać pomiędzy pracą zawodową a działalnością w organizacji. Wskazał, iż w najbliższych latach należy zakupić nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w jednostkach na terenie gminy. Podkreślił, że obecnie wykorzystywane pojazdy mają już kilkadziesiąt lat i nigdy nie wiadomo kiedy odmówią posłuszeństwa. Przypomniał, że w 2018 roku ZOP ZOSPR RP w Oświęcimiu wydał kronikę opisującą pracę strażaków z powiatu oświęcimskiego. Za dobrą współpracę dziękował w imieniu komendanta PSP w Oświęcimiu młodszy aspirant Józef Boba, dodał, że jednostka osiecka jest bardzo dobrze postrzegana w powiecie, dziękował wszystkim druhom z jednostki, którzy swoją pracą wpływają na poprawę bezpieczeństwa gminy Osiek, a tym samym i powiatu. Życzenia noworoczne i podziękowania dla strażaków złożyła przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Bańdur. Do tych wszystkich podziękowań przyłączył się zaproszony na zebranie członek zarządu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu były wójt Osieka ostatnich trzech kadencji Jerzy Mieszczak.

Dziękuję za profesjonalizm, zaangażowanie w niesienie pomocy naszym mieszkańcom, zawsze, kiedy była taka potrzeba. Współpraca z kolejnymi zarządami w mojej kadencji zawsze układała się na najwyższym poziomie i życzę strażakom na kolejne lata dużo zdrowia, pomyślności, by służba drugiemu człowiekowi tak jak dotychczas była dla was – strażaków źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Tymi słowami Jerzy Mieszczak podziękował i pożegnał się z druhami OSP Osiek. Podziękowania i życzenia noworoczne złożył też Komendant Gminny druh Mirosław Szczepaniak, życzył młodzieży uczącej się dobrych wyników w nauce przypomniał o osiągniętych wynikach w zawodach pożarniczych i ćwiczeniach na obiekcie. Podziękowania strażakom złożyli, jak co roku członkowie wspierający p. Anna Majda i p. Henryk Kramarczyk. Na zakończenie zebrania głos zabrał druh Dominik Nowak, który pełni funkcję opiekuna Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zwrócił się do władz Osieka z prośbą o zwiększenie budżetu na wyposażenie jednostki w Osieku i Głębowicach celem jeszcze lepszego zaopatrzenia w sprzęt ratujący życie, a w Osieku o rozważenie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Na tym zebranie zakończono, a zaproszonych gości i strażaków zaproszono na obiad.

Rozalia Ćwiertnia

Scroll Up Skip to content