Menu Zamknij

Sesja Rady Gminy Osiek – 6.12.2018

Rada Gminy OsiekNa postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
6 grudnia 2018 roku na godzinę 9.00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie:
  a) powołania Komisji Rewizyjnej,
  b) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  c) powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska,
  d) powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Spraw Społecznych,
  e) zasad ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży radnych,
  f) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osiek,
  g) zmiany Statutu Gminy Osiek,
  h) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
  i) zmiany Uchwały Nr XV/116/2008 Rady Gminy Osiek z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Osiek do Stowarzyszenia Dolina Karpia i wyznaczenia przedstawiciela na Walne Zebranie Członków,
  j) zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/217/2009 Rady Gminy Osiek z dnia 17 kwietnia 2009 r. dotyczącego Regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli,
  k) przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie,
  l) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty,
  m) zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok,
  n) zmiany uchwały Nr XXXVI/240/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
 8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 9. Zakończenie sesji.

Protokół Nr I Sesji Rady Gminy Osiek wyłożony będzie do wglądu w biurze Rady Gminy Osiek, na sali posiedzeń przed rozpoczęciem obrad oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osieku jeden dzień przed sesją.

Sesja odbędzie się w Klubie „Centrum” w Osieku, ul. Główna 125.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.).

Transmisja z Sesji Rady Gminy Osiek, która odbyła się 6 grudnia 2018 roku

Scroll Up Skip to content