Menu Zamknij

Informacja o wynikach konsultacji

konsultacjeInformacja o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Osiek w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.

Zgodnie z § 6 Uchwały Nr XXXIII/261/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 20 maja 2014r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Osiek informuje,

że w terminie wyznaczonym do konsultacji niniejszego projektu Uchwały; do Urzędu Gminy w Osieku nie wpłynęły żadne opinie dotyczące tegoż projektu. Projekt Uchwały zostanie przekazany do Rady Gminy Osiek celem jego uchwalenia.

Wójt Gminy Osiek
/-/ Jerzy Mieszczak

Scroll Up Skip to content