Menu Zamknij

Nowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek

planObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek. Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz.1073 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXII/142/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 24 października 2016r.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 października 2018r. do dnia 21 listopada 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy, 32-608 Osiek, ul. Główna 125, pokój nr 30, w godzinach od 9.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 listopada 2018r. w sali Klubu „Centrum” Urzędu Gminy Osiek, o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Osiek, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej adres e-mail: gmina@osiek.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2018r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r., poz.1405 ze zm.), zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi do prognozy należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy, 32-608 Osiek, ul. Główna 125 (pokój nr 30) bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: gmina@osiek.pl , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy, w terminie do dnia 5 grudnia 2018r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Osiek.

Wójt Gminy Osiek
/-/ Jerzy Mieszczak

Scroll Up Skip to content