Menu Zamknij

III Sesja Rady Gminy

Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 609 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
19 czerwca 2024 r. godz. 10.00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK

z następującym porządkiem obrad:
   1. Otwarcie sesji.
   2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
   3. Przyjęcie protokołu z II sesji.
   4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na II sesji.
   5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
   6. Raport o stanie Gminy Osiek.
   7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Osiek.
   8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osiek wotum zaufania.
   9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku za 2023 rok.
   10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Osiek za 2023 rok.
   11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osiek za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia Gminy Osiek na dzień 31 grudnia 2023 r.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osiek za 2023 rok.
   13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Osiek za 2023 rok.
   14. Dyskusja.
   15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osiek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania diet i zwrotu kosztów podróży radnych.
   17. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenie Wójta Gminy Osiek.
   18. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom w Gminie Osiek.
   19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/11/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
   20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2024 rok.
   21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/408/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2024-2034.
   22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
   23. Interpelacje i zapytania radnych.
  24. Informacje.
  25. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w Klubie Centrum w Osieku, ul. Główna 125.

Scroll Up Skip to content