Menu Zamknij

XLIX Sesja Rady Gminy Osiek

Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
27 marca 2024 r. godz. 9.00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy Osiek z dokonanych umorzeń wierzytelności i rozłożeń na raty w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Osieku za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 13 stycznia 2024 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2024 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/408/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2024-2034.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiek w 2024 r.”
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie gminy Osiek wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie gminy Osiek wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie gminy Osiek wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie gminy Osiek wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej nr działki 3702/9 położonej w Osieku do gminnego zasobu nieruchomości.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/417/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 6 lutego 2024r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Informacje.
21. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w Klubie Centrum w Osieku, ul. Główna 125.

Przewodniczący Rady
/-/ Małgorzata Bańdur

Scroll Up Skip to content