Menu Zamknij

XLVIII Sesja Rady Gminy Osiek

Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
6 lutego 2024 r. godz. 9.00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2023 roku.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska w 2023 roku.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Spraw Społecznych w 2023 roku.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2023 roku.
10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady Gminy w 2023 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników będących członkami Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Osiek, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu oraz zabezpieczeniu obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym planie ratowniczym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej nr działki 2940/11 położonej w Osieku do gminnego zasobu nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej nr działki 2839/24 położonej w Osieku do gminnego zasobu nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2023 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2024 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/408/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2024-2034.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na współdziałanie
z Powiatem Oświęcimskim w realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
21. Interpelacje i zapytania radnych.
22. Informacje.
23. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w Klubie Centrum w Osieku, ul. Główna 125.

Przewodniczący Rady
/-/ Małgorzata Bańdur

Scroll Up Skip to content