Menu Zamknij

Wyniki konkursu, ogłoszonego na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr 14/2024
Wójta Gminy Osiek

z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie : wyników konkursu, ogłoszonego na realizację zadania  publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

       Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r.,  poz.40 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.  Dz.U. z 2023r., poz. 571) Wójt Gminy Osiek zarządza, co następuje

§1.

Przyznaję dotację dla Fundacji „Promyczek” w wysokości 10 000,00 zł.  na realizację zadania publicznego z zakresu  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji niepełnosprawnych osób z terenu Gminy Osiek poprzez  zapewnienie osobom niepełnosprawnym działań pomocowych polegających m.in. na organizacji warsztatów z terapii zajęciowej lub zajęć integracyjno- rehabilitacyjnych.  Tytuł zadania publicznego – „Samodzielni w przyszłości 2024.”

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Osiek
Marek Jasiński

Scroll Up Skip to content