Menu Zamknij

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Świadczeń dla Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Referent w Dziale Świadczeń dla Rodziny
na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

I. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: wyższe minimum pierwszego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
2. Co najmniej ½ roczny staż pracy w jednostkach administracji samorządowej na podobnym stanowisku lub roczny staż pracy na stanowisku administracyjnym poza jednostką administracji samorządowej.
3. Biegła znajomość komputera (MS Office) oraz urządzeń biurowych.
4. Znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, ustawy – kodeks postępowania administracyjnego.
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
6. Niekaralność za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Referenta.
8. Obywatelstwo polskie lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie w pracy przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
2. Znajomość programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Sygnity.
3. Ogólna znajomość pozostałych ustaw w ramach zadań zleconych realizowanych w ośrodkach pomocy społecznej.
4. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze.
5. Umiejętność redagowania pism.
6. Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy, samodzielność, rzetelność, sumienność, dokładność, terminowość.
7. Umiejętność pracy zespołowej.
8. Odpowiedzialność, wysokie zaangażowanie w pracę.
9. Komunikatywność i gotowość do pracy w bezpośrednim kontakcie z klientem, wysoka kultura osobista.
10. Odporność na stres, asertywność i umiejętność pracy pod presją czasu.

III. Główne obowiązki:
1. Udzielanie informacji dotyczących ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z ustawy „Za życiem” oraz pozostałych ustaw w ramach zadań zleconych realizowanych w ośrodkach pomocy społecznej w Dziale Świadczeń dla Rodziny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z ustawy „Za życiem” oraz pozostałych ustaw w ramach zadań zleconych realizowanych w ośrodkach pomocy społecznej w Dziale Świadczeń dla Rodzin, wraz z wymaganymi dokumentami.
3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z ustawy „Za życiem” oraz pozostałych ustaw w ramach zadań zleconych realizowanych w ośrodkach pomocy społecznej w Dziale Świadczeń dla Rodziny.
4. Sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z ustawy „Za życiem” oraz pozostałych ustaw w ramach zadań zleconych realizowanych w ośrodkach pomocy społecznej w Dziale Świadczeń dla Rodziny.
5. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz spraw z zakresu egzekucji należności wobec dłużników alimentacyjnych, w tym współpraca z komornikami sądowymi, policją, sądem, starostwem powiatowym, urzędem pracy.
6. Prowadzenie spraw z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych.
7. Prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej Działu Świadczeń dla Rodziny.
8. Obsługa programów komputerowych w zakresie świadczeń.
9. Sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeniobiorców.
10. Wydawanie zaświadczeń i udzielanie bieżących informacji.
11. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych i zapotrzebowań na środki finansowe, materiałów statystycznych i analitycznych.
12. Prowadzenie dodatkowych działań związanych z potrzebami Działu.
13. Zakres odpowiedzialności: odpowiedzialność za wykonywane czynności i udzielane informacje.

 IV. Wymagane dokumenty:
Etap I rekrutacji (składanie ofert):
1. Własnoręcznie podpisany list motywacyjny, .
2. Własnoręcznie podpisany życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach, szkoleniach.
4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy ( w tym staż pracy związany z pracą przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego).
5. Zaświadczenie z aktualnego miejsca zatrudnienia.
6. Referencje (w przypadku posiadania takich).
7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku korzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
9. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez GOPS w Osieku proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez GOPS w Osieku przez okres 1 roku.
10. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
11.  Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
12. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie
Oświadczenia, o których mowa powyżej w pozycjach: od 8,9 i 12 mogą być zawarte  w następujący sposób:

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zawartych w aplikacji w celu wykorzystania ich w obecnym  procesie rekrutacyjnym.

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach (wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO).

Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu moich danych osobowych, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, w procesie rekrutacyjnym.

  *- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru.      

……………………………………………………….

czytelny podpis kandydata do pracy

  Etap II rekrutacji (zostają dopuszczone kandydatury osób, spełniających wymagania niezbędne):
Test pisemny wiedzy z wymaganego zakresu.
Etap III rekrutacji (zostają dopuszczone kandydatury osób, które osiągnęły 3 najlepsze wyniki z testu wiedzy):
Rozmowa kwalifikacyjna.

V. Informacja o warunkach pracy:
1. Wymiar czasu pracy – pełny etat, w systemie jednozmianowym.
2. Praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek.
3. Praca w pomieszczeniu ze stanowiskiem komputerowym.
4. Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, w piętrowym budynku bez windy, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
5. Praca wymaga bezpośredniego lub telefonicznego kontaktu z klientem, komunikacji werbalnej i pisemnej.
6. Wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem w bezpośrednim kontakcie z klientem.
7. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Proponowany termin zatrudnienia: od 2 maja 2023 r.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referenta w Dziale Świadczeń dla Rodziny”:
-pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek
lub
– osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek, Sekretariat GOPS (1 piętro, pok.13)

do dnia 22 marca 2023 r. do godz.15.00 (liczy się data i godzina wpływu do GOPS Osiek).
W ofercie prosimy o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o terminie przeprowadzenia II i III etapu rekrutacji.

 VII. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:
1. Każdy dokument składający się na treść oferty pracy, w którym wymagany jest podpis kandydata, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty pracy.
2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
4. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
5. GOPS Osiek nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.
6. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny. Nabór może zostać zakończony bez zatrudnienia żadnej/żadnego z kandydatek/kandydatów.
7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 8458-203 wew. 14 (Kierownik GOPS Osiek).
8. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku, na jego stronie internetowej,  na tablicy informacyjnej GOPS Osiek oraz na  stronie internetowej Urzędu Gminy w Osieku.
9. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru o czym zostaną poinformowane telefonicznie.
10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku ul. Główna 125, 32-608 Osiek. Informacja o wynikach naboru zostanie udostępniona do dnia 7 kwietnia 2023 r.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.
 

Klauzula Informacyjna

dla osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym

na stanowisko Referent w Dziale Świadczeń dla Rodziny

 

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE. L z dnia 4 maja 2016 r. nr 119, s. 1) tzw. RODO, które dotyczy postępowania z danymi osobowymi, w tym danymi osobowymi kandydatów.

W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Osieku (32-608) przy ulicy Głównej 125; (dalej GOPS).
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych- Panią Martę Krajewską, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych pod adresem e-mail: iod@gops.osiek.pl
  3. Państwa dane osobowe  w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie – Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); Art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); Art.6 ust.1 lit. a RODO oraz Państwa dane przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
  4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art.9 ust.1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie zgodnie            z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
  5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po zakończonym procesie rekrutacyjnym wszystkie zebrane CV do naboru zostają zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie lub CV może zostać zwrócone na prośbę  osoby biorącej udział w rekrutacji.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), prawo do ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
  8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi serwisowe. Państwa dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie nadrzędnych przepisów prawa, jeżeli wystąpią z żądaniem ich udostępnienia.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
Scroll Up Skip to content