Menu Zamknij

Rekrutacja do przedszkoli i szkół 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 6/2023
WÓJTA GMINY OSIEK
z dnia 17 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 40), art. 131 ust. 1 i 2, art.133 ust. 1,2 i 6, art. 154 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1.  Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Osiek

Lp. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
21.02.2023-02.03.2023 w godzinach od 7.00 do 15.00
03.04.2023-11.04.2023 w godzinach od 7.00 do 15.00
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
03.03.2023-09.03.2023 do godziny 15.00
12.04.2023-18.04.2023 do godziny 15.00
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
10.03.2023 godzina 7.00
19.04.2023 godzina 7.00
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
10.03.2023-17.03.2023 w godzinach od 7.00 do 15.00
19.04.2023-25.04.2023 w godzinach od 7.00 do 15.00
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
23.03.2023 do godziny 15.00
28.04.2023 do godziny 15.00

§ 2.  Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek

Lp. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
21.02.2023-02.03.2023 w godzinach od 7.00 do 15.00
03.04.2023-11.04.2023 w godzinach od 7.00 do 15.00
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
03.03.2023-09.03.2023 do godziny 15.00
12.04.2023-18.04.2023 do godziny 15.00
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
10.03.2023 godzina 7.00
19.04.2023 godzina 7.00
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
10.03.2023-17.03.2023 w godzinach od 7.00 do 15.00
19.04.2023-25.04.2023 w godzinach od 7.00 do 15.00
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
23.03.2023 do godziny 15.00
28.04.2023 do godziny 15.00

§ 3.  W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Gminy Osiek Nr XXVI/175/2017 z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz w uchwale Rady Gminy Osiek Nr XXVI/176/2017 z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 4.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Zespołów Szkolno-Przedszkolnych i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi.

§ 5.  Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie w siedzibach Zespołów Szkolno-Przedszkolnych i Szkole Podstawowej, w siedzibie Urzędu Gminy w Osieku oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.osiek.pl.

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Scroll Up Skip to content